Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa 26.11.2020

Julkaistu 27.11.2020 klo 16.47

 

Toiminta- ja talousraamit tuleville vuosille
Yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023 ja talousarvion vuodelle 2021.

Talousarvion 2021 tuloslaskelmaosan pääkohdat ovat
­- tulot ovat 222,2 milj. €
­- bruttokäyttötalouskulut ovat  212,1 milj. €
­- toimintakate on 10,2 milj.€
­- vúosikate on 9,4 milj. €
­- tulos on -0,3 milj. €
­- yli-/alijäämä on -0,1 milj. €

Talousarviossa 2021 ulkoisten toimintatuottojen kasvu verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen on 2 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon 2020 kasvua 4,3 milj. euroa.  Jäsenkuntien laskutus sairaanhoitopiirin oman toiminnan osalta arvioidaan avohoidon osalta kasvavan 2,6 milj. euroa ja vuodeosastohoitolaskutuksen vähenevän -1,8 milj. euroa verrattuna muutettuun talousarvioon 2020. Tämän lisäksi Muonio-Enontekiön perusterveydenhuollon laskutus kunnille arvioidaan olevan 5,95 milj. euroa.   Ensihoidon nettolaskutus kunnilta on 13,3 milj. euroa. Kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttotoimintakulut vuoden 2021 talousarviossa ovat 176,8 milj. euroa. Suurimmat kustannuksia kasvattavat erät ovat palkkojen sopimuskorotukset, työaikalainsäädännöstä ja viranomaispäätöksistä johtuvat ensihoidon valmiuden ja työaikojen muutokset, eräät palkkojen harmonisointia koskevat päätökset. Talousarviossa 2021 henkilöstökulujen kokonaiskasvu on 1,2 milj. euroa vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna ja 0,4 milj. euroa vuoden 2020 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Lapin keskussairaalan laajennusosan rakentamisaikana maksetaan vain korkoja ja varsinainen lainojen maksu alkaa vuonna 2024. Rakentamisen myötä tilojen käyttökustannukset kasvavat tämänhetkisen arvion mukaan 0,75 milj. euroa vuonna 2022 ja 2,0 milj. euroa vuonna 2023. Kasvavat käyttökustannukset ja pääomakulut ovat tavoitteena kompensoida pääosin tuottavuudella. Tuottavuusvelvoite vuodelle 2022 on 7,0 milj. euroa ja 11,7 milj. euroa vuonna 2023.

Keskussairaalan laajennushankkeen I-vaiheen kustannusraami nousee
Yhtymävaltuusto vahvisti keskussairaalan lisärakennuksen kustannusraamiksi tässä vaiheessa yhteensä enintään 144 milj. euroa, jolloin kustannusraami nousee yhteensä kuudella milj. eurolla. Yhtymähallitus päätti pyytää sosiaali- ja terveysministeriöltä kannanottoa siihen, onko kustannusraamin muutos sen suuruinen, että se edellyttää uutta ns. investointien rajoituslain mukaista poikkeuslupaa.  Mikäli uutta poikkeuslupahakemusta ei tarvita, psykiatrinen sairaala liitetään osaksi aiempaa allianssin toteutusvaiheen sopimusta.

Allianssin tavoitekustannukset ovat kuuman sairaalan osalta 95 259 223 euroa ja psykiatrisen sairaalan osalta 20 980 833 euroa, yhteensä 116 240 056 euroa. Summa sisältää yhteensä 2,5 milj. euron allianssin riskivarauksen.  Lisäksi kustannusraamia nostaa kuumaan sairaalaan tehtävät muutokset yhteensä
1 634 397 euroa. Kustannusraamissa pysäköintitalon kustannukset ovat 11,3 milj. ja tilaajan eli sairaanhoitopiirin kustannukset 14,8 milj. euroa.

Muutokset kustannusraamissa johtuvat psykiatrisen sairaalan uudelleensuunnittelusta. Tilatehokkuustavoitteeseen pääsemiseksi tehtiin huomattavaa karsimista toiminnallisista tiloista ja laatutasosta jo kevään 2020 aikana ja enempi karsiminen johtaisi toiminnan huomattavaan karsimiseen uusissa tiloissa.

Kuuman sairaalan osalta kustannusten muutos johtuu lähinnä siitä syystä, että allianssin tavoitekustannukseen lisätään sellaiset huomattavan suuret ja monimutkaiset lisätyöt, joiden seuraaminen erillisenä on vaikeaa ja jotka liittyvät niin tiiviisti allianssin rakentamiseen, ettei niitä voida käytännön syistä teettää allianssin ulkopuolisilla urakoitsijoilla (höyryn tuotantotavan muutos, ns. ambulanssisaaton kattaminen ja kivivillaeristeiden kestävämpi pinnoitusmateriaali sisäilmaongelmien estämiseksi).

Keskussairaalan laajennus II-vaihe Verso etenee
Yhtymävaltuusto päätti, että Lapin keskussairaalan laajennushankkeen toista vaihetta (Verso) ryhdytään toteuttamaan hankesuunnitelmien mukaisesti.  Hankkeen kustannusraami on tässä vaiheessa enintään noin 24 milj. euroa. Hanke edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveysministeriö myöntää hankkeelle tarvittaessa ns. rajoituslain edellyttämän poikkeusluvan.

Verso-hankkeen tilatarpeet tulevat pitkälti psykiatriasta. Verso-rakennukseen sijoittuvat mm. lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikat, aikuispsykiatrian kuntoutus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen hallinto. Psykiatrinen sairaalahoito siirtyy Muurolasta uusiin tiloihin keskussairaalan yhteyteen keskussairaalan laajennuksen I-vaiheessa jo vuonna 2023.

Verson 1.kerrokseen on tulossa lastensairauksien poliklinikka ja lasten päivystys, jolloin ne ovat läheisessä yhteydessä jo keskussairaalassa B-siiven 1.kerrokseen uudistettuun lastenosastoon. Lastenyksikön palveluista jää vielä erilleen naistentautien ja synnyttäneiden vuodeosaston yhteyteen muuttanut vauvateho sekä lasten neurologian päiväosastotoiminta, joka tulee sijoittumaan B-siiven 0 kerrokseen.

Tilaohjelmatarkennusten mukaan dialyysiyksikkö jää nykyisiin vuonna 2017 remontoituihin tiloihin Vilkan uudisosaan.

Vaihe II suunniteltu rakentamisen aloitusajankohta on 3/2023.


Kokouksen kaiiki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3996