Kantelu aluehallintovirastolle


Kantelu aluehallintovirastolle osoitetaan siihen aluehallintoviraston toimintayksikköön, jonka alueella kantelun kohteena oleva terveydenhuollon yksikkö sijaitsee. Lapissa kantelut osoitetaan Lapin aluehallintovirastolle.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo alueensa erikoissairaanhoitoa (sairaalat, poliklinikat), perusterveydenhuoltoa (terveyskeskukset), yksityisiä terveydenhuollon laitoksia sekä terveydenhuollon ammatinharjoittajia.

Kanteluun sovelletaan mitä hallintolain (434/2003) 8 a luvussa säädetään hallintokantelusta. Jos asiassa ei ole tehty muistutusta, ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimintayksikköön käsiteltäväksi. Siirto on tehtävä välittömästi arvion tekemisen jälkeen. Siirrosta on ilmoitettava kantelun tekijälle. Toimintayksikön on annettava tieto siirrettyyn asiaan annetusta vastauksesta siirron tehneelle valvontaviranomaiselle.

Jos asia siirretään, kantelun tutkimatta jättämisestä ei tehdä päätöstä.Kantelu tulee pääasiassa tehdä kirjallisesti vapaamuotoisella kirjeellä, mutta sen voi tehdä myös aluehallintoviraston omalla lomakkeella. Kantelua käsitellessään aluehallintovirasto kuulee sitä, johon kantelu kohdistuu pyytäen tältä selvityksiä. Aluehallintovirastolla on myös oikeus tutustua potilasasiakirjoihin kantelun käsittelemiseksi. Aluehallintovirasto antaa kanteluun kirjallisen päätöksen. Kantelua ei tutkita ilman erityistä syytä, mikäli tapahtumista on aikaa yli kaksi vuotta.

Aluehallintoviraston käsittelemän kantelun perusteella voidaan antaa terveydenhuollon yksikölle tai ammatinharjoittajalle hallinnollista ohjausta. Kantelun seuraamuksia voivat olla aluehallintoviraston käsityksen ilmaisut, huomion kiinnittäminen vastaisen varalle tai huomautus. Kantelun perusteella voidaan myös todeta, ettei kantelu anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Mikäli kantelu koskee sellaista asiaa, joka kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) käsiteltäväksi, kantelu siirtyy viranomaisten sopiman työnjaon mukaisesti Valviralle. Kantelun siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Lapin aluehallintovirasto
Valtakatu 2
PL 8002
96101 Rovaniemi
p. 020 6361010