Kantelu Valviraan

Valvira = Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto

Vaviraan kantelu tehdään pääasiassa kirjallisesti vapaamuotoisella kirjeellä, mutta sen voi tehdä myös Valviran omalla lomakkeella. Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa. Myös laajakantoisia ja periaatteellisia kysymyksiä koskevia kanteluita käsitellään Valvirassa.

Valvira valvoo myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa. Pääsääntöisesti muut hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella hoito on tapahtunut. Tarvittaessa viranomaiset siirtävät kantelut sovitun työnjaon mukaisesti asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Kanteluun sovelletaan mitä hallintolain (434/2003) 8 a luvussa säädetään hallintokantelusta. Jos asiassa ei ole tehty muistutusta, ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimintayksikköön käsiteltäväksi. Siirto on tehtävä välittömästi arvion tekemisen jälkeen. Siirrosta on ilmoitettava kantelun tekijälle. Toimintayksikön on annettava tieto siirrettyyn asiaan annetusta vastauksesta siirron tehneelle valvontaviranomaiselle. Jos asia siirretään, kantelun tutkimatta jättämisestä ei tehdä päätöstä.

Kantelua käsitellessään Valvira kuulee sitä, johon kantelu kohdistuu pyytäen tältä selvityksiä. Valviralla on myös oikeus tutustua potilasasiakirjoihin kantelun käsittelemiseksi. Valvira antaa kanteluun kirjallisen päätöksen. Kantelua ei tutkita ilman erityistä syytä, mikäli tapahtumista on aikaa yli kaksi vuotta.

Valviran käsittelemän kantelun perusteella voidaan antaa terveydenhuollon yksikölle tai ammatinharjoittajalle hallinnollista ohjausta. Kantelun seuraamuksia voivat olla käsityksen ilmaiseminen, huomion kiinnittäminen, huomautus, kirjallinen varoitus, ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen ja ammatinharjoittamisoikeuden poistaminen. Vaikka Valviralla on oikeus rajoittaa ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta, kantelut johtavat tällaisiin ratkaisuihin vain harvoin.

Terveydenhuollon ammattihenkilölle annetusta huomautuksesta ja kirjallisesta varoituksesta Valvira tekee merkinnän terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin (Terhikki) kymmeneksi vuodeksi. Ammatinharjoittamisenoikeuden poistamiset ja rajoitukset merkitään myös rekisteriin. Kirjallisen varoituksen antamisesta sekä ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta päättää terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta.

Valviran ratkaisulyhennelmiin voi tutustua Valviran Internet-sivuilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto
PL 210
00531 Helsinki
Puh. (09) 772 920