Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 26.2.2020

Julkaistu 26.2.2020 klo 16.24


Lapin päihdeklinikan toiminta loppuu 31.5.2020 (tiedote)

Sopeuttamisohjelma kasassa
Hallitus hyväksyi sopeuttamisohjelman toimenpiteet kuluvan vuoden talousarvioon. Sopeuttamisohjelmaa on valmisteltu tulosalueittain ja yhdessä koko sairaanhoitopiirin toimintaa läpileikaten. Ohjelman toimenpiteillä saadaan 4,4 milj. euron säästö.

Sopeuttamistoimenpiteistä yli puolet kohdistuu henkilöstömenoihin, kuitenkin vakituisten työntekijöiden irtisanomisilta ja lomautuksilta vältytään. Vähennykset saadaan toiminnallisten muutosten kautta, henkilömitoitusten tarkistamisella tai toiminnan supistuksilla. Lisäksi kesälomajaksoa pidentämällä pystytään vähentämään sijaisten tarvetta.

Sopeuttamisessa on koko sairaanhoitopiiriä koskeva tavoite lomapalkkavelan pienentämisestä 0,27 milj. eurolla. Säästötavoitteeseen pääsemiseksi tullaan antamaan ohjeet. Tällä hetkellä siirrettyjen tai säästyneiden lomapalkkojen ns. lomapalkkavelkavaraus on 17,1 milj. euroa.

Rakenteellisina muutoksina sopeuttamisohjelmassa nousee erityisesti esiin medisiinisen hoidon tulosalueen 19 vuodepaikan vähentäminen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen päihdeklinikan lakkautus.

Keskushallinnon varausta sote-valmisteluihin ja tuottavuusohjelmaan pienennetään, koska kuluvalle vuodelle ei ole tiedossa erityisiä isoja kohteita määrärahan käytölle.  Sopeuttamisen toimenpiteitä kohdentuu myös ostopalveluiden käytön lopettamiseen ja vähentämiseen. 

Vuoden 2020 talousarviossa erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttotoimintakulut on 167,1 milj. euroa.

Liite: pdfLSHP sopeuttamisohjelman toimenpiteet


Keskussairaalan laajennuksen automaatio- ja laiteinvestoinnit
Laajennushankkeen aikana toteutetaan keskussairaalaan useita teknologiainvestointeja. Näitä investointeja ei ole sisällytetty laajennushankkeen rakentamisen budjettiin, sillä lähtökohtaisesti automaatio- ja laiteinvestoinnit palvelevat ja tehostavat yksiköiden toimintaa rakentamisesta riippumatta ja niille lasketaan omat takaisinmaksuaikansa. Investoinnit huomioidaan vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmassa.

Hallitus teki päätökset putkipostin suunnitteluvalmistelun aloittamisesta ja osin uuden apteekin automaatiohankintojen sekä välinehuollon laitehankintojen kilpailuttamisesta vuonna 2020.

Keskussairaalan laajennuksen automaatio- ja laiteinvestointien hankinnoissa ja kilpailuttamisessa joudutaan toimimaan etupainotteisesti, koska joillakin hankinnoilla on pitkät toimitusajat ja laitteiden/koneiden vaatimat muutokset voidaan huomioida rakenteisiin ja viemäröintiin uusien tilojen suunnittelussa.

Vuoden 2020 aikana kilpailutettavien tai suunniteltavien investointikokonaisuuksien kustannusarvio on yhteensä noin 4 milj. euroa. Näistä laitteista ja koneista suurin osa asennetaan uuteen apteekkiin ja välinehuoltokeskukseen.


Potilasvahingot, muistutukset ja kantelut vuonna 2019
Potilasvakuutuskeskus teki vuonna 2019 Lapin sairaanhoitopiirin alueen julkisia organisaatioita koskevia ratkaisuja yhteensä 247, joista 63 (26 %) johti korvaukseen.

Lapin keskussairaalassa korvaukseen johtaneita vahinkoja oli 48. Terveyskeskuksissa korvaukseen johtaneita vahinkoja oli 15. Eniten korvattavia vahinkoja tapahtui kirurgian erikoisaloilla (32 kpl), yleislääketieteessä (9 kpl) ja akuuttilääketieteessä (6 kpl).

Vuonna 2019 johtajaylilääkäri antoi kirjallisen vastauksen 100 muistutukseen ja lausuntoja selvityksineen Lapin aluehallintovirastolle yhdeksän, Valviralle neljä, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan yksi ja tietosuojavaltuutetun toimistoon yksi. Psykiatrian klinikan potilaat tekivät vuonna 2019 hallinto-oikeuteen 17 valitusta tahdonvastaisista hoitopäätöksistä.

Ratkaisujen määrä ei kuvaa ilmoituksia eikä vahinkotapauksia kyseisenä seurantajaksona, koska ratkaisut saadaan yleensä tapahtumavuoden jälkeen. Vireillepanoaikaa on potilasvahinkoasioissa kolme vuotta ja lisäksi asian käsittely kestää vähintään kuukausia.

pdf Potilasvahinkotilasto 2019
pdf Lausunnot ja selvitykset 1.1.-31.12.2019
pdf Muistuksiin annetut vastaukset 1.1.-31.12.2019
 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KT-Webissä

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998