Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 2.11.2016

Julkaistu 3.11.2016 klo 10.37


Organisaatiouudistus ja hallintosääntö
Hallitus päätti esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi organisaatiouudistuksen ja hallintosäännön.

Hallintosääntö ja uusi organisaatio on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain vuoden 2017 aikana. Toimielimiä ja luottamushenkilöitä sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat osat on tarkoitettu tulemaan voimaan valtuustokauden vaihteessa 1.6.2017.

Organisaatiouudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2017. Organisaatiouudistuksen yksityiskohdat vaativat vielä jatkovalmistelua. Liitteenä oleva organisaatiokaavio on esimerkinomainen, ei lopullinen. Hallitus esittää, että valtuusto oikeuttaa hallituksen päättämään alkuvaiheen vastuualue- ja palvelualuejaosta vuonna 2017. Valtuuston päätettäväksi pysyvämpi vastuualue- ja palvelualuerakenne tulee vuoden 2018 talousarvion yhteydessä syksyllä 2017.

Tehtävämuutosten vuoksi hallintoylihoitajan nimike esitetään muutettavaksi johtajaylihoitajaksi.

Organisaatiokaavio
Esitys hallintosäännöksi


Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 - 2019 ja talousarvio 2017
Hallitus esittää valtuustolle kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2017-2019 ja talousarvion vuodelle 2017.

Talousarvion tulostavoitteena kuntayhtymä ei suunnittele ylijäämää eikä alijäämää talousarviovuodelle 2017 eikä suunnittelukaudelle. Kuntayhtymällä on taseessa ylijäämää  2,46 milj. €.

Talousarvion 2017 tuloslaskelmassa:
-­ tulot ovat 197,10 milj. €,
- käyttötalousmenot ovat 189,15 milj. €
-­ toimintakate on 7,94 milj. €
-­ vuosikate on 7,56 milj. €
-­ tulos on -0,60milj.€
­ yli-/alijäämä on 0 €

Talousarviossa 2017 toimintatuottojen kasvu verrattuna vuoden 2016 talousarvioon on 9,51 milj. € eli 5,1 %. Jäsenkuntien laskutus nykytoiminnan osalta arvioidaan vähentyvän vuoden 2016 talousarvioon verrattuna -0,58 milj. € eli -0,5 %. Kun mukaan huomioidaan uutena toimintana Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa sekä varautuminen päivystysvelvoitteen laajenemiseen ja tulevaan sote-uudistukseen, on kasvua 3,5 milj. € eli 2,9 %.  Oman toiminnan osalta avohoidon laskutuksen arvioidaan kasvavan 9,5 milj. eli 17,2 %  sisältäen. Rovaniemen mielenterveys- ja päihdepalvelut ja vuodeosastohoitolaskutuksen pienentyvän -5,8 milj. eli -9,6 %. Ensihoidon nettolaskutus kunnilta kasvaa hieman verrattuna vuoden 2016 talousarvioon ollen 11,5 milj. €, mikä on 0,3 milj. € ja 2,7 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Lapin sairaanhoitopiirin nykytoiminnan toimintakulujen kasvu on 0,47 milj. € eli 0,3 % verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Kun huomioidaan Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa, laajeneva päivystys sekä varautuminen sote-muutokseen, toimintakulujen kasvu on 9,4 milj. € eli 5,2 %.

Henkilöstökulut (palkat sivukuluineen) nykytoiminnan osalta pienenevät -0,67 milj. euroa eli -0,7 %.   Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen vaikutukset nykytoiminnan henkilöstökuluihin ovat noin -2,0 milj. euroa, mutta silmäklinikan ja päivystyksen yksiköissä on varauduttu tuottamaan lääkäripalvelut vuonna 2017 omana toimintana palvelujen oston sijaan. Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen huomioinen osana sairaanhoitopiirin toimintaa sekä päivystyksen laajentumiseen varautuminen, kasvattavat henkilöstökuluja vuonna 2016 talousarvioon nähden 2,23 milj. euroa eli 2,3 %.  Talousarvioon ei sisälly muita uusia virkoja tai toimia kuin Rovaniemen kaupungilta siirtyvät 55 vakanssia sekä päivystyksen laajenemista varten perustettavat neljä uutta lääkärin virkaa.

Investointien suuruus talousarviossa on 11,35 milj. €. Investointien toteuttamiseen täysimääräisenä tarvitaan lainarahoitusta noin 3,2 milj. €. Valtuuston marraskuisella 2015 päätöksellä on Invalidiliiton kanssa tehty esisopimus osoitteessa Porokatu 32 sijaitsevan nk. ILKK-kiinteistön ostamisesta. Sote-investointeja rajoittavaan lakiin perustuen haetaan lopulliseen ostoon STM:n lupa. Ostolle on investointivaraus 6,9 milj. € vuoden 2016 talousarviossa. Mikäli luvan saamiseen liittyen osto siirtyisi vuoden 2017 puolelle, on perusteltua tehdä talousarviomuutos kesken vuoden oston toteuttamiseksi.

Liite  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 talousarvio 2017
 

Mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluiden kehittäminen ja edistäminen
Yhtymävaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2015 osaltaan sairaanhoitopiriin psykiatrian toiminnan ja hallinnon yhdistämisen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa 1.1.2017 alkaen. Samalla valtuusto antoi selvitettäväksi sen, miten mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluita aiotaan muiden jäsenkuntien kuin Rovaniemen osalta sairaanhoitopiirin toimesta kehittää ja edistää.

Sairaanhoitopiiri on tukenut kuntien mielenterveystyötä mm. kilpailuttamalla yhdessä kuntien kanssa psykiatrien palvelujen hankintoja. Uusin kilpailutus on viimeisteltävänä parhaillaan. Sairaanhoitopiirin toimesta on tarjottu Sodankylän mielenterveystoimistoon psykiatrin palvelut ja Muonio-Enontekiön alueella toimii sairaanhoitopiirin sairaanhoitaja mielenterveyspalveluissa. Mahdollisuuksien mukaan on aiemmin tarjottu enemmän psykiatripalveluja kuntiin. Nykytilanteessa on ollut välttämätöntä pitää lääkärit turvaamassa keskitettyjen palvelujen toiminta. Perusterveydenhuoltoa on tarpeen mukaan tuettu mahdollisimman joustavin konsultaatioin.

Mielenterveys ja päihdehuoltopalveluiden toimintamallien kehittämistä on suunniteltu osana Rovaniemen kanssa yhdistyvien palvelujen valmisteluja. Sairaanhoitopiirin palvelujen painopistettä siirretään avohoitoon ja toteutetaan joustavampia tapoja hoitoon pääsyyn. Erityisesti muiden kuntien palveluja ajatellen kehitetään päivystyspalveluja ja parannetaan kiireellisissä asioissa hoitoon pääsyä.

Uusina keinoina on mm. kehitetty etälääkäripalveluja yhdessä palvelun tuottajakumppaneiden kanssa. Teknisin yhteyskeinoin toteutetuista asiantuntijapalveluista haetaan ratkaisuja lähipalveluiden uusiin muotoihin niin, että kokemusten karttuessa riittävästi voitaisiin vastaavia palveluja tarjota myös sairaanhoitopiirin alueella muille toimijoille. Tekniikka ei pääosin ole enää este, toimintamallit ja vastuuratkaisut vaativat vielä selkeyttämistä ja varmistamista.

Toiminnan kehittämistä jatketaan luonnostellun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2017-2020 mukaisesti. Tavoitteeksi suunnitelmassa on asetettu lähityöntekijöiden osaamisen tukeminen niin, että oikea-aikainen erityistyöntekijöiden konsultointi toteutuu. Myös lähipalveluiden ja erityistyöntekijöiden parityöskentelyä ehdotettiin ratkaisuksi osaamisen varmistamiseen alueellisesti. Erityisosaajien matalan kynnyksen konsultaatioiden kehittämistä pidettiin suunnitelmassa tärkeänä samoin kuin digitaalisten terapioiden käytön edistämistä.
 

Tekstiilihuoltopalveluiden kilpailutus
Hallitus merkitsi tiedoksi Rovaniemen keskuspesulan nykysen tilanteen tiedoksi ja hyväksyi tekstiilihuoltopalveluiden kilpailuttamisen.

Vuoden 2016 pesulapalveluiden ostojen toteumaennuste on noin 1,1 milj. € sisältäen tekstiilien vuokrausta ja varsinaista pesulapalvelua. Kilpailutuksella tavoitellaan kokonaisvaltaista tekstiilihuoltopalvelua siten, että palvelu sisältää edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi myös sairaalan sisällä tapahtuvan tekstiililogistiikan yksiköihin asti.

Keskuspesulan omistajien mukaan sote-muutosten myötä Rovaniemen kaupungin intressit pesulapalveluihin vähenee, koska sote-palvelut on suurin pesulapalveluiden käyttäjä. Lisäksi katsotaan, että tilanne ei enää vastaa In house-hankintaa hankintalain näkökulmasta. Keskuspesulan tilat ovat kunnosta.

Rovaniemen Keskuspesula Oy:n omistaa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (76,2 %), Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymä ja Rovaniemen kaupunki. Omistajat käyttävät Keskuspesulan palveluita, mutta sen lisäksi Keskuspesula tuottaa palveluita kilpailuilla markkinoilla.


Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.
 

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998