Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

 

pdf Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2017-2020

Terveydenhuoltolain mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2017–2020 pohjautuu perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän linjauksiin järjestämissuunnitelman laadinnasta ja sisällöistä. Suunnitelmaa ovat valmistelleet Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollonyksikön, kehittämisyksikön ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKE) työntekijät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan on nostettu sote-valmistelussa tuotettuja asiakasprosessityöskentelyn keskeisiä tuloksia ja kehittämiskohteita. Järjestelmäsuunnitelmassa on pyritty lisäksi huomioimaan mm. palveluiden digitalisaation tiekarttatyöskentely ja Lapin liiton Sote-Savotta työskentely. Näillä toimenpiteillä on pyritty huomioimaan meneillään oleva kehittämistyö ja luomaan järjestämissuunnitelmasta tavoitteellinen sote-valmistelun dokumentti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on hyväksytty kaikissa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhymän jäsenkunnissa. Sairaanhoitopiiri kuntayhtymän hallitus hyväksyi suunnitelman ja valtuusto merkitsi sen tiedoksi 24.5.2017.

Syksyllä 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittäminen vuosille 2019-2020 päätettiin siirtää kunnes tiedetään sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen.

Kesäkuussa 2019 ohjausryhmä päätti aloittaa järjestämissuunnitelman päivittämistyön ja perusti sitä varten työryhmän, johon kuuluvat  Kaisa Kostamo-Pääkkö, Miia Palo, Mikko Häikiö/hänen nimeämänsä henkilö, Paula Reponen, Johanna Lohtander/hänen nimeämänsä henkilö, Annukka Marjala, Ulla Ylläsjärvi, Rea Karanta ja Sirpa Hakamaa. 

Ohjausryhmä on käsitellyt järjestyssuunnitelman päivittämistä syksyn 2019 kokouksissaan. 

* * * *

pdf Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointiraportti 2017-2018

Terveydenhuoltolain mukaan kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava järjestämissuunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittavat muutokset.

Arviointiraportissa kuvataan kuvataan toimenpiteiden edistymistä vuosien 2017–2018 aikana. Arviointiraporttia on hyvä lukea yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kanssa, jotta arvioinnin sisällöstä muodostuu kokonaiskuva. Raportissa on pyritty tuomaan esille myös kokonaisuuksia, joita voidaan lähteä edistämään vuoden 2019 aikana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sairaanhoitopiiri kuntayhtymän hallitus hyväksyi arviointiraportin 7.11.2018 ja valtuusto merkitsi sen tiedoksi 29.11.2018.