Tulkkipalvelut

 

Tietoa tulkkauspalveluista potilaalle

Potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan huomioitava hoidossa ja kohtelussa. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä tai potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on sairaalan mahdollisuuksiensa mukaan huolehdittava tulkkauksesta.

Lähtökohtaisesti tulkkauksesta huolehtiminen on mahdollista silloin, kun potilaan käynti on etukäteen tiedossa ja terveydenhuollon yksikkö lähettää asiakkaalle kutsun toimenpiteeseen, tutkimuksiin, laboratorioon tai röntgeniin.

Kutsussa potilasta pyydetään ilmoittamaan tulkkaustarpeesta yksikköön ennen käyntiä. Tulkkauksen tarpeesta on hyvä ilmoittaa mahdollisimman hyvissä ajoin. Lääkärin laatimassa lähetteessä erikoissairaanhoitoon on hyvä olla tieto tulkkauksen tarpeesta. 

Mikäli potilas tarvitsee sairaalassa tulkkia, on hänen otettava yhteys kutsukirjeen lähettäneeseen hoitoyksikköön. 
 

Kiireellinen hoito

Yleensä kiireellisissä tilanteissa sairaalan mahdollisuus huolehtia tulkkauksesta on rajallinen. Potilaan hyvän ja turvallisen hoidon turvaamiseksi tulkkaus pyritään huolehtimaan mahdollisuuksien mukaan.
 

Osastohoito

Silloin kun potilas joutuu viipymään sairaalassa pidempään, tulkkausvastuu siirtyy sairaalalle siitä lähtien, kun sillä on mahdollisuus tulkkaus järjestää.
 

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöillä, joilla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja jotka vammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta.
Kun asiointitarve lähtee viranomaiselta, on viranomaisen järjestettävä asian tulkitseminen ja kääntäminen henkilölle, joka sitä tarvitsee.

Kuulovammaisten tulkkauskielenä on lähtökohtaisesti suomen kieli riippumatta tulkkausmenetelmästä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään huolehtimaan kuulovammaisten tulkkauspalveluja myös muilla kielillä. Kuulovammaisen potilaan on varsinaisen tulkkaustarpeen lisäksi tärkeä ilmoittaa myös millaista tulkkausmenetelmää hän tarvitsee: viittomakieli, viitottu puhe, kirjoitustulkkaus, taktiilitulkkaus.
 

Tulkki ja hänen roolinsa

Tulkilla on salassapitovelvollisuus, ja hän ilmoittaa tarvittaessa esteellisyydestään. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana, asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana hoida muita kuin tulkkaustehtäviä.

Tulkki ei anna tulkattaville neuvoja tai ohjausta asian hoitamisessa ennen tulkkausta, sen aikana tai sen jälkeen, eikä ota yhteyttä tulkattavaan ennen tai jälkeen tulkkauksen (Asioimistulkin ammattisäännöstö). Potilaan omaiset voivat toimia tulkkeina ainoastaan hätätilanteissa kunnes saadaan ammattitulkki paikalle.