Itsemääräämisoikeus

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Yhteisymmärrys tarkoittaa sitä, että potilaan mielipide otetaan selville ennen hoidon toteuttamista ja potilaalle annetaan tietoa hoidosta ja sen riskeistä.  Päätöksen hoidon toteuttamisesta tekee kuitenkin aina terveydenhuollon ammattihenkilö yleensä hoitovastuussa oleva lääkäri.

Potilaalla on oikeus kieltäytyä ehdotetusta hoidosta. Tällöin potilas ottaa vastuun omasta tilanteestaan ja hoitoa jatketaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Kun potilas hoidetaan psykiatrisessa sairaalassa, vaikka potilas ei itse haluaisi sitä, puhutaan tahdosta riippumattomasta hoidosta. Tahdosta riippumaton hoito perustuu mielenterveyslakiin. Mielenterveyslaissa säädetyt rajoittamistoimenpiteet koskevat ainoastaan tahdosta riippumattomassa hoidossa olevia potilaita. Kaikille potilaille kuuluvat oikeudet ovat voimassa myös tahdosta riippumattoman hoidon aikana.
 

Vajaakykyisen potilaan oikeudet

Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, on potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä kuultava ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä.  Näin saadaan selville millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa.

Jos selvitystä ei saada, potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. Jos potilaalle on määrätty edunvalvoja, edunvalvojan tiedonsaantioikeus potilaan tietoon riippuu edunvalvonnan sisällöstä.

Potilaan läheiseksi katsotaan ensisijaisesti henkilö, jonka potilas on aiemmin henkilötiedoissaan läheisekseen ilmoittanut. Jos merkintää ei ole, perheenjäsenet (puoliso, lapset, sisarukset) ovat ensisijaisesti läheisiä. Mikäli läheisiä on useita, on toivottavaa, että joku heistä toimii yhteyshenkilönä.

Läheisellä henkilöllä on oikeus saada kuulemista ja suostumuksen antamista varten tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta. Omaiselle annetaan vain ne tiedot, jotka ovat tarpeen hoitopäätöksen tekemistä varten. Käytännössä omaiselle annetaan tietoja samalla tavalla kuin tietoja annetaan hoitotilanteessa potilaalle itselleen.

Jos potilaan oma tahto ei ole tiedossa ja läheiset ovat erimielisiä hoitoon liittyvistä kysymyksistä, potilasta hoidetaan tavalla, jota voidaan pitää lääketieteellisesti perusteltuna ja hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena.
 

Alaikäisen potilaan oikeudet

Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee oma-aloitteisesti arvioida, voiko alaikäinen osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Ikärajaa ei ole määritetty, vaan päätös perustuu aina arvioon.

Se, milloin alaikäinen on riittävän kypsä päättämään hoidostaan ja tietojensa luovuttamisesta, on hoidosta vastaavan terveydenhuollon ammattihenkilön – yleensä lääkärin - arvioitava asia.