Informointi, suostumus, kielto

Potilastietojen käyttö

Potilaslaki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt merkitsemään potilasasiakirjoihin hoitosi järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, mutta hyvä hoito edellyttää, että sinua hoitavalla henkilökunnalla on käytettävissä kaikki tarpeelliset tiedot terveydentilastasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista.

Jotta voit itse käyttää Omakantaa sekä päättää annatko hoitoosi osallistuville tahoille tietojesi käsittelyyn suostumuksen vai kieltoja, tulee sinua informoida potilastiedon rekistereistä ja potilastietojen käytöstä.

Informoinnista ei voi kieltäytyä, se tehdään vain kerran ja se tapahtuu

 • sähköisesti Omakannassa, josta tiedot informoinnista, suostumuksista ja mahdollisista kielloista siirtyvät terveydenhuollon järjestelmään
 • suullisesti tai kirjallisesti terveydenhuollossa, jossa tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään ja ne siirtyvät Kanta-palveluun.


Omakannan ja eReseptin käyttö vaativat informoinnin potilastietojen käytöstä ja arkistoinnista. eReseptin osalta riittää suullinen informointi.

Voit merkitä kaikki informoinnit Omakannassa.
Linkki Kantapalveluiden Omakanta-sivustolle: Omakanta.fi.

Merkityn informoinnin jälkeen tietosi ovat yhteiskäytössä Lapin sairaanhoitopiirin alueella julkisessa terveydenhuollossa, erillistä suostumusta ei tarvita.

Omakannan ja eReseptin käyttö vaativat informoinnin potilastietojen käytöstä ja arkistoinnista. eReseptin osalta riittää suullinen informointi.

Potilastietojasi saa käyttää vain sinua hoitava terveydenhuollon työntekijä käyttöoikeuksiensa mukaisesti siinä laajuudessa kuin hoitosi edellyttää. Tietojasi saa luovuttaa sinua hoitaneen terveydenhuollon yksikön ulkopuolelle ainoastaan suostumuksellasi tai tapauksissa, joista on erikseen säädetty laissa. Lapin sairaanhoitopiirissä seurataan potilastietojen käyttöä ja luovutuksia. Voit rajoittaa potilastietojen luovuttamista, esimerkiksi tietyn käynnin tai osastojakson osalta. Myös reseptitietojen näkymistä on mahdollista kieltää.
 

Sairaanhoitopiirin alueen yhteisen potilastietorekisterin tietojen käyttö

Meillä Lapin sairaanhoitopiirissä hoitosi aikana syntyvät henkilö- ja hoitotietosi tallentuvat  potilasrekisteriin, joka on osa terveydenhuoltolaissa tarkoitettua alueen julkisen terveydenhuollon yhteistä potilastietorekisteriä.
Linkki: Potilasrekisterin tarkoitus (tietosuojaseloste).

Tämä Lapin sairaanhoitopiirin alueen potilastietojen yhteisrekisteri sisältää erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa tallennetutut tiedot.

Lapin sairaanhoitopiiri on rekisterinpitäjänä sen omassa toiminnassa syntyneiden potilastietojen ja -asiakirjojen osalta.. Muut potilastietorekisterin rekisterinpitäjät eli rekisteriin liittyneet terveydenhuollon yksiköt (kunnat) vastaavat kukin omista potilasasiakirjoistaan. Sinua hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia, hoidon kannalta tarpeellisia potilastietoja informoinnin jälkeen ilman erillistä suostumustasi.

Sinulla on tarkastusoikeus omiin tietoihisi. Voit lukea lisätietoa asiasta Lapin sairaanhoitopiirin internet-sivuilta.
Linkki sivulle: Potilaan oikeudet.

Saman sivun alaosan Linkit ja liitteet -laatikossa on myös lisätietoa potilastietorekisteristä ja sen käytöstä suomeksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi. Jos epäilet väärinkäytöstä potilastietojesi käsittelyssä Lapin sairaanhoitopiirissä, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.
Linkki tietosuojavastaavan sivulle: Tietosuojavastaava.

Mikäli huomaat Omakannassa virheen tuottamissamme tiedoissa, voit vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jos jokin Omakannassa tavallisesti näkyvä ja potilasrekisteriimme kuuluva merkintä jää puuttumaan, autamme asian selvittelyssä.Ota yhteys siihen terveydenhuollon ammattihenkilöön tai yksikköön, jonka merkinnästä on kyse.
Linkki lisätietohin: Lapin sairaanhoitopiirin potilasrekistereistä ja tietoturvallisuuspolitiikasta.
 

Kanta-palvelut ja Potilastiedon arkiston tietojen käyttö

Kanta-palvelut muodostavat asiakastietolain mukaiset valtakunnalliset Kelan ylläpitämät tietojärjestelmäpalvelut, jotka hyödyttävät sinua, apteekkeja ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon toimijat käyttävät Kanta-palveluja. Lapin sairaanhoitopiiri on liittynyt Kanta-palveluihin 1.12.2015.

Kanta-palveluihin kuuluu Potilastiedon arkisto, jonne laki velvoittaa meitä tallentamaan potilastietosi. Et voi kieltää tietojesi tallentamista Potilastiedon arkistoon, mutta Kela voi luovuttaa potilastietojasi Potilastiedon arkistosta toiseen toimintayksikköön vain suostumuksellasi.

Voit seurata Omakannassa tietojesi luovutuksia terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä. Mikäli tarvitset tietoa siitä minne Kela on luovuttanut potilasrekisteriimme kuuluvia tietoja, tapahtuu kysely pyynnöstäsi kauttamme Kelalta luovutuslokitietopyynnöllä. Lshp:n tietosuojavastaava auttaa asiassa.
 

eReseptin tietojen käyttö

Lapin sairaanhoitopiirissä on käytössä eResepti. Sähköinen lääkemääräys tallentuu Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen, joka on osa Kanta-palveluita. Sinulle määrätyt lääkkeet katsotaan apteekissa reseptikeskuksesta. Näet Omakannassa sähköisten reseptiesi tiedot, ja voit lähettää palvelussa myös reseptin uusimispyynnön.

Kun lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti, voit noutaa lääkkeet haluamastasi apteekista ilman paperireseptiä. Paperireseptin sijasta saat paperisen potilasohjeen, jossa kerrotaan määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Potilasohje helpottaa asiointia apteekissa, mutta lääkkeen saa myös näyttämällä Kela-korttia, jonka esittäminen on edelleenkin edellytys sairausvakuutuskorvauksen saamiselle. Halutessasi voit  pyytää, että resepti tehdään paperilla tai puhelinmääräyksellä perinteiseen tapaan, jolloin tietoja ei tallenneta Kanta-palveluiden Reseptikeskukseen, eikä se ole nähtävissä Omakannassa.

Reseptit uusitaan ensisijaisesti omassa hoitavassa yksikössä, esimerkiksi terveyskeskuksessa. Lapin keskussairaalassa somaattisilla erikoisaloilla ei ole mahdollisuutta sähköisen lääkemääräyksen uudistamiseen, joten et voi valita niitä lääkemääräyksen uusimispyynnön vastaanottajaksi Omakannassa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta reseptien uudistaminen on toiminnassa.

Lääkäri saa katsoa reseptikeskuksesta ne reseptit, jotka hän on itse kirjoittanut. Sinua hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi katsoa reseptejäsi annettuasi siihen suullisen luvan. Ilman lupaasi lääkäri voi katsoa tietojasi vain hätätilanteessa. Voit kieltää Omakanta-palvelussa, etteivät toiset lääkärit ja apteekit näe reseptitietojasi. Tuolloin saat lääkkeesi apteekista vain, kun näytät potilasohjeen tai tulostetun yhteenvedon resepteistä. Poikkeus on, jos lääkäri määrää PKV- tai huumausainelääkkeitä, jolloin hän voi katsoa näiden lääkkeiden reseptit. Kun haet apteekista sinulle määrätyt lääkkeet, katsotaan lääkemääräykset apteekissa Reseptikeskuksesta.

Sinulla on tarkastusoikeus omien Reseptikeskuksessa ja Reseptiarkistossa tallennettujen reseptiesi tietoihin. Sinulla on myös oikeus nähdä ketkä henkilöt ovat käsitelleet ja katselleet tietojasi ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Omakanta-palvelusta näet, missä organisaatiossa reseptitietojasi on katseltu ja käsitelty. Reseptikeskus ja -arkisto kuuluvat Kelan ylläpitämiin Kantapalveluihin ja rekisterinpitäjänä toimii Kela. Tämän vuoksi edellä mainittuja oikeuksiasi koskevat pyynnöt tehdään Kelalle.
Tarkempi ohjeistus asiasta on Kantapalveluiden Omakanta-sivustolla.
Linkki Kantapalveluiden Omakanta-sivustolle: Omakanta.fi
 

Suostumus

Voit merkitä suostumuksen Omassakannassa.
Linkki Kantapalveluiden Omakanta-sivustolle: Omakanta.

Suostumuksellasi sallit Poilastiedon arkistoon tallennettujen tietojesi luovutuksen terveydenhuollon palvelujen antajille.
Luovutamme tietojasi rekisterin ulkopuolelle vain suostumuksellasi tai laissa erikseen säädetyissä tapauksissa.
Mikäli et ole antanut suostumusta, voidaan tietosi hakea tarvittaessa hätähaulla.

Suostumuksilla tarkoitetaan eri rekisterinpitäjille antamiasi tiedon luovuttamista koskevia lupia. Käytännössä annat siis suostumuksella hoitoosi osallistuville henkilöille luvan katsoa potilasrekisteriin tallennettuja tietojasi terveyden- ja sairaanhoitosi järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Suostumus kattaa myös suostumuksen antamisen jälkeen liitettävät tiedot ja se on voimassa toistaiseksi. Voit rajoittaa suostumuksen laajuutta kieltämällä erikseen määrittämiesi tietojen luovutuksen. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa Omakannassa tai terveydenhuollossa.

Kun täysi-ikäinen hoitaa omia reseptiin liittyviä asioita, riittävät suulliset suostumukset. Vain tilanteissa, joissa Reseptikeskuksesta haetaan tietoja muuta tarkoitusta kuin hoitoa varten, sinulta tarvitaan kirjallinen suostumus.

Kotiutusvaiheessa lähetämme kirjallisella, suullisella tai asianyhteydestä ilmenevällä suostumuksellasi hoitoyhteenvedon Lshp:ssä annetusta hoidosta lähettäneelle lääkärillesi, terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle sekä hoidostasi vastaavalle väestövastuu- tai omalääkärille.

Siirtyessäsi Lshp:stä erikoissairaanhoidosta välittömästi jatkohoitoon toiseen terveydenhuollon toimintayksikköön luovutamme turvallisen jatkohoidon järjestämiseksi tarpeelliset tietosi jatkohoidosta vastaavalle terveydenhuollon toimintayksikölle.

Voimme luovuttaa tietoja ilman suostumustasi laissa erikseen säädetyissä tilanteissa (esim. tajuttomuus tai siihen verrattavissa oleva tila). Tällöin lähiomaiselle kerrotaan terveydentilastasi, jos ei ole syytä olettaa, että kieltäisit tietojen antamisen. Tietoja luovutetaan myös toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle hoidon tai tutkimuksen järjestämiseksi, mikäli suostumustasi ei saada tajuttomuuden tai siihen verrattavan muun syyn vuoksi ja tietojen luovutus on etusi mukaista.

Suostumuksella annat luvan reseptitietojesi luovuttamiseen niille valitsemillesi Euroopan maille, joissa suomalainen sähköinen resepti käy, jotta voit ostaa Suomessa sinulle määrättyjä reseptilääkkeitä kyseisten maiden apteekeissa.
 

Kielto

Mikäli kiellät tietojen luovutuksen, ei tietojasi voi nähdä edes hätätilanteissa.

Sinulla on oikeus päättää potilastietojesi luovutuksesta ja voit halutessasi kieltää tietojesi luovutuksen. Tietojen luovutuskiellot ovat voimassa toistaiseksi. Voit halutessasi peruuttaa tekemäsi luovutuskiellon tai tehdä uusia kieltoja Omakanta-palvelun kautta. Terveydenhuollossa kielto tehdään kirjallisesti.

Luovutuskieltojen alaiset tietosi eivät ole käytettävissä terveydenhuollossa, ellet ole erikseen antanut suostumustasi tietojen luovuttamiseen hätätilanteessa. Ilman suostumustasi tietoja ei voi käyttää edes siinä tapauksessa, että olet äkillisen henkeä uhkaavan sairauden tai loukkaantumisen vuoksi tajuton, etkä sen vuoksi kykenisi peruuttamaan tekemääsi kieltoa.

Voit halutessasi kieltää potilastietojesi käytön toimintayksikkökohtaisesti toisessa Lapin sairaanhoitopiirin yhteisrekisteriin kuuluvassa yksikössä. Sinulla on oikeus kieltää tietojen luovutus myös Lapin sairaanhoitopiirin yhteisrekisterin ulkopuolelle. Omakannassa voit asettaa kieltoja käynti- ja rekisterikohtaisesti.

Reseptikeskukseen ja Reseptiarkistoon sinusta tallennettuja tietoja ei luovuteta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille ja lääkkeenmäärääjille kieltämistäsi lääkemääräyksistä. Sinun tulee esittää kieltämistäsi lääkemääräyksistä potilasohje tai tulostettu yhteenveto lääkkeen oston yhteydessä apteekissa.

Lääkemääräykseen kohdistamistasi kiellosta huolimatta näytetään tiedot

 • kaikista sinulle määrätyistä pkv- ja huumausainelääkkeistä (pkv-lääke = pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttava lääke) ja niiden toimitustiedoista silloin, kun lääkäri on kirjoittamassa sinulle pkv- tai huumausainelääkemääräystä
 • uudistettavaksi pyytämistäsi resepteistä terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikölle taikka lääkkeen määrääjälle
 • lääkkeen määrääjälle hänen kirjoittamistaan lääkemääräyksistäsi ja niiden toimitustiedoista hoitosuhteen jatkuessa
 • niistä apteekin Reseptikeskukseen lääkkeen määrääjän tallentamista lääkemääräyksistäsi, joihin hänet on merkitty lääkkeen määrääjäksi
 • lääkemääräyksiesi toimitustiedoista tietojärjestelmien häiriö- ja virhetilanteissa terveydenhuollon palvelujen antajan, Kansaneläkelaitoksen tai tietojärjestelmän toimittajan tekniselle henkilöstölle siinä laajuudessa, kuin häiriötilanteen selvittely edellyttää.
   

Informointi, suostumukset ja kiellot asioidessa toisen puolesta

Alaikäisen lapsen huoltaja voi kuitata informaation ja antaa tai perua suostumuksen Omakannassa vastasyntyneen lapsen puolesta vasta sitten, kun lapsella on väestötietojärjestelmään ilmoitettu nimi. Huoltaja ei voi kieltää lapsen potilastietojen luovuttamista alaikäistä hoitavalle toimintayksikölle.

Itse hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen lapsi voi antaa suostumuksen potilastietojensa luovuttamiseen ja kieltää itseään koskevien tietojen luovutuksen. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, antaa huoltaja suostumuksen.

Laillinen edustaja (huoltaja, edunvalvoja) voi antaa potilaan puolesta suostumuksia, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä. Laillinen edustaja ei voi perua potilaan aiemmin antamaa suostumusta. Laillinen edustaja (huoltaja, edunvalvoja) ei voi tehdä luovutuskieltoa päämiehensä puolesta, jos hoidostaan itse päättämään kykenemätön ei ole tehnyt luovutuskieltoa.

Kirjallisia suostumuksia tarvitaan tilanteissa, joissa toinen henkilö tai palveluntuottaja asioi puolestasi terveydenhuollossa tai apteekissa sekä suostumuksia peruuttaessa. Suostumus on määräaikainen. Apteekkiin suostumus voidaan antaa yhdeksi asiointikerraksi tai kolmeksi vuodeksi. Terveydenhuollossa suostumus on voimassa aina kolme vuotta.

Kun annat kirjallisen suostumuksen lomakkeella, voi toinen henkilö

 • selvittää puolestasi käyttämäsi lääkkeet
 • pyytää puolestasi yhteenvedon lääkkeistä, joita käytät
 • pyytää puolestasi, että reseptisi mitätöidään, kun et tarvitse enää lääkettä
 • pyytää, että reseptisi uusitaan.


Kirjalliset suostumukset reseptejä varten annetaan Kelan laatimilla Kanta-lomakkeilla, joita saa Kelan palvelupisteistä, apteekeista ja terveydenhuollon toimintayksiköistä. Lomakkeet eivät ole saatavilla sähköisinä. Puolesta asioivan henkilöllisyys ja asiointioikeus tarkastetaan terveydenhuollossa ja apteekissa. Alaikäinen voi toimia toisen asiamiehenä ja noutaa lääkkeet toisen puolesta, mutta hänelle ei voi antaa muita lääkitykseen liittyviä suostumuksia.