Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 19.10.2016

Julkaistu 20.10.2016 klo 12.05

Organisaatiouudistus ja hallintosääntö

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus hyväksyi esityksen organisaatiouudistuksen ja hallintosääntöluonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi. Organisaatiouudistus ja hallintosääntö viedään yhtymävaltuuston käsittelyyn marraskuun lopulla.

Tulosalueiden tilalle vastuu- ja palvelualueet
Organisaatiouudistuksen tavoitteena on kehittää sairaanhoitopiirin organisaatiota ja johtamisjärjestelmää entistä joustavammaksi ja potilaslähtöisemmäksi. Sairaanhoitopiirin laajennettu johtoryhmä on uudistuksen osaltaan hyväksynyt ja sitä on esitelty henkilöstölle tiedotustilaisuuksissa ja jatkotyöstetty esimiehille suunnatussa johtamiskoulussa.

Uudistuksen keskeinen sisältö on, että kuntayhtymän toiminta jaetaan nykyisen tulosaluejaon sijasta vastuualueisiin ja palvelualueisiin sekä niiden alayksiköihin sen mukaan kuin yhtymävaltuusto vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmassa vahvistaa. Yhtymähallitus määrää henkilöstöorganisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty tai yhtymävaltuusto erikseen päättänyt. Vastuualue- ja palvelualuejako on käytännössä tarkoitus sisällyttää toiminta- ja taloussuunnitelmaan nykyisen käytännön mukaisesti organisaatiokaaviona ja talousarviokaavana ja hallituksen antamat tarkemmat määräykset käyttösuunnitelmaan tai sen yhteyteen.

Vastuualueet ja palvelualueet vastaavat prosessien ja resurssien yhteensovittamisesta.

Vastuualueet jaetaan klinikoihin lääketieteen erikoisaloihin pohjautuen. Vastuualueilla johdetaan hoitoprosesseja ja vastataan potilaiden hoidosta erikoisalojen mukaisesti. Vastuualueen johtaja on ylilääkäri, jonka esimies on johtajaylilääkäri. Lääkärit ja muut erikseen määritellyt erityistyöntekijät (mm. psykologit ja sosiaalityöntekijät) muodostavat vastuualueiden yhteisen henkilöstöresurssin.

Palvelualueet jaetaan palveluyksiköihin. Palvelualueet vastaavat muiden kuin vastuualueiden henkilöstöresurssien sekä tilojen ja muiden vastuullaan olevien resurssien tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä hoitoprosessien ja hoidon tarpeen mukaisesti. Hoidollisen palvelualueen johtaja on ylihoitaja, jonka esimies on hallintoylihoitaja.

Tukipalvelut ovat palvelualueilla ja niiden organisaatio määritellään jatkovalmistelussa.

Hallintosääntö uuden kuntalain mukaiseksi
Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö on kunnan ja kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan sekä toimielinten kokousmenettelyjen keskeinen ohjausväline. Kunnallisessa päätöksenteossa on noudatettava lakien lisäksi hallintosäännön määräyksiä.

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, johon kootaan kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat. Hallintosääntöön otetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta. Kunnissa ja kuntayhtymissä on seuraavan valtuustokauden alkaessa oltava hyväksyttynä kuntalain 90 §:n mukainen hallintosääntö.

Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat mm. valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä.

Hallintosääntöesityksen valmistelussa pohjana on ollut Kuntaliiton hallintosääntömalli, jonka lisäksi esitys pohjautuu nykyiseen hallintosääntöön, valtuuston työjärjestykseen, taloussääntöön ja tarkastussääntöön sekä kuntayhtymän perussopimukseen. Hallintosääntö on esitetyn uuden organisaation mukainen.

Hallituksen hyväksymä esitys organisaatiouudistuksen ja hallintosääntöluonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi käsitellään seuraavaksi yhteistyöryhmässä 24.11.  Esityksestä valtuustolle hallitus päättää seuraavassa kokouksessaan 2.11.

Mikäli valtuusto hyväksyy organisaatiouudistuksen ja hallintosääntöluonnoksen, uuteen organisaatioon on tarkoitus siirtyä asteittain vuoden 2017 aikana. Uuden organisaatiomallin mukaiset johtajavalinnat on tarkoitus tehdä alkuvuodesta. Uuteen organisaatiomalliin on tarkoitus siirtyä 1.5.2017 alkaen. Vuoden 2018 talousarvio valmistellaan uuden organisaation mukaisesti. Hallintosääntö tulee pääosin voimaan valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017 alkaen.

Liite  Organisaatiokaavio
 

Työaikapankki käyttöön
Hallitus hyväksyi työaikapankkia koskevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen. Työaikapankilla tarkoitetaan järjestelmää, jossa työaikaa, vapaa-aikakorvauksia tai ajaksi muutettuja rahamääräisiä korvauksia voidaan säästää tai lainata pidemmällä aikavälillä.

Työaikapankkijärjestelmä lisää joustavuutta työaikojen käyttöön, joka hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa. Työaikapankin avulla voidaan joustavasti ottaa huomioon töiden kausiluonteisuus sekä tehdä työtä kiireisempään aikana enemmän ja hiljaisempana aikana pitää vapaata.

Paikallisessa sopimuksessa määritellään muun muassa sopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö, pankkiin siirrettävät erät ja korvaukset, työaikapankin vapaa-aikasaldon enimmäismäärät, työaikapankkivapaan pitämisen ehdot, pankkiin kertyneen vapaan korvaaminen rahassa ja menettelytavat työaikapankkiin liityttäessä ja irtauduttaessa siitä. Sopimusta ei sovelleta liukuvassa työajassa olevaan henkilöstöön.

Kuntayhtymässä työaikapankki on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian, aluksi kokeiluluonteisesti muutamassa erikseen valittavassa työyksikössä.

Liite Sopimusteksti


Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.
 

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998