Rovaniemen sairaalakoulu

Rovaniemen kaupungin sairaalakoulu.


Rovaniemen sairaalakoulun tehtävänä on antaa sairaalassa potilaana olevalle oppivelvollisuusikäiselle peruskouluopetusta. Opetus järjestetään siten, että siinä otetaan huomioon oppilaan terveydentila ja hänen kykynsä ja edellytyksensä ottaa vastaan opetusta. Lisäksi huomioidaan sairaalassaoloaika ja muut opetuksen sisältöön ja laajuuteen sekä opetettaviin aineisiin ja opetuksen tehokkuuteen vaikuttavat seikat.

Sairaalassa annettavan opetuksen ja potilaan hoidon tulee tukea toisiaan. Niinikään sairaalassa polikliinisesti hoidettava oppivelvollisuusikäinen potilas voi olla sairaalakoulun oppilaana, mikäli se hoidon ja kuntoutuksen kannalta on perusteltua.

Peruskoulun tehtävänä on taata lapsen koulunkäynnin jatkuvuus ja peruskoulun oppimäärän suorittaminen myös hänen sairastuttuaan pitkäaikaista hoitoa vaativaan sairauteen. Tästä huolehtii lapsen ja nuoren oma koulu yhdessä sairaalakoulun kanssa.

Rovaniemen sairaalakoulu on ainoa sairaalaopetusyksikkö Lapin maakunnan alueella.

Sairaalakoulun oppilaat tulevat opetukseen seuraavista yksiköistä: lastenpsykiatrian osasto, nuorisopsykiatrian osasto, lastenneurologian yksikkö, lasten somaattisten sairauksien osastot sekä edellä mainittujen lisäksi sairaalakoulua käy noin parikymmentä nk. polikliinista oppilasta erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatrian sektoreilta.  

Päivittäinen oppilasmäärä on n. 35 oppilasta. Oppilaiden ikäjakauma vaihtelee 6–18 ikävuoden välillä ja miltei kaikki noudattavat yleisopetuksen opetussuunnitelmaa.

Lukiolaisia osallistuu myös harvakseltaan sairaalaopetukseen ja tarvittaessa opetusta järjestetään myös osastoilla. Yläluokkien oppilaiden lukumäärä on suurempi verrattuna alaluokkien ja esiopetuksen yhteiseen määrään.

Sairaalaopetusta annetaan Rovaniemellä Lapin sairaanhoitopiirin tiloissa Porokadulla 39 A ja B. Keskeisenä työmuotona käytetään yksilöityä luokkamuotoista erityisopetusta.

Sairaalakoulu järjestää tarvittaessa myös osasto-opetusta sairaalaosastoilla sekä erikoissairaanhoitolähtöistä kotiopetusta.

Etäopetus tukee sairastuneen oppilaan koulunkäyntiä pitkien sairauspoissaolojen aikana. Sen avulla voi ylläpitää sosiaalisia suhteita sekä kodin ja koulun yhteistyötä.