Kuulovammaisten lasten kuntoutusohjaaja


Kuulo on lapsen kehityksen kannalta tärkeä aisti. Se vaikuttaa kielen ja puheen oppimiseen ja siten sosiaaliseen vuorovaiktukseen. Kuulovamman toteamisen ja kuntoutuksen alkamisen myötä perhe tarvitsee tukea ja tietoa siitä, miten mennään eteenpäin.

Tietoa ja tukea kuulovammaisen lapsen ja nuoren perheelle

• antaa tietoa eri kuntoutumismahdollisuuksista ja alentuneen kuulon
merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle

• opastaa kuulokojeiden ja muiden kuulon apuvälineiden käytössä

• arvioi kuunteluolosuhteita ja tekee tarvittaessa parannusehdotuksia

• seuraa lapsen kehityksen ja kuntoutuksen etenemistä

• tukee vanhemmuutta ja auttaa kasvatuksellisissa kysymyksissä

• on perheen apuna yhteistyössä koulu-, sosiaali- ja terveystoimen
ammattiryhmien kanssa

• seuraa lapsen kehityksen ja kuntoutuksen etenemistä

• osallistuu kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laadintaan ja seurantaan

Ohjausta ja tukea päivähoidon ja koulun henkilöstölle

• tukee tarvittaessa ohjauskäynnille päivähoitoon tai kouluun

• perehdyttää työntekijöitä huomioimaan kuulovammasta aiheutuvia erityistarpeita ja opastaa kuulon apuvälineiden käytössä

• kertoo kuulovammasta päivähoito- ja koulutovereille

• arvioi päivänhoidon ja koulun kuunteluolosuhteita ja tekee tarvittaessa lausunnon kuunteluympäristön parantamiseksi

• osallistuu päivähoidon kuntoutussuunnitelman ja koulun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) tekemiseen ja seurantaan