Valtion tutkimusrahoituksen (VTR) hakeminen, käyttö ja raportointi

OHJE 3/2017, Tämä ohje korvaa ohjeen 8/2012

Valtion tutkimusrahoitus (VTR) on terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti tarkoitettu jaettavaksi yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille. Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa rahoituksen neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemänsä päätöksen mukaisesti erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnalle (OYS-erva tutkimustoimikunta). Päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. VTR:n suuruus määräytyy vuosina 2012-2014 käytettyihin jako-osuuksiin ja tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukevaan Jufo-luokitusjärjestelmään ns. Jufo-julkaisupisteisiin vuosilta 2013-2014. Erva-tutkimustoimikunnille myönnettävä rahoitus vaihtelee vuosittain riippuen valtion talousarviossa ko. vuodelle hyväksytystä määrärahasta. Erva-tutkimustoimikunnat päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille hakemusten perusteella. OYS-erva tutkimustoimikunta maksaa Lapin sairaanhoitopiirille VTR-rahoituksen vuosittain kahdessa erässä toukokuun ja marraskuun lopussa.

Tutkimusrahoitushaku

Valtion tutkimusrahoituksen hakijana voi olla erva-alueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai STM:n asetuksella säädetty palvelujen tuottaja. Hakemusten on perustuttava tutkimushankkeisiin, jotka hallinnoidaan OYS-erva -alueen VTR-kelpoisissa organisaatioissa. Tutkimushankkeen vastuuhenkilöllä on oltava työ- tai virkasuhde hakijana toimivaan organisaatioon.

Lapin sairaanhoitopiirissä on VTR-rahoitusta varten käyttösuunnitelmassa yhteinen kustannuspaikka 1206 ja kaikille rahoitettaville avataan tämän lisäksi omat kustannuspaikat.

Maksatuspäätökset hankkeiden määrärahojen käytöstä tekee johtajaylilääkäri.

OYS-erva –tutkimustoimikunta vahvistaa VTR-hakuprosessin, joka on kaksivaiheinen:

I  Tutkimusryhmien rahoitushakemukset tutkimustoimikunnalle

OYS:n erityisvastuualueen tutkimusryhmät voivat hakea tutkimusrahoitusta joko
1. tulosperusteisena (vuosien 2013-2015 tieteellisten julkaisujen ja väitöskirjojen määrä ja laatu)
2. arviointiperusteisena (uusi tai aloitteleva tutkimusryhmä, jolla ei ole merkittävästi VTR-kelpoisia tieteellisiä julkaisuja vuosilta 2013-2015)

II  Organisaatioiden rahoitushakemukset tutkimustoimikunnalle

Kultakin organisaatiolta voi tulla vain yksi hakemus. Lisätietoja hakuohjeessa.

Tutkimusrahoituksen käyttö ja raportointi

Tutkimusrahoitusta voidaan käyttää tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkaukseen sekä palveluiden, laitteiden ja tarvikkeiden hankintaan sekä kongressimatkoihin, jos tutkija pitää tilaisuudessa esityksen. Hankintojen osalta tulee noudattaa hankintalakia ja Lapin sairaanhoitopiirin yleisiä hankintaohjeita sekä huomioida kilpailuttamisrajat ja hankintaoikeudet.

Hankkeiden käynnistyttyä jokaisesta eri kustannuserästä (tutkijaviikot, avustava henkilökunta, asiantuntijapalvelut, kielenkäännökset jne.) tehdään erillinen hakemus johtajaylilääkärille, joka tekee asiasta viranhaltijapäätöksen. Muiden kuin palkkakustannusten maksatus perustuu toteutuneisiin kustannuksiin, joista on esitettävä tositteet tai muu kirjanpidossa hyväksyttävä selvitys. Sisäiset palvelujen ostot on myös sovittava erikseen. Kaikessa maksuliikenteessä käytetään hankkeen numeroa.

Lapin sairaanhoitopiiri raportoi vuosittain VTR-rahoituksen käytöstä OYS-erva tutkimustoimikunnalle. Käyttöselvitystaulukon liitteeksi toimitetaan raportti projektikirjanpidosta edelliseltä vuodelta. Taulukko ja raportti projektikirjanpidosta lähetetään tutkimustoimikunnalle huhtikuun 15. päivään mennessä.

Julkaisut JULKI-julkaisutietorekisteriin

VTR-tutkimusryhmät ilmoittavat vuosittain kaikki VTR-kelpoiset uudet tieteelliset julkaisut ja väitöskirjat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin JULKI-julkaisutietokantaan, josta ne ilmoitetaan vuoden alussa edelleen opetus- ja kulttuuriministeriölle ja valtakunnalliseen Juuli-julkaisutietovarantoon, jossa on mahdollisuus selata ja hakea suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietoja.

Tutkijan tulee heti julkaisun ilmestymisen jälkeen ilmoittaa JULKI-julkaisutietolomakkeella tiedot kaikista VTR-kelpoisista tieteellisistä julkaisuista ja väitöskirjoista johtajaylilääkärin sihteeri Elina Härköselle, joka lähettää julkaisutiedot tallennettavaksi PPSHP:n JULKI-rekisteriin. Julkaisut myös liitetään sairaanhoitopiirin toimintakertomukseen.

9.2.2017

Jukka Mattila
johtajaylilääkäri
Katri Vuopala
Lshp:n tutkimusluvista vastaava ylilääkäri