Kantelu oikeuskanslerille

Kantelun oikeuskanslerille voi tehdä silloin kun viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa tai asianajaja on laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Kantelun voi tehdä myös silloin, kun perustuslain takaama perusoikeus tai ihmisoikeus ei ole toteutunut.

Kantelu tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai lomakkeella, joka löytyy oikeuskanslerin Internet-sivuilta. 1.6.2011 alkaen oikeuskansleri ei käsittele yli kaksi vuotta vanhemmista tapauksista tehtyä kantelua ilman erityistä syytä.

Virheellisestä menettelystä oikeuskansleri voi antaa huomautuksen tai ohjeen oikeasta menettelystä vastaisen varalle, tai vakavissa tapauksissa määrätä syytteen nostettavaksi. Oikeuskanslerilla on valta tarvittaessa tehdä esitys säädösten tai ohjeiden muuttamisesta, tuomion purkamisesta tai muusta ylimääräisestä muutoksenhausta.

Oikeuskanslerin kanteluratkaisuihin voi tutustua valtioneuvoston oikeuskanslerin tietokannassa www.finlex.fi

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20
00023 Valtioneuvosto
Puh. (09) 16001