Potilastietojen käytön hallinta

Huomioithan, että 1.11.2021 voimaan astunut Asiakastietolaki on aiheuttanut muutoksia tämän sivun sisältöön. Koska lain vaatimat potilastietojärjestelmien muutokset tehdään vuoden 2022 aikana ja hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, on sivun sisältö kuitenkin osin paikkansa pitävää. Sivu päivitetään myöhemmin vastaamaan lainsäädäntöä ja muuttunutta tilannetta. 

Potilastietojen käyttö 

Potilaslaki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt merkitsemään potilasasiakirjoihin hoitosi järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, mutta hyvä hoito edellyttää, että sinua hoitavalla henkilökunnalla on käytettävissä kaikki tarpeelliset tiedot terveydentilastasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista. Jotta voit itse käyttää Omakantaa sekä päättää tietojesi käytöstä terveydenhuollossa, tulee sinua informoida potilastiedon rekistereistä ja potilastietojen käytöstä. Informoinnista ei voi kieltäytyä, se tehdään vain kerran ja se tapahtuu  

  • sähköisesti Omakannassa, josta tiedot informoinnista, luovutusluvista ja mahdollisista kielloista tulevat siirtymään terveydenhuollon järjestelmään vuoden 2022 siirtymäajan jälkeen. 

  • suullisesti tai kirjallisesti terveydenhuollossa, jossa tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään ja ne siirtyvät Kanta-palveluun. 

Voit merkitä kaikki informoinnin Omakannassa

lshp_tieke_informointi_kanta

Potilastietojasi saa käyttää vain sinua hoitava terveydenhuollon työntekijä käyttöoikeuksiensa mukaisesti siinä laajuudessa kuin hoitosi edellyttää. Tietojasi saa luovuttaa sinua hoitaneen terveydenhuollon yksikön ulkopuolelle ainoastaan suostumuksellasi / luovutusluvalla tai tapauksissa, joista on erikseen säädetty laissa. Lapin sairaanhoitopiirissä seurataan potilastietojen käyttöä ja luovutuksia. Voit rajoittaa potilastietojen luovuttamista, esimerkiksi tietyn käynnin tai osastojakson osalta. Myös reseptitietojen näkymistä on mahdollista kieltää.

Sairaanhoitopiirin alueen yhteisen potilastietorekisterin tietojen käyttö

Kartta

Meillä Lshp:ssä hoitosi aikana syntyvät henkilö- ja hoitotietosi tallentuvat potilasrekisteriin, joka on osa terveydenhuoltolaissa tarkoitettua alueen julkisen terveydenhuollon (sisältää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon) yhteistä potilastietorekisteriä (= Lapin sairaanhoitopiirin alueen potilastietojen yhteisrekisteri). Lapin sairaanhoitopiiri on rekisterinpitäjänä sen omassa toiminnassa syntyneiden potilastietojen ja -asiakirjojen osalta toimien lakien ja asetusten mukaisesti. Muut potilastietorekisterin rekisterinpitäjät eli rekisteriin liittyneet terveydenhuollon yksiköt (kunnat) vastaavat kukin omista potilasasiakirjoistaan. Sinua hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia, hoidon kannalta tarpeellisia potilastietoja informoinnin jälkeen ilman erillistä suostumustasi.

Sinulla on tarkastusoikeus omiin tietoihisi. Voit lukea lisätietoa asiasta Lapin sairaanhoitopiirin internet-sivuilta Potilaan oikeudet -kohdasta. Saman sivun alaosan Linkit ja liitteet -laatikossa on myös lisätietoa potilastietorekisteristä ja sen käytöstä suomeksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi. Jos epäilet väärinkäytöstä potilastietojesi käsittelyssä Lapin sairaanhoitopiirissä, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot Potilaan oikeudet -sivulla).

Mikäli huomaat Omakannassa virheen tuottamissamme tiedoissa, voit vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jos jokin Omakannassa tavallisesti näkyvä ja potilasrekisteriimme kuuluva merkintä jää puuttumaan, autamme asian selvittelyssä. Lähde liikkeelle yhteydenotolla sen terveydenhuollon ammattihenkilöön tai yksikköön, jonka merkinnästä on kyse.

Kanta-palvelut ja Potilastiedon arkiston tietojen käyttö

Kanta-palvelut muodostavat asiakastietolain mukaiset valtakunnalliset Kelan ylläpitämät tietojärjestelmäpalvelut, jotka hyödyttävät sinua, apteekkeja ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon toimijat käyttävät Kanta-palveluja. Lapin sairaanhoitopiiri on liittynyt Kanta-palveluihin 1.12.2015.

Kanta-palveluihin kuuluu Potilastiedon arkisto, jonne laki velvoittaa meitä tallentamaan potilastietosi. Et voi kieltää tietojesi tallentamista Potilastiedon arkistoon, mutta Kela voi luovuttaa potilastietojasi Potilastiedon arkistosta toiseen toimintayksikköön vain suostumuksellasi / myöntämälläsi luovutusluvalla. Voit seurata Omakannassa tietojesi luovutuksia terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä. Mikäli tarvitset tietoa siitä, minne Kela on luovuttanut potilasrekisteriimme kuuluvia tietoja, tapahtuu kysely pyynnöstäsi kauttamme Kelalta luovutuslokitietopyynnöllä. Lshp:n tietosuojavastaava auttaa asiassa.

eReseptin tietojen käyttö

Lapin sairaanhoitopiirissä on käytössä eResepti. Sähköinen lääkemääräys tallentuu Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen, joka on osa Kanta-palveluita. Sinulle määrätyt lääkkeet katsotaan apteekissa reseptikeskuksesta. Näet Omakannassa sähköisten reseptiesi tiedot, ja voit lähettää palvelussa myös reseptin uusimispyynnön.

Kun lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti, voit noutaa lääkkeet haluamastasi apteekista ilman paperireseptiä. Paperireseptin sijasta saat paperisen potilasohjeen, jossa kerrotaan määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Potilasohje helpottaa asiointia apteekissa, mutta lääkkeen saa myös näyttämällä Kela-korttia, jonka esittäminen on edelleenkin edellytys sairausvakuutuskorvauksen saamiselle. Sinun on mahdollista pyytää, että resepti tehdään paperilla tai puhelinmääräyksellä perinteiseen tapaan, jolloin tietoja ei tallenneta Kanta-palveluiden Reseptikeskukseen, eikä se ole nähtävissä Omakannassa.

Reseptit uusitaan ensisijaisesti omassa hoitavassa yksikössä, esimerkiksi terveyskeskuksessa. Lapin keskussairaalassa somaattisilla erikoisaloilla ei ole mahdollisuutta sähköisen lääkemääräyksen uudistamiseen, joten et voi valita niitä lääkemääräyksen uusimispyynnön vastaanottajaksi Omakannassa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta reseptien uudistaminen on toiminnassa.

Lääkäri saa katsoa reseptikeskuksesta ne reseptit, jotka hän on itse kirjoittanut. Sinua hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi katsoa reseptejäsi annettuasi siihen suullisen luvan. Ilman lupaasi lääkäri voi katsoa tietojasi vain hätätilanteessa. Voit kieltää Omakanta-palvelussa, etteivät toiset lääkärit ja apteekit näe reseptitietojasi. Tuolloin saat lääkkeesi apteekista vain, kun näytät potilasohjeen tai tulostetun yhteenvedon resepteistä. Poikkeus on, jos lääkäri määrää PKV- tai huumausainelääkkeitä, jolloin hän voi katsoa näiden lääkkeiden reseptit. Kun haet apteekista sinulle määrätyt lääkkeet, katsotaan lääkemääräykset apteekissa Reseptikeskuksesta.

Sinulla on tarkastusoikeus omien Reseptikeskuksessa ja Reseptiarkistossa tallennettujen reseptiesi tietoihin. Sinulla on myös oikeus nähdä ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet tietojasi ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Omakanta-palvelusta näet, missä organisaatiossa reseptitietojasi on katseltu ja käsitelty. Reseptikeskus ja -arkisto kuuluvat Kelan ylläpitämiin Kanta-palveluihin ja rekisterinpitäjänä toimii Kela. Tämän vuoksi edellä mainittuja oikeuksiasi koskevat pyynnöt tehdään Kelalle. Tarkempi ohjeistus asiasta on Kanta-sivuilla.

Suostumus / luovutuslupa

lshp_tieke_kanta_suostumus

Voit merkitä luovutusluvanOmakannassa!

Suostumus / luovutuslupa on yksinkertaisinta antaa Omakannassa. Suostumuksilla / luovutusluvalla tarkoitetaan eri rekisterinpitäjille (= terveydenhuollon toimintayksiköille) antamiasi tiedon luovuttamista koskevia lupia. Kanta-palveluiden tietoja saa käyttää ilman potilaan myöntämää luovutuslupaa vain siinä terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa ne ovat syntyneet tai jonka rekisteriin ne kuuluvat. Suostumusta ei tarvita sairaanhoitopiirin yhteisen potilasrekisterin alueella, jos sinua on informoitu kyseisestä potilasrekisteristä. Suostumus tarvitaan, kun potilastietoja luovutetaan potilasrekistereiden yli terveydenhuollon toimintayksiköltä toiselle. Suostumuksella annat hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattihenkilöille luvan katsoa potilastietojasi terveyden- ja sairaanhoitosi järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Suostumus kattaa myös suostumuksen antamisen jälkeen liitettävät tiedot ja se on voimassa toistaiseksi. Voit rajoittaa suostumuksen laajuutta kieltämällä erikseen määrittämiesi tietojen luovutuksen. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen / luovutusluvan milloin tahansa Omakannassa (tai terveydenhuollossa).

Kotiutusvaiheessa lähetämme kirjallisella, suullisella tai asianyhteydestä ilmenevällä suostumuksellasi hoitoyhteenvedon Lshp:ssä annetusta hoidosta lähettäneelle lääkärillesi, terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle sekä hoidostasi vastaavalle väestövastuu- tai omalääkärille.

Siirtyessäsi Lshp:stä erikoissairaanhoidosta välittömästi jatkohoitoon toiseen terveydenhuollon toimintayksikköön luovutamme turvallisen jatkohoidon järjestämiseksi tarpeelliset tietosi jatkohoidosta vastaavalle terveydenhuollon toimintayksikölle.

Voimme luovuttaa tietoja ilman suostumustasi laissa erikseen säädetyissä tilanteissa (esim. tajuttomuus tai siihen verrattavissa oleva tila). Tällöin lähiomaiselle kerrotaan terveydentilastasi, jos ei ole syytä olettaa, että kieltäisit tietojen antamisen. Tietoja luovutetaan myös toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle hoidon tai tutkimuksen järjestämiseksi, mikäli suostumustasi ei saada tajuttomuuden tai siihen verrattavan muun syyn vuoksi ja tietojen luovutus on etusi mukaista.

Suostumuksella annat luvan reseptitietojesi luovuttamiseen niille valitsemillesi Euroopan maille, joissa suomalainen sähköinen resepti käy, jotta voit ostaa Suomessa sinulle määrättyjä reseptilääkkeitä kyseisten maiden apteekeissa.

Luovutuskiellot

lshp_tieke_kanta_kiellot

Mikäli kiellät tietojen luovutuksen, ei tietojasi voi nähdä edes hätätilanteessa.

 

Sinulla on oikeus päättää potilastietojesi luovutuksesta ja voit halutessasi kieltää tietojesi luovutuksen. Tietojen luovutuskiellot ovat voimassa toistaiseksi. Voit halutessasi peruuttaa tekemäsi luovutuskiellon tai tehdä uusia kieltoja Omakanta-palvelun kautta. Terveydenhuollossa kielto tehdään kirjallisesti.

Luovutuskieltojen alaiset tietosi eivät ole käytettävissä terveydenhuollossa, ellet ole erikseen antanut suostumustasi / luovutuslupaa tietojen luovuttamiseen hätätilanteessa. Ilman suostumustasi / luovutuslupaa tietoja ei voi käyttää edes siinä tapauksessa, että olet äkillisen henkeä uhkaavan sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tajuton, etkä sen vuoksi kykenisi peruuttamaan tekemääsi kieltoa.

Voit halutessasi kieltää potilastietojesi käytön toimintayksikkökohtaisesti toisessa Lapin sairaanhoitopiirin yhteisrekisteriin kuuluvassa yksikössä. Sinulla on oikeus kieltää tietojen luovutus myös Lapin sairaanhoitopiirin yhteisrekisterin ulkopuolelle. Omakannassa voit asettaa kieltoja käynti- ja rekisterikohtaisesti.

Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon sinusta tallennettuja tietoja ei luovuteta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille ja lääkkeenmäärääjille kieltämistäsi lääkemääräyksistä. Sinun tulee esittää kieltämistäsi lääkemääräyksistä potilasohje tai tulostettu yhteenveto lääkkeen oston yhteydessä apteekissa. Lääkemääräykseen kohdistamistasi kiellosta huolimatta näytetään tiedot

  • kaikista sinulle määrätyistä pkv- ja huumausainelääkkeistä (pkv-lääke = pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttava lääke) ja niiden toimitustiedoista silloin, kun lääkäri on kirjoittamassa sinulle pkv- tai huumausainelääkemääräystä.
  • uudistettavaksi pyytämistäsi resepteistä terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikölle taikka lääkkeen määrääjälle.
  • lääkkeen määrääjälle hänen kirjoittamistaan lääkemääräyksistäsi ja niiden toimitustiedoista hoitosuhteen jatkuessa.
  • niistä apteekin Reseptikeskukseen lääkkeen määrääjän tallentamista lääkemääräyksistäsi, joihin hänet on merkitty lääkkeen määrääjäksi.

lääkemääräyksiesi toimitustiedoista tietojärjestelmien häiriö- ja virhetilanteissa terveydenhuollon palvelujen antajan, Kansaneläkelaitoksen tai tietojärjestelmän toimittajan tekniselle henkilöstölle siinä laajuudessa, kuin häiriötilanteen selvittely edellyttää.