Kommunikaatiohäiriöisten lasten kuntoutusohjaaja


Kommunikaatiohäiriöstä puhutaan, kun lapsi ei kykene ikätasoaan vastaavaan vuorovaikutukseen toisten kanssa. Tukemalla vuorovaikutusta edistetään myös lapsen kielellistä kehitystä. Kuntoutusohjauksen sisältö muovautuu lapsen ja perheen yksilöllisen tilanteen mukaan.

Tietoa ja tukea kuulovammaisen lapsen ja nuoren perheelle

• tulee ohjauskäynneille kotiin

• antaa tietoa kommunikaatiohäiriön merkityksestä lapsen kehitykselle
ja tiedottaa eri kuntoutumismahdollisuuksista

• opastaa käytännönläheisesti vaihtoehtoisiin kommunikaatiokeinoihin
liittyvissä asioissa

• arvioi kommunikaatio-olosuhteita ja tekee tarvittaessa
parannusehdotuksia

• tukee vanhemmuutta ja auttaa kasvatuksellisissa kysymyksissä

• osallistuu lapsen terveydenhuollon kuntoutusssuunnitelman ja
sosiaalitoimen palvelusuunnitelman laadintaan

• on perheen apuna yhteistyössä koulu-, sosiaali- ja terveystoimen
ja Kelan kanssa

Ohjausta ja tukea päivähoidon ja koulun henkilöstölle

• perehdyttää työntekijöitä huomioimaan kommunikaatiohäiriöstä
aiheutuvat erityistarpeet ja opastaa kuulon apuvälineiden käytössä

• perehdyttää esine-, kuva- ja viittomakommunikaation käyttöön

• osallistuu päivähoidon kuntoutussuunnitelman ja koulun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) tekemiseen.