Tiedonsaantioikeus


Potilaalle on annettava selvitys hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä, kun päätetään hänen hoitamisestaan.  Terveydentilan lisäksi tällaisia seikkoja ovat muuh muassa:  annettavan hoidon merkitys, eri hoitovaihtoehdot ja niiden vaikutukset, riskitekijät ja komplikaatiomahdollisuudet.

Potilaalle on myös kerrottava, mitä seurauksia voi aiheutua, jos hoitotoimenpide jätetään suorittamatta.

Terveydenhuollon ammattilaisten kuuluu antaa selvitys potilaalle oma-aloitteisesti, ei pelkästään silloin, kun potilas sitä kysyy. Hoito toteutetaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja potilaalla on oikeus olla osallisena hoitoaan.  Selvitystä ei kuitenkaan anneta, jos potilas ei sitä tahdo.  Selvitystä ei anneta myöskään silloin, kun on ilmeistä, että sen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle.

Selvitys annetaan ja kerrotaan potilaalle siten, että potilas ymmärtää selvityksen. Selvityksessä vältetään ammatillista kieltä ja käsitteitä, joita potilas ei välttämättä tunne.  Mikäli henkilökunta ei osaa potilaan kieltä, järjestetään mahdollisuuksien mukaan tulkkaus. Tulkkia voidaan tarvita myös silloin kun hoidetaan puhe- tai aistivammaista potilasta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla riittävä kielitaito potilaan asianmukaiseen informoimiseen ja potilasasiakirjojen kirjaamiseen. Työnantajan velvollisuus on varmistaa kielitaidon riittävyys.