Yleisiä potilas- ja lääkevahinkojen korvausperiaatteita

Potilasvahinko- ja lääkevahinkoilmoitukset tulee potilaan tehdä määräajassa siitä kun vahinko on tullut potilaan tietoon tai hänen olisi pitänyt olla vahingosta tietoinen. Vahinkoilmoitukset tehdään vakuutuskeskusten omille  vahinkoilmoituskaavakkeille. Vahinkoilmoituskaavakkeita ja esitemateriaalia saa potilasasiamiehiltä tai Potilasvakuutuskeskuksen (www.pvk.fi) ja Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (www.laakevahinko.fi) internet sivuilta.

Vahinkoilmoituksen tekijänä on potilas itse. Alaikäisen potilaan kohdalla vahinkoilmoituksen voi tehdä huoltaja. Mikäli täysi-ikäinen potilas on kyvytön tekemään vahinkoilmoitusta tai ymmärtämään sen merkityksen, voi vahinkoilmoituksen tehdä hänen edunvalvojansa.

Potilasvahinko- ja lääkevahinkokorvausten käsittely on kaksivaiheinen. Ensin vahinkoilmoituksen perusteella ratkaistaan onko kyseessä korvattava vahinko. Potilaan tekemään vahinkoilmoitukseen ei tästä syystä vielä liitetä mukaan vahingosta aiheutuneita kustannuksia. Korvauskäsittelyä varten vakuutuskeskus hankkii hoitolaitoksista tarvittavat selvitykset. Mikäli korvauspäätös on myönteinen, asian käsittely jatkuu varsinaiseen korvauskäsittelyyn. Kielteisestä korvauspäätöksestä potilaalla on mahdollista hakea muutosta.

Hoidon aikana sattuneet potilas- ja lääkevahingot eivät aiheuta muutoksia normaaliin potilaan hoitolaskutuskäytäntöön. Potilas maksaa hoidosta aiheutuneet asiakasmaksut normaalisti. Mikäli potilas saa vahinkoilmoituksen tehtyään myönteisen korvauspäätöksen, hän esittää tositteet maksetuista hoitokuluista varsinaisen korvaushakemuslomakkeen liitteinä. Koska vahinkoilmoituksen käsittely kestää potilas- ja lääkevahingoissa useita kuukausia, ei laskuja voi tästä syystä lähettää maksamattomina Potilasvakuutuskeskukseen tai Suomen Keskinäiseen Lääkevahinkovakuutusyhtiöön.

Potilas- ja lääkevahinkovakuutuksesta korvataan vain potilas- tai lääkevahingon aiheuttamat ylimääräiset kulut ja menetykset. Sellaisia kustannuksia ei korvata, jotka olisivat aiheutuneet ilman vahinkoakin. Korvattavaksi tulee se osuus vahingosta johtuvista kustannuksista ja menetyksistä, jota muut lakisääteiset etuudet (esimerkiksi Kela) ja muut vakuutukset eivät kata. Potilaan on ensiksi hyödynnettävä potilas- ja lääkevahinkotilanteissa normaalit lakisääteiset etuudet, jotka olisivat hänen käytettävissään ilman vahinkoakin. Vähäisestä vahingosta ei makseta korvausta.

Henkilövahinkojen korvauksista päätettäessä sovelletaan vahingonkorvauslain säännöksiä ja liikennevahinkolautakunnan ohjeita ja normeja. Korvauksen perusteena on aina henkilövahinko. Mielipahan, huonon palvelun tai kohtelun, esine- ja varallisuusvahinkojen tai niihin rinnastettavan syyn vuoksi korvauksia ei makseta.

Korvauskäsittely Potilasvakuutuskeskuksessa, Suomen Keskinäisessä Lääkevahinkovakuutusyhtiössä, potilasvahinkolautakunnassa ja lääkevahinkolautakunnassa on potilaalle maksutonta.