Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 22.8.2018

Julkaistu 24.8.2018 klo 11.00

 

Lähteentie 15-21 kiinteistön myyntivalmistelut
Hallitus päätti, että Lähteentie 15-21 kiinteistön myyntiä aletaan valmistella. Lähteentiellä toimii nuorisopsykiatrian osasto, jolle saneerataan tiloja Vilkka-kiinteistöön. Kun nuorisopsykiatrian muuttaa Vilkkaan vuodenvaihteessa, sairaanhoitopiirillä ei ole enää Lähteentien kiinteistölle käyttöä.

Rakennus on valmistunut 1955, siinä on kolme kerrosta, hyötypinta-ala on 925,8 m2, Vuonna 1997 peruskorjattu kivirakennus on Rovaniemen kaupungin vuokratontilla ja vuokrasopimus on voimassa vielä 10 vuotta.

Lähteentien kiinteistön myyntiä on valmisteltu siten, että tarjouspyyntö kiinteistövälittäjille kiinteistön markkina-arvon määrittämiseksi sekä kiinteistön myyntityöstä on mahdollistaa lähettää kiinnostuneille kiinteistönvälittäjille lähiaikana. Kiinteistöä on esitelty välittäjille elokuun alussa. Tarjouksia on pyydetty kiinteistön kuntoarvioinnin tekemisestä.  Kiinteistön myyntipäätös tuodaan erikseen hallituksen käsiteltäväksi.

Keskussairaalan laajennushankkeen valmistelu
Yhtymähallitus sai katsauksen laajennushankkeen tämän hetkisestä valmistelusta. Suunnitelmat ovat edistyneet hyvää vauhtia ja tila- ja tekniset ratkaisut ovat alkaneet muotoutua. Käyttäjäryhmien työskentelyn aikana tilojen laajuudet ja osin huoneiden lukumäärät ovat kasvaneet ja sitä myötä myös hankkeen kustannusarvio on noussut.

Hankkeen kustannuskehitykseen vaikuttaa voimakkaasti yksiköiden koon kasvun lisäksi meneillään oleva rakentamisen korkeasuhdanne. Korkeasuhdanteessa rakentamiskustannukset kasvavat. Mikäli indeksin nousu sekä yleiset kustannukset sisällytetään hankkeeseen ja yksiköiden tilalisäykset otetaan tarkasteluun, on syksyn kustannusarvio noin 120–125 M€. Lopullisen päätöksen hankkeen kustannuskehyksestä tekee yhtymävaltuusto rakentamispäätöksen yhteydessä.

Elokuun lopulla 2018 käynnistyy hankkeen rakennus- ja talotekniikkaurakoitsijan kilpailutus. Urakoitsija tulee vuoden 2019 alusta perustettavan allianssin jäseneksi. Jotta tarjoajat saavat realistisen kuvan hankkeen laajuudesta, on hankintailmoituksessa perusteltua ilmoittaa hankkeen kustannusarvioksi 125 M€.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laajennushankkeen poikkeuslupaa käsitellessään pyytänyt hankkeesta tarkempaa kustannusarviota ja tuonut esiin, että mahdollinen lupa sitoo myös kustannusten osalta hakijaa. Tässä vaiheessa esitetään poikkeusluvan piiriin kuuluvan osuuden kustannustasoksi 118 M€.

Lausunto Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin poikkeuslupahakemukseen synnytystoiminnan jatkamisesta Länsi-Pohjan keskussairaalassa
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin (LPSHP) poikkeuslupahakemukseen synnytystoiminnan jatkamisesta Länsi-Pohjan keskussairaalassa (LPKS).

Yhtymähallituksen hyväksymässä lausunnossa todetaan, että synnytystoiminnan jatkaminen poikkeusluvalla muun muassa Länsi-Pohjan keskussairaalassa vaikeuttaa etenkin lastenlääkäripäivystyksen ylläpitämistä alueen synnytyssairaaloissa. Synnytyspäivystyksen käyttöön realistisesti saatavissa oleva lastentautien erikoislääkärien määrä on koko OYS-erva-alueella täysin riittämätön alueella nyt toimivien kuuden synnytyssairaalan asianmukaisen ja omavaraisen päivystystoiminnan ylläpitoon.

Poikkeusluvan myöntäminen synnytystoiminnan jatkamiselle LPKS;ssa tullaan tulkitsemaan ministeriön kannanotoksi sille, että Lapissa tulee jatkossakin olla kaksi nykyisen tasoista päivystävää sairaalaa. Tällöin maakuntien rahoituksen perusteita jo käsittelyssä olevassa rahoituslakiehdotuksessa tulisi tarkistaa ja Lapin maakunnalle turvata riittävä rahoitus kahden keskussairaalan ylläpitämiseen. Mikäli ministeriö arvioi, ettei sote-uudistus nykyvalmistelun kaltaisena tule toteutumaan, korostuvat ratkaisussa erityisvastuualueen erikoisalakohtaisten resurssien saatavuus ja riittävyys taloudellisia perusteluja enemmän.

Lapin keskussairaala (LKS) on yksi terveydenhuoltolain tarkoitetuista 12 ns. laajan päivystyksen sairaalasta. LKS pystyy käytännössä nykyisin resurssein hoitamaan myös LPKS:n kaikki synnytykset. Välimatkat ja kulkuyhteydet Länsi-Pohjan alueelta Ouluun ja Rovaniemelle eivät merkittävästi poikkea toisistaan. Synnytysten määrä laski LKS:ssa vuonna 2017 ensimmäistä kertaa alle 1000 ja oli 963. Mikäli kuitenkin noin10–20 % Länsi-Pohjan alueen synnytyksistä siirtyisi LKS:aan, Lapin sairaanhoitopiirin (LSHP) ei todennäköisesti olisi tarpeen hakea poikkeuslupaa synnytystoimintaan ainakaan lähivuosina.

Lapista katsoen välimatkat Länsi-Pohjan alueelta Ouluun tai Rovaniemelle synnyttämään eivät kuitenkaan ole erityisen pitkät. LSHP:n alueella sairaalamatka on pisimmillään noin 500 km. LSHP::llä on 15 jäsenkuntaa, joista 12 kuntakeskuksesta on pitempi matka Rovaniemelle kuin Länsi-Pohjan alueelta.

Potilasvahingot, muistutukset ja kantelut 1-7/2018
Sairaanhoitopiirin alueen julkista terveydenhuoltoa koskevia ratkaisuja tarkastelujaksolla on 91. Näistä korvaukseen johti 34 (37 %). Vuonna 2017 vastaavana ajanjaksona ratkaisuja oli 77, joista korvattiin 21 (27 %). Valtaosa vuonna 2018 korvatuista vahingoista eli 31 oli hoitovahinkoja.

Sairaanhoitopiirissä kaikki tapaukset käsitellään yksiköissä yksityiskohtaisesti vastaisen varalle riskien eliminoimiseksi ja osaamisen varmistamiseksi. Potilasturvallisuuden ja laadun parantamiseen osallistuvat asiantuntijoina myös kehittämisen laatu- ja potilasturvallisuustiimi ja infektiosairauksien yksikkö.

Johtajaylilääkäri on tammi-heinäkuussa antanut kirjallisen vastauksen 69 muistutukseen. Muistutusten aiheista valtaosa 39 % oli hoitoon tai tutkimukseen kohdistuvia. Epäasiallisesta kohtelusta tai käytöksestä muistettiin 17 %, hoitoon pääsystä 11 % ja potilasasiakirjamerkinnöistä 10 %. Lapin aluehallintovirastolle osoitettuihin kanteluihin on annettu neljä selvitystä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle on annettu kolme selvitystä.

Digituen alueellinen pilotti
Lapin alueella on haasteena pitkät välimatkat ja harvenevat palveluiden tarjonta. Palveluita pitää pystyä tarjoamaan monella eri tavalla, myös digitaalisesti. Jotta kansalaiset ja ammattilaiset ovat tasa-arvoisessa asemassa, heille täytyy tarjota tukea ja sen kautta auttaa heitä käyttämään digitaalisia palveluita.

Lapin sairaanhoitopiiri on valittu koordinoimaan Väestörekisterikeskus (VRK) ja valtiovarainministeriön (VM) Digitukihanketta Lapin alueella. Pilotin tarkoituksena on muodostaa alueellinen digituen verkosto. Sen muodostamisessa tullaan hyödyntämään DigimpiLappi-hankkeen aikana jo muodostunutta digilähettiläiden verkostoa ja verkostoon jo osallistuneita järjestöjä ja eri toimijoita. Verkostoa on tarkoitus laajentaa eri ikäikäisille kansalaisille ja ammattilaisille.

Pilotointi on tarkoitus toteuttaa 9/2018–12/2019 välisenä aikana. Hankkeeseen haetaan valtionavustusta, joka on suuruudeltaan vähintään 50 % hankkeen kustannuksista. Kustannukset vuodelle 2018 ovat 33 000 €, josta sairaanhoitopiirin omavastuuosuus on 6600 €. Vuodelle 2019 kustannukset ovat 79 000 €, josta valtionosuus on vähintään 50 %.
 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998