Osallistu Lapin hyvinvointialueen strategiakyselyyn ja vaikuta lappilaisten hyvinvointiin!

Julkaistu 21.3.2022 klo 14.57

 

Kvituskuva Lapin hyvivnointialueen strategiakyselyyn.


Luodaan yhdessä pohja Lapin asukkaiden hyvinvoinnille ja mietitään hetki asioita, jotka edistävät ja haastavat hyvinvointia alueellamme.
Tule mukaan verkkoaivoriiheen ja jaa arvokkaat ajatuksesi.
Linkki kyselyy, joka avautuu toiselle sivustolle: Lapin hyvinvointialueen strategiakysely

Kyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointialueen strategiatyössä. Strategiaa työstetään koko kevään ja kesän ajan, ja lopullisen strategian Lapin aluevaltuusto hyväksyy viimeistään alkusyksystä. Strategiatyön etenemistä voit seurata mm. nettisivuillamme lapha.fi. 

Osallistut nimettömänä, ja aikaa menee noin vartti. Jos oikein innostut, kannattaa vastata myöhemmin uudestaankin, niin pääset kommentoimaan taas uusia mielipiteitä. Kysely on avoinna sunnuntaihin 3.4.2022 asti. 

Käytännön syistä tämä aivoriihi on valitettavasti vain suomen kielellä ja vastata voi vain suomeksi. Kyselyyn toivotaan kuitenkin vastauksia myös saamenkielisiltä. Hyvinvointialue järjestää myöhemmin erillisen kyselyn erityisesti saamenkielisiin palveluihin liittyen. Siihen on mahdollista vastata kaikilla saamen kielillä. 

Kiitos jo etukäteen! 

T: Lapin hyvinvointialue 

Lisätietoja strategiatyöstä: 
Lapin aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 
vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

Kyselyyn liittyvät käytännön asiat:  viestintäpäällikkö Riitta Muhonen, riitta.muhonen@lapha.fi, 040 524 5270 

#LapinHyvinvointialue #TehemäPois 

 

Oassálastte strategiijajearahallamii ja váikkut lappilaččaid buresveadjimii! 

Ráhkadeatnot ovttas vuođu Lappi olbmuid buresveadjimii ja smiehtadeatnot vehá áššiid, mat ovddidit ja hástalit buresveadjima guovllusteamet. Boađe fárrui neahttadeaivvadeapmái ja juoge buriid jurdagiiddát: www.fountainpark.fi/lapinhva

Jearahallama bohtosat ávkin geavahuvvojit buresveadjinguovllu strategiijabarggus. Strategiija gárvejuvvo giđa ja geasi áigge, ja dasto Lappi guovllustivra dohkkeha loahpalaš strategiija maŋimustá álgočavččas. Strategiijabarggu ovdáneami sáhtát čuovvut ee min neahttasiidduin lapha.fi. 

Oassálasttát namaheapmin, ja áigi manná sullii kvárta. Jos riekta movttáskat, gánneha vástidit maŋŋá ođđasitge, de beasat kommenteret fas ođđa oaiviliid. Jearahallan lea rabas 3.4. rádjai. 

Šállošat, ahte geavada sivain dát jearahallan lea dušše suomagillii ja vástidit sáhttá dušše suomagillii. Sávvat goittotge, ahte jearahallamii bohtet vástádusat maiddái sámegielagiin. Buresveadjinguovlu ordne maŋŋelabbos sierra jearahallama erenomážit sámegielat bálvalusaid olis. Dasa lea vejolaš vástidit buot sámegielain. 

Giitu jo ovddalgihtii! 

D: Lappi buresveadjinguovlu 

Lassidieđut strategiijabarggu birra: 
Lappi guovlluráđđehusa ságajođiheaddji Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 
vd. buresveadjinguovlohoavda Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

Geavada áššit, mat laktásit jearahallamii: diehtojuohkinhoavda Riitta Muhonen, riitta.muhonen@lapha.fi, 040 524 5270 

 

Uásálist strategiakoijâdâlmân já vaaigut lappilij pyereestvajemân! 

Rähtip oovtâst vuáđu Laapi ässei pyereestvajemân já smiettâp váháš ääigi aašijd, moh ovdedeh já hästih pyereestvaijeem mii kuávlust. Puáđi fáárun nettisuogârdemjuávkun já jyehi jieijâd mávsulijd jurduid: www.fountainpark.fi/lapinhva

Koijâdâllâm puátuseh annojeh pyereestvaijeemkuávlu strategiapargoost. Strategia ráhtoo oles kiiđâ já keesi ääigi, já lopâlii strategia Laapi kuávlustivrâ tuhhit majemustáá algâčoovčâst. Strategiapargo ovdánem tun puávtáh čuávvuđ ei. mii nettisiijđoin lapha.fi. 

Tun uásálistáh nomâttemmin, já västidem pištá suulân vaartâ. Jis tuođâi movtáskah, te kannat västidiđ maŋeláá uđđâsist-uv, te peesah kommentistiđ vuod uđđâ uáivilijd. Koijâdâllâm lii ávus 3.4. räi. 

Keevâtlij suujâi tiet taat koijâdâllâm lii vaidâlitteht tuš suomâkielân já tun puávtáh västidiđ tuš suomâkielân. Mij tuáivup koijâdâlmân vástádâsâid kuittâg meid sämikielâlijn. Pyereestvaijeemkuávlu uárnee maŋeláá sierâ koijâdâllâm eromâšávt sämikielâlijn palvâlusâin. Toos puáhtá västidiđ jyehi sämikielân. 

Kijttoseh jo muuneeld! 

T: Laapi pyereestvaijeemkuávlu 

Lasetiäđuh strategiapargoost: 
Laapi kuávluhaldâttâs saavâjođetteijee Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 
vt. pyereestvaijeemkuávluhovdâ Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

Koijâdâlmân já viestâdmân lohtâseijee keevâtliih ääših: viestâdemhovdâ Riitta Muhonen, riitta.muhonen@lapha.fi, 040 524 5270 

 

Vuässõõđ strategiakõõjjõʹsse da vaaikât lappiniiʹǩǩi pueʹrrjieʹllma! 

Raajjâp õõutveäkka vuâđ Lappist jälsteei pueʹrrjieʹllma da smiõttâp šiâtt aaʹššid, kook oouʹdee da säärnte pueʹrrjieʹllem mij vuuʹdest. Puäʹđ mieʹldd neʹttjuurdmainstummša da jueʹjj kaallšõs jurddjääd: www.fountainpark.fi/lapinhva

Kõõjjõõzz puättmõõžžid äuʹǩǩeet pueʹrrvââjjamvuuʹd strategiatuâjast. Strategia tuâj tuejjeet ǩiiđ ääiʹj da ǩieʼzz ääiʹj, da loopplaž strategia Lappi vuʹvddvälddõs preemm mââimõõzzâst alggčõõučâst. Strategiatuâj ouddnummuž vuäitt seuʹrrjed odm. neʹttseeidast lapha.fi. 

Vuässõõđak nõõmtaa, da äiʹǧǧ mâânn tõõzz nuʹt vaart veeʹrd. Jõs kuddnalla älšsmak, kaʹnnat vaʹstteed mâʹŋŋlubust še oʹđđest, nuʹt piâzzak kommentââʹstet âʹpet ođđ jurddjid. Kõõjjõs lij äävai 3.4. räjja. 

Vueʹjj määin diõtt tät kõõjjõs lij tåʹlǩ lääʹddǩiõʹlle da vaʹstteed vuäitt tâʹl tåʹlǩ lääddas. Kõõjjõʹsse tuäivat kuuitâǥ vasttõõzzid še sääʹmǩiõllsain. Pueʹrrvââjjamvuʹvdd jääʹrjast mâʹŋŋlubust pååđ kõõjjõõzz jeäʹrben sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid kuõskeeʹl. Tõõzz lij vueiʹtlvaž vaʹstteed pukin sääʹmǩiõlin. 

Späʹsseb juʹn ooudbeäʹlnn! 

T: Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd 

Lââʹssteâđ strategiatuâjast: 
Lappi vuʹvddhalltõõzz saaǥǥjååʹđteei Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 
vt. pueʹrrvââjjamvuʹvddjååʹđeei Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

Kõõjjõʹsse da saakkummša kuõskki vueʹjj ääʹšš: saaǥǥtemjååʹđteei Riitta Muhonen, riitta.muhonen@lapha.fi, 040 524 527 


21.3.2022

Riitta Muhonen
viestintäpäällikkö
Lapin hyvinvointialue
040 524 5270
riitta.muhonen@lapha.fi
lapha.fi