Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokouksissa 25.11.2015

Julkaistu 26.11.2015 klo 16.00

 

Lapin sairaanhoitopiiri palauttaa jäsenkunnille 6,7 miljoonaa euroa
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi jäsenkunnille 6,7 miljoonan euron palautuksen vuoden 2015 laskutuksen oikaisuna. Palautus maksetaan oman toiminnan jäsenkuntalaskutusten suhteessa tammi-syyskuun 2015 välisen ajan laskutuksen perusteella.

Laskutuksen oikaisu kunnittain (taulukko)

Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio on toteutunut koko alkuvuoden merkittävästi ylijäämäisenä ja tulot ovat toteutuneet arvioitua suurempina kulujen toteutuessa talousarvion mukaisesti. Tulojen kertymää on aiheuttanut toiminnan arvioitua suuremmat suoritevolyymit alkuvuoden aikana ja osastoilla on ollut paljon ylipaikkatilanteita. Todennäköistä on myös, että potilaita on ollut arvioitua enemmän kalliimmilla hintaluokilla eli potilaat ovat olleet arvioitua hoitoisempia.

Koska ylijäämän kertyminen oli jo kesällä näkyvissä, käytiin jo kesän valtuustoseminaarissa keskustelu ennakoidun omakustannushintaa korkeamman laskutuksen hyvittämisestä jäsenkunnille, jotta ylijäämää ei kertyisi. Asiasta on keskusteltu myös hallituksessa useaan otteeseen. Sekä luottamushenkilöiden että virkamiesten näkemys on ollut, että ennakoidun omakustannushintaa korkeamman laskutuksen hyvittäminen palautuksena voidaan tehdä.

Talousarvio 2016
Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esittämän Lapin sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarvion. Ensi vuoden talousarvio rakentuu 187,5 miljoonan euron toimintatuotoille. Talousarviossa 2016 toimintatuottojen kasvu verrattuna vuoden 2015 talousarvioon on 5,27 milj. euroa eli 2,9 %. Kun huomioidaan laajeneva päivystys, Utsjoen ensihoidon liittyminen osaksi sairaanhoitopiirin ensihoitoa ja erva-alueella toteutettava KANTA-hanke, toimintakulujen kasvu on 5,55 milj. euroa eli 3,2 %.

Suurimpana toiminnallisena muutoksena on yhteispäivystyksen vastuun laajeneminen ympärivuorokautisesta kiireellisestä avusta kattamaan koko jäsenkuntien alueen lukuun ottamatta Inarin vastuualuetta.

Merkittävin yksittäinen investointihanke vuodelle 2016 on Lapin keskussairaalan vieressä sijaitsevan Invalidiliitto ry:n omistaman ns. ILKK:n rakennuksen ostaminen.

Jäsenkuntien laskutuksen arvioidaan kasvavan kuluvaan vuoteen verrattuna 0,7 % nykyisen toiminnan osalta. Yhteispäivystyksen laajentaminen ja Utsjoen ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi nostavat jäsenkuntien laskutuksen kasvun 2,4 %:iin.

Valtuusto päätti myös, että ensihoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvat nettokustannukset jaetaan vuonna 2016 jäsenkuntien kesken aikaisemman käytännön mukaisesti.

Yhteispäivystyksen laajentaminen
Lapin sairaanhoitopiirin alueen yöaikainen päivystystoiminta keskitetään 1.1.2016 alkaen

Lapin keskussairaalaan lukuun ottamatta Inarin ja Utsjoen kuntia. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan yhteispäivystyksessä tapahtuvista muutoksista ja hyväksyi päivitetyn yhteispäivystyssopimuksen.

Päivystysasetuksen velvoitteiden ja Lapin sairaanhoitopiirin alueen jäsenkuntien hyväksymän terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti lääkäripäivystys keskitetään ilta-, yö-, viikonloppujen ja arkipyhien aikoina keskussairaalan yhteispäivystykseen 1.1.2016 alkaen.

Voimassa olevaa yhteispäivystyssopimusta on tässä yhteydessä päivitetty tilannetta vastaavaksi.

Sopimuksen muutoksena vanha perusterveydenhuollon päivystys on käsitteenä päivitetty yleislääkäripäivystykseksi, koska päivystys tapahtuu keskussairaalan akuuttilääketieteen poliklinikalla yhteispäivystyksessä. Myös asiakasmaksuja koskeva pykälä päivitettiin yhtymähallituksen aiemman päätöksen mukaiseksi.

Sopimukseen on kirjattu vuoden 2016 alusta yhteispäivystyksen vastuiden kellonajat kunnittain. Päivystyksen työnjakoa tarkastellaan jatkossa alueen väestön turvallisuuden, palvelujen laadun ja kokonaisedullisuuden kannalta ja säätää kokemusten karttuessa.

Yleislääkäritasoisten puhelinkonsultaatioiden hankinta osana yhteispäivystystä
Yhtymähallitus hyväksyi sopimuksen yleislääkäritasoisen puhelinkonsultaatioiden järjestämisestä Inarin kanssa. Yhteispäivystyksen velvoitteet laajentuvat vuoden 2016 alusta. Keskussairaalan yhteispäivystys vastaa sen jälkeen Inarin ja Utsjoen asukkaiden yleislääkäripäivystystä lukuun ottamatta terveyskeskusten omien päivystysaikojen ulkopuolisesta päivystyksestä.

Yhteispäivystyksen työpaineen helpottamiseksi on valmisteltu terveyskeskusten vuodeosastojen ja tiettyjen ensihoidon lääkärikonsultaatiopuheluiden ohjaamista Inarin terveyskeskuksen päivystäville lääkäreille kunkin terveyskeskuksen oman päivystystoiminnan ulkopuolisina ajankohtina.

Inarin lääkärit toimivat sairaanhoitopiirin toimeksiannosta terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulla. Potilasmerkinnät tehdään sairaanhoitopiirin järjestelmään, josta tiedot siirtyvät myös kuhunkin terveyskeskukseen käytettäväksi viiveettä.

Hallintoylihoitajan virasta päätetään syksyllä 2016
Yhtymähallitus päätti, että avoinna ollutta hallintoylihoitajan virkaa ei tässä vaiheessa täytetä vakinaisesti ja nykyisiä viranhoitojärjestelyjä jatketaan vuoden 2016 ajan. Hallintoylihoitajan viran täyttämisestä päätetään syksyllä 2016.

Nykyisten viranhoitojärjestelyjen mukaisesti hallintoylihoitajan avoimen viran hoitajana toimi edelleen ylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti ja varahenkilönä ylihoitaja Virva Salo.

Avoinna olevaa hallintoylihoitajan virkaa haki 15 henkilöä, yhtymähallitus haastatteli kuutta.

Valtuuston ja hallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja
Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998