Palvelupolku potilasohjauksen tukena

Julkaistu 11.2.2022 klo 8.11


Kohti parempaa potilasohjausta palvelumuotoilun avulla


Ohjaus on tärkeä osa hoitotyötä. Se ei kuitenkaan välttämättä vaadi potilaan saapumista sairaalaan. Mira Berg-Vähä ja Hanne Lindström selvittivät YAMK-opinnäytetyössään, miten ohjausta ennen potilaan sairaalaan tuloa tulisi kehittää. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Lapin sairaanhoitopiiri.
 

Haasteena pitkät välimatkat

Ennalta suunniteltujen hoitokäyntien onnistumisen kannalta on oleellista, että potilaat saavat riittävästi ohjausta ja tietoa ennen kuin he tulevat sairaalaan. Väärin ymmärretyt ohjeet voivat johtaa toimenpiteen peruuntumiseen, joka voi aiheuttaa potilaalle terveydellistä haittaa ja lisäkustannuksia organisaatiolle.

Aikaisempien tutkimusten mukaan potilaat eivät välttämättä halunneet tulla käynnille sairaalaan ennen toimenpidettä. Sen sijaan toivottiin ohjaukseen uusia, joustavampia tapoja. Erityisesti työssäkäyvät ja kaukana sairaalasta asuvat olivat tyytyväisempiä, kun saivat ohjausta muilla tavoilla kuin paikan päällä. Lapin sairaanhoitopiirin alueella potilaalla voi olla pitkä matka keskussairaalaan.
 

Palvelumuotoilu soveltui hyvin kehittämistyöhön

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää potilasohjausta ennen sairaalaan tuloa. Työn lähestymistapana käytettiin palvelumuotoilua, joka osallisti kaikki osapuolet kehittämiseen mukaan. Tätä varten järjestettyihin työpajoihin osallistui Lapin keskussairaalan asiakasraadin jäseniä, hoitotyön ja kehittämisyksikön työntekijöitä.  Näin saatiin mahdollisimman monipuolisia näkökulmia haasteen ratkaisemiseksi. Työn eri vaiheissa käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä.

Alkuun kartoitettiin potilasohjauksen nykytilaa aikaisemman kyselyn, haastattelujen ja ryhmäkeskustelun avulla. Seuraavaksi työpajoissa kerättiin tietoa, mikä ohjauksessa toimii hyvin, mitä pitäisi kehittää sekä haettiin ideoita kehittämiseen. Työpajojen tulokset teemoiteltiin, jotta saatiin nostettua tärkeimmät kehittämistä vaativat asiat esille.

Työpajoissa selvisi, että asiakasraadin jäsenet olivat yleensä tyytyväisiä ennen sairaalaan tuloa saatuun ohjaukseen. Kaikki tämänhetkiset ohjaustavat koettiin tarpeelliseksi. Saatavaa ohjausta toivottiin kuitenkin selkeämmäksi ja hoitavia yksiköitä helpommin tavoitettaviksi. Toisaalta myös henkilökunta toivoi, että yhteydenotto potilaisiin helpottuisi. Lisäksi tulevaisuudelta toivottiin erityisesti sähköisten palveluiden lisäämistä sekä niiden kehittämistä.

Tältä pohjalta tehtiin malliehdotus, jonka toimivuutta arvioitiin ja muokattiin seuraavassa työpajassa.  Työpajoissa havaittiin myös, etteivät erilaiset ohjaustavat olleet kaikkien tiedossa. Tämän takia päätettiin parantaa ohjausta tiedottamalla tavoista, joiden kautta ohjausta voi saada.
 

Polussa kaikki nähtävillä yhdellä silmäyksellä

Tämä työ kehitti potilasohjausta tuomalla näkyviin erilaisia ohjaustapoja ja sen kanavia, sekä miten niitä tulisi vielä kehittää jatkossa. Palvelupolku kertoo potilaalle yhdellä silmäyksellä, mitä kautta hän voi hakea ohjausta ja tietoa omasta hoidostaan ennen varsinaista hoitokäyntiä. Polussa kuvataan ytimekkäästi ja selkeästi erilaisia potilasohjaustapoja.

Polun avulla myös hoitohenkilökunta saa tietoa, miten potilasta voidaan ohjata eri tavoin. Tämä voi myös innostaa työntekijöitä uusien toimintatapojen kehittämiseen ja järjestelmien käyttöönottoihin omissa yksiköissä. Toimeksiantaja voi käyttää polkua esimerkiksi jakamalla sitä sähköisesti tai kirjallisesti. Työstä saa myös suuntaa potilasohjauksen kehittämiselle.

Katso tästä linkistä palvelupolun taulu isommassa koossa: 
Potilasohjaus ennen sairaalaan tuloa LKS potilasohjauksen palvelupolku
 

Potilasohjaus ennen sairaalaan tuloa LKS potilasohjauksen palvelupolku.

Voit antaa ideoita ja palautetta polun kehittämiseksi

Linkki palautteeseen: Palautetta ja kehittämisideoita polulle

 

Lisätietoja:

Mira Berg-Vähä, mira.berg-vaha@lshp.fi
Hanne Lindström, hanne.lindstrom@lshp.fi

Hyvinvointiosaamisen johtamisen koulutuksessa tehtyyn opinnäytetyöhön voit halutessasi tutustua tarkemmin Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisujen verrkosivu Theseuksessa: Polku onnistuneeseen ohjaukseen ennen Lapin keskussairaalaan tuloa (linkki avautuu tioselle sivustolle)