Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa 19.12.2018

Julkaistu 21.12.2018 klo 14.34

 

Tuottavuusohjelma 2019-2021 ja toimenpideohjelma 2019
Lapin sairaanhoitopiiri on laatinut vuosien 2010-2011 aikana valtuuston hyväksymän tuottavuusohjelman vuosille 2011-2016.  Ohjelmaa konkretisoidaan toimenpideohjelmalla, johon kirjataan yksityiskohtaisemmat toimenpiteet kullekin talousarviovuodelle tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallitus hyväksyä toimenpideohjelman vuodelle 2019.  Tuottavuusohjelman toimenpideohjelmaan vuodelle 2019 on valittu neljä konkreettista toimenpidettä. Toimenpiteiden edistyminen tulee vaatimaan vielä tarkempaa suunnittelu- ja projektityötä. Suunnitelmia ja niiden edistymistä tarkastellaan ja tarvittaessa päivitetään osavuosikatsauksien yhteydessä.

Vuoden 2019 toimenpiteet ovat:
1) Päivystysvalmiudesta aiheutuvien kustannusten kohdentaminen päivystysalkuisten palveluiden hintoihin.
2) Ajanvarauskeskuksen suunnittelu ja pilotointi: tavoitteena on, että keskuksen pilotointi alkaa vuoden loppuun mennessä ja peruuttamattomat ajanvaraukset vähenevät 50 %:lla vuoden 2018 tasosta vuoden 2020 aikana. Lisäksi sairaanhoitajan työajassa ajanvaraukseen menevän ajan vähenee, tarkempi tavoite asetetaan vuonna 2019.
3) Esimiesten valmennusohjelma; tavoitteena ohjelma suunniteltu ja käynnistetty ja esimiesten osaamismäärittelyt ja kehityskeskustelut tehty vuoden loppuun mennessä.
4)  Kirjaamisen ja raportoinnin kuntoon saattaminen: tavoitteena, että kirjaamisvirheiden korjaamiseen menevä työaika vähenee 50 %:lla vuoden 2020 aikana.

Lapin keskussairaalan laajennuksen tilanne
Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupapäätöksen laajennushankkeelle.  Hallitus päätti perustaa määräaikaisen laajennushankkeeseen suunnitteluylilääkärin viran ajalle 1.1.2019 - 31.12.2023. Operatiivisen hoidon tulosaluejohtaja Katja Hämeenoja on suostunut suunnitteluylilääkärin tehtävään 1.1.–30.9.2019. Samanaikaisesti hän hoitaa myös tulosaluejohtajan tehtävää, mutta ei naistentautien ylilääkärin virkaa eikä tee kliinistä työtä yksittäisiä päivystyksiä lukuun ottamatta. Suunnitteluylilääkärin työpanosta tarvittaneen ainakin osa-aikaisena koko hankkeen ajan.

Hallitus päätti myös, että prosenttiperiaatteen noudattamista laajennusinvestoinnissa valmistellaan osana investoinnin kokonaissuunnittelua. Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että vähintään yksi prosentti rakennuskustannuksista käytetään taiteeseen. Kun taidehankintojen suunnittelu otetaan osaksi rakennuksen suunnittelua, saadaan taide luontevaksi osaksi rakennusta ja samalla osa kustannuksista jyvittyy osaksi rakentamiskustannuksia.

Hankkeen toteutusmuoto on yhteistoiminnallinen ns. allianssimalli. Kehitysvaiheen allianssisopimus on tarkoitus tehdä vielä kuluvan vuoden aikana. Kehitysvaiheen allianssisopimus päättyy, kun sen tuloksena tehdään toteutusvaiheen allianssisopimus.

Laajennushankkeeseen on rekrytoitu projektinjohtajan lisäksi määräaikaisina hankintakoordinaattori, logistiikka-asiantuntija ja suunnittelukoordinaattori. Suunnittelun edetessä on tarpeen tehdä muitakin määräaikaisia henkilöstörekrytointeja.

Asiakasmaksut vuodelle 2019
Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymässä perittävät asiakasmaksut 1.1.2019 lukien. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksut nousevat 4 %:lla pyöristäen maksut lähimpään 10 senttiin.

Korotuksen jälkeen poliklinikkamaksu on 38,50 euroa, lyhytaikainen hoitopäivänmaksu 45,50 euroa ja päiväkirurgiamaksu 126,30 euroa. Maksukatto pysyy ennallaan ja on kalenterivuonna 683 euroa.  Asiakasmaksu perumattomasta ajanvarauksesta on suurin asetuksen sallima maksu eli 50,80 euroa.

Lapin keskussairaalan potilashotellin palvelumaksuissa on myös 4 % korotus. Käytännössä tämä tekee noin kahden euron korotusta nykyisiin maksuihin. Sairaankuljetuksen (ensihoito) omavastuu pysy ennallaan 25 eurossa.

Sairaanhoitopiirin asiakasmaksut eivät ole vielä asetuksen enimmäismäärien mukaisia muilta osin kuin perumattoman ajanvarauksen asiakasmaksu ja perusterveydenhuollossa perittävät asiakasmaksut.
 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998