Taidekilpailu

nimetön.jpg

KILPAILUKUTSU 

Lapin keskussairaalan laajennusosan
pääsisäänkäynnin taideteokseksi
02.04.-30.08.2019


pdf Lataa kilpailukutsu pdf-muodossa 

1. Kilpailun säännöt
2. Kilpailun tarkoitus
3. Yleiset tiedot
4. Suunnitteluohjeita
5. Kilpailun kulku ja aikataulu
6. Arviointiperusteet
7. Tekijänoikeuksista ja teoksen tilaamisesta
8. Kilpailua koskevat kysymykset
9. Yhteystiedot
10. Tulosten julkistaminen
11. Arvostelulautakunnan jäsenet
12. Toteutuskustannukset
13. Palkinnot
14. Lähtötiedot/Liitteet

 

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen allianssi järjestää taideteoskilpailun Lapin keskussairaalan laajennushankkeen myötä valmistuvan uuden pääsisäänkäynnin yhteyteen. Allianssin osapuolia ovat: Lapin sairaanhoitopiiri, Verstas Arkkitehdit, Granlund, Geobotnia, WSP, L2 palosuunnittelu, YIT ja Are.

Yleiseen taidekilpailuun kutsutaan suomalaisia ja Suomessa asuvia ulkomaalaisia taiteen ammattilaisia. Kilpailuun voi osallistua yksittäinen tekijä tai ryhmä, joka voi olla monialainen.

1. Kilpailun säännöt

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Taiteilijaseuran kilpailusää ntöjä tässä etusijajärjestyksessä. Kilpailuohjelma on hyväksytetty STS:n hallituksen kokouksessa 25.03.2019. Järjestäjät ja arvostelulautakunta ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liiteasiakirjoineen. Tämä kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan 02.04.2019. Lapin sairaanhoitopiirin verkko osoitteessa: www.lshp.fi/taidekilpailu ja levitetään taiteilijajärjestöille ja mahdollisiin muihin kanaviin.

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on löytää visuaalisesti ja sisällöllisesti kiinnostavia ehdotuksia pysyväksi taideteokseksi Lapin keskussairaalan laajennusosan uuden sisäänkäynnin yhteyteen. Kilpailulla haetaan monialaista teosta, esim. valotaiteen ja veistoksen yhdistelmää, joka toimii ympäri vuoden erilaisissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Tavalliset lämpötilat vuoden aikana liikkuvat +25- -25 lämpöasteiden välillä, mutta voivat molemmissa päissään olla huomattavasti enemmänkin. Vuoden pimein aika sijoittuu joulukuun ja helmikuun välille ja yötön yö kestää kesäkuun alusta heinäkuun alkuun (lisätietoja: Ilmatieteen laitos).

Teos kohdistuu ensisijaisesti uuden sisäänkäyntikatoksen alueelle rakentamisen 1.vaiheessa. Optiona voi kilpailutyön osana esittää taideteoksen ulottamista laajennushankkeen 2. vaiheen sisäänkäyntikatokseen. Kyseinen optio ei sisälly 1. vaiheen taidebudjettiin. Kilpailualueen rajat on esitetty punaisin viivoin asemapiirroksessa (2. Vaihe katkoviivoin).

Kilpailussa haetaan toteutuskelpoisia ja pysyväisluonteisia teosehdotuksia, joissa on otettu huomioon ympäristöolosuhteiden vaatimukset ja rajoitteet. Ehdotuksen tulee sisältää arvio teoksen elinkaaresta ja kuvaus huollon ja ylläpidon edellyttämistä toimenpiteistä.

3. Yleiset tiedot

Lapin keskussairaala sijaitsee Rovaniemellä Ounasvaaran eteläpuolella. Aluetta rajaavat Ounasrinteentie(pohjoisessa), Kivikaudentie(idässä), Kuukkelintie(etelässä) ja Porokatu(lännessä). Sairaalan sisäänkäynti on pohjoiseen päin.

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.Lapin keskussairaala on saamassa uudet tilat muun muassa päivystykselle, leikkaussaleille ja sairaala-apteekille. Lisäksi keskussairaalan yhteyteen rakennetaan uudet aikuispsykiatrian tilat.

Lapin keskussairaalan laajennusta on suunniteltu vuosia. Se on Lapin ainoa laajan päivystyksen sairaala.

Hankkeen arkkitehtikilpailun voitti Verstas arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ITU, jonka Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöön koko laajennushankkeen nimeksi (ITU2022). Inhimillisesti Tehokas Uusi sairaala asettaa erityishuomion potilaan hyvinvointiin ja tilojen valoisuuteen sekä viihtyvyyteen.

Laajennushankkeen taiteen rahoitus tapahtuu prosenttiperiaatteella rakennuskustannuksista.


4. Suunnitteluohjeita


Laajennusosan pääsisäänkäynnin yhteyteen toteutettavalla taideteoksella on merkittävä kaupunkikuvallinen rooli koko sairaalakampuksen symbolina. Teos nähdään ja koetaan paitsi sairaalakampukselle saavuttaessa kaukaa, myös lähietäisyydeltä käytäessä rakennukseen sisään. Lisäksi teos nähdään ja koetaan rakennuksen sisätiloista 1. ja 2. kerroksissa.

Taideteos voi olla esim. valotaidetta, veistos, veistosten sarja, sisäänkäyntiaukion pinnan käsittely maataiteen muodossa, käyttäjiä jollain tavoin osallistava teos tai yhdistelmä edellisiä. Taiteilijoita kannustetaan erityisesti pohtimaan valotaiteen mahdollisuuksia pitkän pimeän vuodenajan elävöittämisessä.

Taideteos sijoittuu laajennuksen pohjoissivulle, sisäänkäyntikatoksen alle päivystyspoliklinikan uuden pääsisäänkäynnin yhteyteen. Sisäänkäyntikatos yhdistää sairaalakampuksen nykyiset rakennukset ja laajennusosat yhtenäiseksi kaupunkikuvalliseksi ja arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi. Katos on osittain ulkorakenteinen ja osittain kannateltu katoksen reunaan sijoitetuilla betonipilareilla, katoksen alapinta on verhoiltu puulla. Katoksen alle rajautuu huonemainen ulkotila, johon teoksen toivotaan pääasiallisesti sijoittuvan. Teos voi toteutustavasta riippuen jatkua myös muualla katoksen alapuolella sekä katoksen alapuolisissa seinäpinnoissa. Ehdotuksessa voidaan perustelluista syistä vähäisessä määrin poiketa kilpailualueen rajasta, mikäli se olisi teoksen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.

Katosta sekä aukion alapuolisia rakenteita voidaan tietyin rajoituksin hyödyntää teoksen perustamisessa, ripustamisessa tai esimerkiksi valaistuksen integroimisessa. Voittajaksi valittavan suunnitelman tekninen toteuttamiskelpoisuus ja yhteensopivuus varmistetaan kilpailun jälkeisessä jatkokehitystyössä. Taiteilijan/ taiteilijaryhmän tulee sitoutua toimimaan yhteistyössä laajennushankkeen suunnittelijoiden ja muiden osapuolien kanssa.

Taideteoksen toivotaan olevan elämyksellinen, inhimillisyyttä viestivä sekä rakennuksen käyttäjäryhmät ja käyttötarkoituksen huomioiva. Teoksen ja uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee muodostaa kokonaisuus, jonka osat täydentävät ja vahvistavat toisiaan kiinnostavalla tavalla. Taideteos ei saa rajoittaa rakennuksen ulko- tai sisätilojen esteetöntä käyttöä. Teosehdotuksessa tulee ottaa huomioon myös palo- ja pelastustoimien esteettömyys sekä yleinen turvallisuus.

5. Kilpailun kulku ja aikataulu

Kilpailuaika päättyy 30.08.2019 klo 16.00. Osallistujan tulee kilpailuajan puitteissa rekisteröityä, kirjautua ja jättää ehdotuksensa sähköisessä hakupalvelussa verkko-osoitteessalkstaidekilpailu.artcurator.io

Jokainen osallistuja luo hakupalvelussa ehdotukselleen nimimerkin, jolla ehdotus jätetään. Osallistuja voi syöttää halutessaan useampia kilpailuehdotuksia järjestelmään. Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu.

Osallistuja täyttää lisäksi omat tietonsa, jotka eivät näy jurylle valintavaiheessa. Näitä ovat: tekijän nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi on ilmoitettava, kenellä on ehdotuksen tekijänoikeus.

Kilpailuehdotuksessa tai sähköisessä materiaalissa ei saa olla tekijän nimeä eikä muutakaan merkintää, josta tekijän henkilöllisyys olisi pääteltävissä. Palkittujen ehdotusten takana olevien henkilöllisyys avataan vasta kilpailun ratkettua ja vain sijoittuneiden osalta. Kilpailun päätyttyä hakupalvelu poistetaan henkilötietoineen.

Osallistuja syöttää kilpailuehdotukset suoraan sähköiseen palveluun.

Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraavat luonnokset ja tiedot:

A. Enintään neljä digitaalista luonnoskuvaa teoksen ideasta. Kuvat voivat olla digitaalisia kuvia, digivalokuvia, digitoituja valokuvia tai digitoituja piirroskuvia. Kuvat syötetään palveluun JPG tai PNG muodossa. Suositeltava kuvan tarkkuus on vähintään 2000 pikseliä/kuvan lyhyempi sivu. Kuvan maksimi tiedostokoko on 20MB.

Yllä mainittujen luonnoskuvien lisäksi tulee taideteos esittää kuvasovituksena annetuissa liiteasiakirjoissa seuraavasti: 1. krs pohjapiirustus mittakaavassa 1:300, havainnekuva laajennusosan pääsisäänkäynniltä, leikkauspiirustus 1:50 sekä julkisivupiirustus mittakaavassa 1:300.

B. Kirjallinen selostus taideteoksen sisällöstä ja muodosta sisältäen alustavan kustannusarvion teoksen toteuttamisesta, sekä taiteilijapalkkion suuruuden. Selostuksen tulee sisältää selkeä kuvaus teknisten järjestelmien, esimerkiksi teoksen perustamisen, kiinnityksen tai sähköistyksen tarpeista. Myös alustava kustannusarvio teoksen ylläpidosta vuositasolla tulee sisältyä ehdotukseen.

Hakualustan ylläpitäjä tarjoaa teknisen tuen chat-ikkunan kautta kaikille hakijoille arkisin klo 9-17. Ylläpitäjä vastaa alustaa koskeviin kysymyksiin ja ohjaa kysyjän sisältökysymyksissä taidekilpailun järjestäjän yhteyshenkilölle.

6. Arviointiperusteet

Teosehdotusten arviointiperusteena on visuaalinen ja sisällöllinen kiinnostavuus ja teoksen käytännöllinen toimivuus (valaisuominaisuudet, esteetön kulku, turvallisuus ja sääolosuhteet) sekä yhteensopivuus arkkitehtoniseen kokonaisuuteen.

Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu, vaan sen tulee olla uusi, nimenomaan kilpailukohteeseen suunniteltu teos.

7. Tekijänoikeuksista ja teoksen tilaamisesta

Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Tekijänoikeuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen. Ehdotusten lunastamisesta on sovittava erikseen.

Lapin sairaanhoitopiirillä on oikeus käyttää kipailuehdotuksia viestinnässään ja omissa julkaisuissaan. Mikäli ehdotuksia käytetään, ne julkaistaan ehdotuksen nimimerkillä.

Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää Lapin sairaanhoitopiiri, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta.

Valittu teos pyritään toteuttamaan laajennuksen rakentamisen yhteydessä. Arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2022 aikana. Lapin sairaanhoitopiiri varaa oikeuden olla toteuttamatta mitään palkituista ehdotuksista.

8. Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailua koskevat kysymykset esitetää n sähköpostilla kilpailun ulkopuoliselle välityshenkilölle, joka on Aura Lehtonen Suomen taiteilijaseuran kilpailuasiamies ja lakimies (aura.lehtonen@artists.fi) . Kysymykset on esitettävä välityshenkilölle kahden kuukauden kuluttua kilpailun julkistamisesta. Saapuneet kysymykset vastauksineen ovat nähtävillä 21.6. mennessä internet-sivuiltamme kohdasta: Taidekilpailun kysymykset ja vastaukset.

9. Yhteystiedot

Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailusihteeri Miia Mattila (miiariina.mattila@gmail.com).

Kilpailuohjelmaa tai -ehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää kilpailun välityshenkilölle Aura Lehtoselle (aura.lehtonen@artists.fi).

10. Tulosten julkistaminen

Arvioitu kilpailun ratkaisuajankohta on lokakuussa 2019. Palkitut ehdotukset asetetaan esille Lapin sairaanhoitopiirin internet sivuille www.lshp.fi/taidekilpailu. Kilpailun ratkettua sihteeri ilmoittaa palkituille taiteilijoille henkilökohtaisesti ehdotuksen sijoittumisesta.

11. Arvostelulautakunnan jäsenet:

  • Elli-Maria Kultima, yhtymähallituksen jäsen, Lapin sairaanhoitopiiri
  • Tarja Kainulainen-Liiti, ylihoitaja, Lapin sairaanhoitopiiri
  • Ilkka Salminen, pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA, Verstas Arkkitehdit Oy
  • Hilkka Liikkanen, johtaja, Rovaniemen taidemuseo
  • Tom Engblom, kuvanveistäjä, lehtori, Lapin yliopisto
  • Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä:
    • Tülay Schakir, kuvanveistäjä
    • Nestori Syrjälä, kuvanveistäjä

Sihteerinä toimii Miia Mattila, galleristi, Lapin taiteilijaseura (ei äänioikeutta)

Äänestystilanteessa seurataan kuvataidekilpailujen sääntöjä, joissa määrätään, että lautakunnan taiteilijajäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on suurempi kuin muiden palkintolautakunnan jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä.

12. Toteutuskustannukset

Taideteoksen alustava ohjeellinen kustannuskatto on 170 000€ (alv0%). Lapin sairaanhoitopiiri päättää teoksen toteutuksesta erikseen.

13. Palkinnot

Palkintoina jaetaan yhteensä 14 000 euroa seuraavalla tavalla:

1. Palkinto 7000 euroa
2. Palkinto 4000 euroa
3. Palkinto 3000 euroa

Arvostelulautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varattu summa toisinkin, kuitenkin siten että, palkintojen yhteissumma säilyy samana. Päätös edellyttää lautakunnan yksimielistä päätöstä.

14. Lähtötiedot/Liitteet

pdf ITU2022_esittelyvihko (pdf)
pdfAsemapiirros 1:1000 (pdf)
pdfpihasuunnitelma_ja_kilpailualue 1:300 (pdf)
pdfpohjapiirustusote_1kerros 1:300 (pdf)
pdfpohjapiirustusote_2kerros 1:300 (pdf)
pdfJulkisivupiirustus_pohjoiseen 1:300 (pdf)
pdfleikkauspiirustus_sisaankayntikatoksesta 1:50
havainnekuva_paasisaankaynti (jpg)