Muistutukset


Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) antaa potilaalle mahdollisuuden tehdä muistutus niissä tilanteissa, kun hän on tyytymätön saamaansa hoitoon ja kohteluun. Ennen muistutuksen tekemistä on suositeltavaa selvitellä asiaa potilasta hoitaneiden henkilöiden kanssa.

Muistutus osoitetaan muistutusta koskevan yksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Lapin sairaanhoitopiirissä muistutukset osoitetaan johtajaylilääkärille pääsääntöisesti kirjallisesti ja suullisesti erityisestä syystä. Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai toimintayksikön muistutuslomakkeella.

Muistutusta käsiteltäessä johtajaylilääkäri pyytää muistutukseen liittyviltä asianosaisilta tarvittavat selvitykset ja antaa muistutuksen tekijälle sen jälkeen kirjallisen vastauksen. Terveydenhuollosta vastaavan johtajan on annettava muistutukseen vastaus kohtuullisessa ajassa. Annettu vastaus annetaan tiedoksi muistutuksen tekijälle ja asianosaisille. Annetusta vastauksesta ei voi valittaa.

Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille: Aluehallintovirastolle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.