Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 21.10.2015

Julkaistu 22.10.2015 klo 8.32


 

Hallintoylihoitajan virka
Hallitus päätti kutsua haastateltavaksi seuraavat hakijat:

- Aho Johanna, hallintotieteen maisteri, työhyvinvointipäällikkö, Rovaniemi
- Kesälahti Rauni-Maaria, YAMK, hoiva- ja hoitotyön johtaja, Kemijärvi
- Louet-Lehtoniemi Tuulikki, terveystieteiden maisteri, perusturvajohtaja, Kittilä
- Saranki-Rantakokko Sirkka, hallintotieteiden tohtori, koordinaattori, Rovaniemi
- Vikström Eija-Liisa, terveystieteiden maisteri, johtava hoitaja, Mellilä
- Salo Virva, sairaanhoitaja YAMK, ylihoitaja, Rovaniemi

Hallintoylihoitajan virkaan jätettiin kaikkiaan 15 hakemusta.

Hallintoylihoitajan viran kelpoisuusvaatimuksiksi on vahvistettu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:ssä edellyttämä pätevyys sekä edellä mainittujen lisäksi kokemusta hallinnollisista tehtävistä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 ja talousarvio 2016
Hallitus hyväksyi valtuustolle tehtävän talousarvioesityksen 2016, jossa

­- tulot ovat 187,58 milj. €,
­- käyttötalousmenot ovat 179,75 milj. €
­- toimintakate on 7,83 milj. €
- vuosikate on 7,35 milj. €
­- tulos on -0,25 milj.€
­- yli-/alijäämä on 0 €

Jäsenkunnilta on pyydetty lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten vuosille 2016–2018. Lisäksi Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat olivat koolla lokakuussa pidetyssä kuntakokouksessa, jossa on käsitelty mm. vuoden 2016 talousarvioita ja Lapin keskussairaalan rakennuksen laajennussuunnitelmia. Talousarviossa on lähdetty siitä, että lakien, asetusten, päätösten ja sopimusten sekä muiden toimintaa ohjaavien säädösten mukainen toiminta turvataan sairaanhoitopiirin alueella.

Ensihoitopalvelun kustannustenjako
Hallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että ensihoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvat nettokustannukset jaetaan vuonna 2016 jäsenkuntien kesken aikaisemman käytännön mukaisesti seuraavasti:

1. yhteiset kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti, yhteisiä kustannuksia ovat: FH 51, ensivastetoiminta, LSHP:n ensihoitokeskus, kenttäjohtoyksikkö, muu ensihoidon johtamis- ja viestijärjestelmä, erva-ensihoitokeskus ja koko LSHP:n aluetta palvelevat siirtokuljetusyksiköt;

2. sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sijoitettujen ensihoitoyksikköjen tuotantokustannuksista 40 % jaetaan kunnan väkiluvun suhteessa sairaanhoitopiirin väkilukuun ja 60 % jaetaan kuntaan sijoitetun ensihoidon bruttotuotantokustannusten suhteessa koko sairaanhoitopiirin ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin

3. edellä kohdissa 1-2 tarkoitetut kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti;

4. mikäli jäsenkunnalle kohdan 2 mukaisesti aiheutuvat tuotantokustannukset ylittävät 135 €/asukas, jaetaan yli menevä osa muiden jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella.

Lisäksi hallitus päätti esittää valtuustolle, että

5. valittua kustannustenjakomallia noudatetaan edelleen vuosina 2016–2018 ja sitä tarkastellaan saatujen kokemusten perusteella vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä, mikäli nykyinen palvelujärjestelmä ja rahoitusrakenne on voimassa vielä vuonna 2019.

Yhtymähallituksen nimeämä ensihoitopalvelun seurantaryhmä keskusteli maaliskuussa kustannustenjakomalliin tehtävistä mahdollisista muutoksista ja totesi, ettei näe tarkoituksenmukaiseksi lähteä uudistamaan kustannustenjakomallia kokonaisuudessaan vuodelle 2016. Laajan uuden toiminnan käynnistäminen sisältää runsaasti talousarvioon vaikeasti ennakoitavia tekijöitä ja vasta nyt ollaan pääsemässä luotettavaan ennakoivaan taloussuunnitteluun, kun historiatietoa alkaa vähitellen kertyä. Kokonaan uudistettu laskutusmalli toisi mukanaan uudet ennakointivaikeudet. Ensihoitopalvelun kustannustenjaosta keskusteltiin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kokouksessa lokakuussa. Kuntien edustajilla ei ollut yksimielistä näkemystä kustannustenjakomalliin tehtävistä muutoksista.

Hoitokustannusten tasaamiseksi potilaskohtaisten kustannusten alarajan määrittely ja jäsenkunnilta perittävä ennakkomaksu vuonna 2016
Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle erikoissairaanhoidosta aiheutuneiden asiakas- tai potilaskohtaisten poikkeuksellisen suurten kustannusten tasauksesta tulee sopia sairaanhoitopiirikohtaisesti.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on oltava kaikki tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kattava tasausjärjestelmä. Lapin sairaanhoitopiirissä hoitokustannusten tasausjärjestelmään huomioidaan jäsenkunnista tulevien potilaiden yhtymävaltuuston vahvistaman alarajan yli menevät poikkeuksellisen suuret asiakas- tai potilaskohtaiset kustannukset kalenterivuoden aikana. Hoitokustannusten tasaamiseen huomioidaan sekä LSHP:n omat että LSHP:ltä läpilaskutettavat ostopalvelukustannukset.

Hoitokustannusten tasauksessa käsiteltävät kokonaiskustannukset ovat nousseet Lapin sairaanhoitopiirissä merkittävästi viime vuosina. Vuoteen 2014 asti hoitokustannusten tasauksen alaraja on ollut 50 000 €. Vuodelle 2015 alaraja nostettiin 90 000 euroon.

Hallitus esittää valtuuston vahvistettavaksi vuodelle 2016 erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasaamiseksi jäsenkunnilta perittävän ennakkomaksun suuruudeksi 26 €/asukas sekä hoitokustannusten tasausjärjestelmän asiakas- tai potilaskohtaisen poikkeuksellisen suurten kustannusten alarajaksi 90 000 €.

Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta vuonna 2016 perittävä maksu
Vuoteen 2013 asti maksuosuudesta on käytetty nimitystä valmiuden ylläpito. Maksuosuuden termi on muutettu erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten jäsenmaksuksi, jotta tätä ei sekoiteta ensihoitoon.

Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten jäsenmaksuksi vuodelle 2016 esitetään 33,71 €/asukas, yhteensä 3 982 371 €. Jäsenmaksu pienentää vastaavalla määrällä palvelujen hinnoilla kannettavia maksuosuuksia.

Potilasvahinkovakuutusmaksujen osuutta nostetaan vastaamaan vuoden 2015 kustannustasoa. Erityisvelvoitteisiin sisältyy kuntoutustutkimuksen kustannuksia ja kuntoutuksen apuvälineet. Vuonna 2013 erityisvelvoitteisiin tuli uutena asiana eReseptin käyttömaksut, jotka nyt sisältyvät Kanta-arkiston käyttömaksuihin.

Valmiuden ylläpitomaksulla rahoitetaan osa infektio- ja sairaalahygieniayksikön kuluista ja yhden infektiolääkärin henkilöstökustannukset. Infektio- ja hygieniayksikön työpanoksesta arvioidaan kohdistuvan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksiin em. määrä, jota ei laskuteta muutoin jäsenkunnilta. Perusterveydenhuollon yksikön toimintakustannukset ja järjestämissuunnitelmassa sovittujen hankkeiden omarahoitus peritään myös erityisvelvoitemaksuina.

Kesäajan palkkausjärjestelyiden vaikutukset sekä hälytysrahan maksaminen korotettuna joulunajan ja vuodenvaihteen työvuorolistoilla
Hallitus merkitsi kesäajan palkkausjärjestelyiden vaikutuksia koskevan selvityksen tiedoksi ja hyväksyi hälytysrahan maksaminen korotettuna joulunajan ja vuodenvaihteen työvuorolistoilla.

Lapin sairaanhoitopiirissä hälytysraha on arkipäivinä 30 euroa, viikonloppuisin ja arkipyhinä 40 euroa. Hälytysrahaa on maksettu 70 euron määräisenä kesäaikana sekä joulunpyhiin ja vuodenvaihteeseen ajoittuvilla työaikajaksoilla.

Keskeisin syy hälytysrahan maksamiseen korotettuna kesäajalta on ollut sijaispula. Esimiesten kokemus kuluneelta kesältä on, että korotettu hälytysraha on edesauttanut henkilöstön joustamista ja helpottanut sijaisten saamista.

Arkipyhiä on tulevan joulun ja vuodenvaihteen tienoilla kolme. Sijaistyövoiman tarvetta lisää erityisesti se, että työvuorolistojen yhdistäminen ei ole enää mahdollista virka- ja työehtosopimuksen uusien jaksotyömääräysten takia. Lapin sairaanhoitopiirissä työajan tasoittumisjakson pituus jaksotyössä on kolme viikkoa.
 

Hallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa
KuntaWebissä.

Lisätietoja
Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja