Asiakasmaksukatto 683 € kalenterivuonna 2021

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 6 a §:n mukaan palvelujen käyttäjien asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 683 euroa vuonna 2021. Seurantajakso alkaa aina kalenterivuoden alusta ja päättyy vuoden lopussa.

Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen määrän selvittäminen on palvelun käyttäjän vastuulla.
 

Asiakasmaksukortti

Maksujen kertymistä seurataan asiakasmaksujen seurantakortilla, johon merkitään maksukattoon sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ja hoitoajankohdat. Palvelun käyttäjä voi esittää asiakasmaksukattoon sisällytettävien maksujen määrän myös muulla tavoin, esim. kuittien perusteella.

Lapin sairaanhoitopiirissä asiakasmaksukortin saa keskussairaalan asiakaspalvelukeskuksesta. Kaikki maksukaton omavastuuosuutta kerryttävät eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden maksut ja hoitoajat merkitään samalle kortille.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa (jommankumman) tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut otetaan yhdessä huomioon. Alle 18-vuotiaalta ei saa periä ylläpitomaksuakaan.

Vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista asiakasmaksuista.
 

Maksukattoon sisältyvät vain seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa säädetyt maksut:

 • poliklinikkamaksut (neuvontamaksut)
 • sarjahoitomaksut
 • päiväkirurgiamaksut
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon maksut
 • yksilökohtaiset fysioterapiamaksut
 • yö- ja päivähoitomaksut sairaalassa
 • kuntoutushoidon maksut
   

Maksukaton ulkopuolelle jäävät mm. seuraavat maksut:

 • kotona annettavat palvelut
 • vaikeavammaisten asumispalvelut ja kuljetuspalvelut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamismaksut
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 • sairaankuljetus
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • lastensuojelun maksut
 • lääkärintodistusmaksu
 • tmuulta kuin Suomessa asuvalta perittävät maksut (§ 24)
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perityt "sakkomaksut"
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorot ja perintäkulut
 • maksuja, joiden suorittamiseen palvelun käyttäjälle on myönnetty toimeentulotukea
   

Vapaakortti

Vapaakortti myönnetään, kun palvelun käyttäjälle ja/tai hänen huollossaan olevalle alle 18-vuotiaalle lapselle/lapsille on kertynyt asiakasmaksuja yht. 683,00 € kalenterivuoden aikana. Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun.

Asiakkaan tulee esittää vapaakortti, kun hän käyttää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita (hakeutuessaan kunnalliseen palveluun).

Vapaakortin voimassaoloaikana lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22.50 € hoitopäivältä.

Poliklinikkakäynnit, sarjahoito, päiväkirurginen hoito, yksilökohtainen fysioterapia, yö- tai päivähoito sekä kuntoutushoito ovat asiakkaalle maksuttomia. Alle 18-vuotiailla lapsilla on oikeus saada em. maksukattoon sisältyvät palvelut maksutta. 

Maksuttomuus ei koske hoitoa, jonka perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.

 

Lisätietoja

Lapin keskussairaalan asiakaspalvelukeskuksesta, puh. (016) 328 2902

1.1.2021

Talousjohtaja Elisa Kusmin