Kantelun yleisiä periaatteita

Kantelu on hallintoviranomaiselle osoitettu tyytymättömyyden osoitus, joka yleensä tehdään kirjallisena.

Kantelu voidaan osoittaa

  • aluehallintovirastolle (= aikaisemmin Lääninhallitus),
  • sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastolle (Valvira)
  • eduskunnan oikeusasiamiehelle tai
  • oikeuskanslerille

riippuen siitä, millaisesta kanteluasiasta on kysymys.

Kantelu ei ole varsinainen muutoksenhakukeino, sillä se ei voi välittömästi johtaa virheellisen toiminnan tai päätöksen muuttamiseen, eikä kumoa kantelun kohteena olevaa hoitopäätöstä, viranhaltijan päätöstä tai muuta potilaan hoitoon liittyvää ratkaisua. Kantelun perusteella ei myöskään voida määrätä maksettavaksi korvauksia. Kahta vuotta vanhemmat kantelut tutkitaan vain erityisestä syystä.

Valviraan tai aluehallintovirastoon tehdyissä kanteluissa  viranomainen  voi arvionsa mukaan siirtää asian asianomaiseen terveydenhuollon toimintayksikköön ensin muistutuksena  käsiteltäväksi, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.  Siirto on tehtävä välittömästi arvion tekemisen jälkeen ja siirrosta on ilmoitettava kantelun tekijälle. Toimintayksikön on annettava tieto siirrettyyn asiaan annetusta muistutus vastauksesta siirron tehneelle valvontaviranomaiselle. Jos asia siirretään, kantelun tutkimatta jättämisestä ei tehdä päätöstä.

Kantelun johdosta tutkitaan, onko kantelun kohteena oleva toiminta ollut asianmukaista. Vaikka kantelusta ei aiheutuisikaan varsinaisia seuraamuksia, pelkästään se, että tapaus selvitetään jälkikäteen, voi auttaa parantamaan toimintatapoja kantelua koskeneessa hoitopaikassa. Lisäksi kantelun tekijä saa perustellun ja riippumattoman kannanoton siitä, onko toiminta ollut asianmukaista.

Kantelun voi tehdä kuka tahansa. Kantelujen käsittely on maksutonta.
Kantelun viranomaiselle voi tehdä, vaikka olisikin tehnyt muistutuksen hoitopaikkaan tai potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen.

Ennen kantelun tekemistä on hyvä miettiä sitä, voitaisiinko asia selvittää muutoin, esimerkiksi keskustelemalla hoitoyksikössä tai tekemällä muistutus.