Kuntoutusohjaus ja apuvälinepalvelut


Näön kuntoutuksella tuetaan elämän laatua, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta.

Lähestymistapa on asiakaslähtöistä ja yksilöllistä, painottuen koti-, koulu- ja laitoskäynteihin ottaen huomioon sosiaalinen ja fyysinen ympäristö. Kotikäynnillä kuntoutusohjaaja arvioi asiakkaan kanssa päivittäiseen elämään liittyvien apuvälineiden ja tukitoimien tarpeen ja auttaa näiden hakemisessa.

Kuntoutusohjaaja osallistuu asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun sekä toimii yhteyshenkilönä asiakkaan, omaisten, hoitavan tahon sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien ja viranomaisten välillä. Lisäksi hän tiedottaa näkövammaisten palveluista, auttaa hakemisessa ja tarvittaessa hakee palveluja asiakkaan puolesta.

Kuntoutusohjaaja vastaa erikoissairaanhoidon lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävien apuvälineiden sovittamisesta, käytön opettamisesta, lainaamisesta ja seurannasta.

Kuntoutusohjaaja antaa liikkumistaidonohjausta. Liikkumistaidossa etsitään keinoja, joilla heikkonäköinen voi selviytyä jäljellä olevan näkönsä avulla eri tilanteissa turvallisesti.

Työ on asiakkaan ja hänen lähiyhteisön tukemista, ohjausta ja neuvontaa.

Kuntoutusohjaaja toimii ohjaajana sopeutumisvalmennuskurssilla.

Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.