LapTi -projekti

Lapin sairaanhoitopiirin tietojohtamisen jatkot (LapTI-projekti), toteuttaa ja jatkaa niiden kehittämispolkujen edistämistä, jotka jo edeltävässä KURSuT-projektissa (2014 –2018) on määritelty jatkototeutusta edellyttäviksi. LapTI-projektin myötä Lapin sairaanhoitopiiri on yksi maamme johtavista tietojohtamisen asiantuntija- ja toteuttajaorganisaatioista sekä edelläkävijä näissä kokonaisuuksissa.

Sairaanhoitopiiri vastaa potilaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Tietojohtamista hyödynnetään sekä organisaation sisällä että organisaatioiden välisessä kommunikoinnissa. Tiedolla johtamisessa luodaan arvoa ja sitä hyödynnetään suunnittelussa, johtamisessa sekä päätöksenteossa. Prosessit ja käytännöt, joiden avulla tietoa kerätään sekä jalostetaan, ovat ratkaisevia, kun tiedolla pyritään luomaan arvoa ja sitä käytetään hyväksi päätöksenteossa. Tiedolla on vaikea johtaa, jos tietojohtaminen ei ole kunnossa.

Lapin sairaanhoitopiirin Tietojohtamisen kokonaisuus tulee nähdä laajana, kaiken kattavana ja läpileikkaavana. Tietojohtaminen ja siitä seuraava tiedolla johtaminen eivät ole muista irrallista toimintaa, vaan ne ovat kaikkialle integroituvia ja kantaa ottavia. Tiedolla johtaminen on keskeinen johtamisen ulottuvuustekijä.

LapTI-projektin (1.9.2018–31.12.2021) toteutussuunnitelman mukaisia tieto- ja tiedolla johtamisen kehittämisen strategisia avaintekijöitä ovat:
1) sairaanhoitopiiritasoinen keskitetty tietojohtamisen kokonaisratkaisu (tietopohjan laajentaminen kattamaan koko shp-alueen kunnat, sis. pth- ja sos-tiedot ja tarvittavat tekniset toimenpiteet)
2) tiedolla johtamisen ja -tekemisen mahdollistaminen (roolipohjaiset näkymät: johtamisen työpöytä, tarvittavien toteutuksien tekeminen organisaatiorakenteen eri tasoille ja rooleille)
3) johtajien ja esimiesten muutosvalmentaminen tiedolla johtamisen - ja tekemisen toteuttamiseen osana päivittäistä työtään
4) sertifioidun, lääkintälaitteita koskevan ISO13845 -laatujärjestelmän käyttöönottamisen CE-merkinnän hankkimiseksi tietovarastolle, keinoälyn ja robotiikan kehittämiseksi sekä käyttöönottamiseksi kliinisen päätöksenteon tueksi ja tiedolla johtamisen avuksi
5) tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tukeminen.

Tässä kehittämiskokonaisuudessa huomioidaan paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset tarpeet sekä muualla tehtävät kehittämistoimet tietojohtamisen kokonaisuuden tiimoilta. Lisäksi todetaan, että tämä toteutussuunnitelma on linjassa Lapin maakunta ja sote-uudistuksen valmistelussa laadittuun sekä hyväksytyn ns. MAKU-tietojohtamisen toteutussuunnitelman kanssa.