Monivuotinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

ITS_logo_WEB.jpg


Inhimillisesti Tehokas Sairaala -hanke on Lapin sairaanhoitopiirin ja Lapin yliopiston yhteinen monivuotinen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Sen ensimmäinen hankevaihe ajoittuu vuosille 2009–2011. Inhimillisesti tehokas sairaala tähtää uuteen tapaan tehdä työtä sairaalatyöyhteisössä.

Lähtökohta

Terveydenhuoltoon on kohdistunut pitkään paineita toiminnan tehostamiseksi. Kuntien maksukyky ja taloudelliset realiteetit kustantaa erikoissairaanhoidon palveluja ovat heikentyneet. Toisaalta palveluja tuottavien terveydenhuoltoalan ammattilaisten näkemykset hoidoista sekä nopeasti kehittyvät hoitomahdollisuudet yhdessä potilaiden odotusten kanssa ovat synnyttäneet vaikeasti ratkaistavan yhtälön. Todellisten muutosten aikaansaaminen sairaalaorganisaatiossa on ollut vaikeaa ja perinteiset totutut toimintatavat ovat olleet hidastamassa ja vaikeuttaneet uusien toimintamallien käyttöönottoa.

Historiaa ja rahoitus

Inhimillisesti Tehokas Sairaala -kehittämisohjelman on suunniteltu kestävän kymmenen vuotta. Ajatus Inhimillisesti tehokkaasta sairaalasta esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006 yhtymähallituksen seminaarissa. Ensimmäinen vaihe käynnistettiin sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä 22.10.2008. Kunnianhimoisena tavoitteena on rakentaa sairaala, jossa työntekijät voivat olla ylpeitä omasta työstään ja työpaikastaan, jonne potilaat haluavat tulla hoitoon ja josta muut Suomen sairaalat ottavat mallia.

Kehittämisohjelma toteuttaa Lapin sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelman painopistealueita. Sairaanhoitopiiri on hallituksen päätöksellä sitoutunut ohjelmaan ja sen ensimmäiseen vaiheeseen (2009-2011) 345.000 euron rahoituksella. Toukokuussa 2009 Työsuojelurahasto myönsi merkittävän tutkimusrahoituksen ohjelman ensimmäiselle vaiheelle. Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 500 000 euroa.

Tavoitteet

Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on sairaala, joka on inhimillinen henkilöstön ja potilaiden kannalta, tehokas ja tuottava henkilöstön osaamisen, näkemysten ja osallistumisen avulla. Toiminnassa korostuvat työtyytyväisyys ja työmielekkyys.

Tavoitteena on vahvistaa sairaalan monialaisen työyhteisön toimintaa, tiedon hallintaa ja työn mielekkyyttä. Hankkeessa pyritään luomaan konkreettinen ja käytännönläheinen toimintamalli työyhteisön tietovirtojen, pätevyyksien ja työn mielekkyyden hallitsemiseksi sairaalaorganisaatiossa.

Keinot

Inhimillisesti tehokkaaseen sairaalaan pyritään hallitsemalla organisaation kannalta hyödyllistä työyhteisötietoa ja tietovirtoja, jalostamalla tietoa työyhteisötoiminnan tueksi, organisoimalla työ mielekkäällä tavalla ja karsimalla päällekkäisyyksiä työtehtävissä. Kysymys on myös erilaisten pätevyyksien yhteensovittamisesta, erilaisuuden ymmärtämisestä ja hallinnasta, kokemuksista, organisaation sosiaalisesta pääomasta ja sisäisestä viestinnästä.

Hanke toteutetaan tutkimuksen ja kehittämisen tiiviin vuoropuhelun keinoin. Päämääränä on siirtää tutkimustulokset työyhteisökäytäntöön eli muuttaa tutkimustieto konkreettiseksi toiminnaksi. Hanke koostuu myös useista erillisistä käytännön toimenpiteistä ja osahankkeista (päiväkahvitoiminta, työaika-autonomia jne.).

Koko sairaalahenkilöstö osallistumaan

Tutkimus- ja kehittämisohjelman toteuttamisessa keskeisessä roolissa on sairaalan koko henkilöstö ja yhteistyökumppanit, joita kuulemalla hanke muotoutuu ja konkretisoituu. Lähtökohtana on työpaikkalähtöinen kehittäminen ja yhteistoiminnallisuus ja toteutuksen suunnittelu perustuu pitkälti ”alhaalta ylös” -ajattelulle, jossa henkilöstö osallistuu kehittämistarpeiden havaitsemiseen ja tulevaisuuden luomiseen yhdessä tutkijoiden kanssa. Pitkälti kyse inhimillisesti tehokkaassa sairaalassa onkin siitä, että asioita tehdään fiksummin hyvässä työilmapiirissä.


LSHP_logo_verkkoversio.jpg

Lay_logo_verkkoversio.jpg

Työsuojelurahasto_TSR_logo_verkkoversio.jpg