Potilastietojen luovutus toisille terveydenhuoltoalan


Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja voidaan antaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle potilaan suostumuksella. Tiedot luovutetaan kopioina tai lausuntoina. Kiireellisissä tapauksissa voidaan käyttää telefaxia, mutta potilasasiakirjatietojen lähettäminen sähköpostilla ei ole mahdollista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, aluehallintovirasto ja eduskunnan oikeusasiamies ovat oikeutettuja saamaan lainaksi alkuperäisiä potilastietoja.

Viranomaisille tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella pääsääntöisesti lausuntoina asian vaatimassa laajuudessa (esimerkiksi Tapaturmavakuutuslaki 65 a §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 §, Esitutkinta 27 §, Poliisilaki 35 §, Finlex).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat oikeutettuja niille säädettyjä tilastointi-, suunnittelu-, tutkimus- ja valvontatehtäviä varten pitämään terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä (Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä).

THL:n  ylläpitämiä rekistereitä ovat

- hoitoilmoitusrekisteri
- syntyneiden lasten rekisteri
- raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri
- syöpärekisteri
- epämuodostumarekisteri
- näkövammarekisteri
- tartuntarekisteri

Fimean ylläpitämiä

- lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri
- implanttirekisteri
- huumausaineseurantarekisteri