Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 23.5.2022

Julkaistu 23.5.2022 klo 15.51

 

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan Lapin keskussairaalan laajennushankkeiden nykyistä tilaa, kustannuksia ja tulevaisuutta.

Vaihe I: ITU2022-hankkeen kustannusraami nousee

Hallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se vahvistaa laajennushankkeen vaihe I kustannusraamiksi tässä vaiheessa enintään 170,6 milj. euroa. Asia viedään myös Lapin hyvinvointialueen päätettäväksi. 

Loppukustannusennusteesta 170,6 milj. eurosta ei ole vähennetty allianssisopimuksen mukaista sanktiota, joka määräytyy kaupallisen mallin mukaisesti allianssikumppaneiden maksettavaksi. Sanktion suuruus ennusteessa on noin 10,8 milj. euroa.  Tilaajan eli Lapin sairaanhoitopiirin osuus rakentamishankkeesta tulisi näin olemaan alle 160 milj. euroa ja kustannusnousua noin 16 milj. euroa.

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen vaihe I, ITU2022 -hanke sisältää mm. leikkaussalit, päivystyspoliklinikan ja tarkkailun, heräämö II:n, välinehuollon, kipu ja kuntoutuspoliklinikan, teho- ja valvontaosaston ja sairaala-apteekin tilat, psykiatrian osastot sekä pysäköintitalon.

Yhtymävaltuusto vahvisti marraskuussa 2018 keskussairaalan laajennushankkeen I vaiheen kustannusraamiksi 138 milj. euroa. Kustannusraamia päivitettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2020, jolloin kustannusraamiksi vahvistettiin yhteensä enintään 144 milj. euroa.

Merkittävimmät tekijät laajennushankkeen vaihe I kustannusten ylitykseen ovat olleet kasvaneet suunnittelu- ja rakennustekniset kustannukset. Suunnittelukustannukset ovat noin 40 % arvioitua suuremmat. Yksi merkittävä tekijä suunnittelukustannusten kasvuun on suunnittelun lähtötietojen puutteellisuus. Kuuman sairaalan osuus prosentuaalisesta kasvusta on noin 3,8 milj. euroa ja psykiatrisen vuodeosaston noin 1 milj. euroa.

Rakennustekniset ja talotekniset kustannukset ovat olleet noin 15 % arvioitua suuremmat. Kuuman sairaalan osuus tästä noususta noin 11 milj. euroa ja psykiatrisen vuodeosaston noin 1,1 milj. euroa. Syitä kustannusten kasvuun ovat materiaalien hinnan nousu sekä alihankinnasta muodostuneet kustannukset.

Korjausrakentamisen kustannusnousu selittyy osin sillä, että purkutöiden edistyessä korjausrakentamiseen liittyvät kustannukset ovat nousseet ongelmien laajuuden selvitessä. Hankeaikataulun viivästyminen L-lohkon osalta on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia mm. työmaan kiinteisiin kuluihin. Viive on vaikuttanut koko hankkeen aikatauluihin suoria ja välillisiä kustannuksia lisäten.

Tilaajalta, Lapin sairaanhoitopiiriltä tulevat muutostarpeet ovat olleet huomattavasti arvioitua suuremmat. Alun perin tilaajan muutosaiheisiin oli varattu noin 1,2 milj. euroa. Nyt esitettyyn loppukustannusennusteeseen 170,6 milj. euroa on nyt laskettu sairaanhoitopiirin hankevarauksia yhteensä noin 9,45 milj. euroa siten, että summa sisältää projektiorganisaation kulujen, muutosaihekulujen ja riskivarauksen lisäksi myös jälkivastuuvaraukset aina vuoteen 2029 saakka.
 

Vaihe II: Verso keskeytetään tässä vaiheessa toistaiseksi

Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää keskeyttää laajennuksen vaiheen II, Verso-hankkeen suunnittelun toistaiseksi. Tieto Verso-hankkeen muuttuneesta kustannusennusteesta ja keskeyttämisestä saatetaan myös Lapin hyvinvointialueen päätöksentekoelimille jatkotoimenpiteitä varten.

Yhtymähallitus hyväksyi päivitetyn Vaihe I:n hankesuunnitelman marraskuussa 2019 ja päätti samalla käynnistää laajennuksen vaihe II:n, Verson hankesuunnittelun. Laajennushankkeen II vaihe sisältää mm. lasten ja nuorisopsykiatrian, psykiatrian poliklinikan, lastensairauksien päivystyksen ja poliklinikan sekä kliinisen neurofysiologian (KNF) tiloja.

Vaihe II:n hankesuunnittelu käynnistyi tammikuussa 2020 ja hanketta lähdettiin toteuttamaan syksyn 2020 aikana tehtyjen päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti.  Hankkeen kustannusraamiksi yhtymävaltuusto oli vahvistanut enintään 24 milj. euroa.

Rakentamiseen liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta Verso-hanke päivitti toukokuussa 2022 hankkeen viimeisimmät kustannusarviot ja niiden perusteella rakentamisen arvioitu kustannus on noussut noin 31 milj. euroon ja uudisrakennuksen liittyvät muut kustannukset ovat noin 7 milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että Verson yhteenlasketut kustannukset ovat tämänhetkisen arvion mukaan noin 38 milj. euroa.

Lapin sairaanhoitopiirin ja Lapin hyvinvointialueen edustajien toukokuussa 2022 pidetyn neuvottelujen tuloksena oli, että Verson kustannusylitysennusteiden ja rakentamiseen liittyvien riskien johdosta Verso-hankkeen eteneminen olisi syytä keskeyttää määräaikaisesti tässä vaiheessa. Keskeyttämisesitykseen johtaneita syitä ovat nousseet kustannusennusteet ja hankkeen rahoitukseen liittyvät epävarmuustekijät. Lapin sairaanhoitopiiri laatii tarkemmat vaihtoehtoiset etenemissuunnitelmat ja vaihtoehtoiset kustannuslaskelmat laajennushankkeen vaiheen II eri skenaarioiden osalta.

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa TWebissä (linkki julakisujärjestelmään)
 

Lisätietoja

Timo Tammilehto
vs. sairaanhoitopiirin johtaja
040 484 3886