Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa ja yhtymähallituksessa 15.6.2016

Julkaistu 15.6.2016 klo 16.36


Vuoden 2015 tilinpäätös ylijäämäinen
Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2015. Sairaanhoitopiirin vuoden 2015 tulos on 5,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen, vaikka jäsenkunnille palautettiin 6,7 miljoonaa euroa omakustannushintaa korkeammaksi muodostuneen jäsenkuntalaskutuksen oikaisuna, jotta ylijäämää ei kertyisi. Yhtymävaltuuston hyväksymän 4,7 miljoonan euron investointivarauksesta ILKK:n kiinteistön ostoon, on tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen 0,7 miljoonaa euroa ja taseessa on ylijäämää 2,5 miljoona euroa. Talousarviolainojen määrä aleni 7,2 miljoonaan euroon. Investointimenot olivat 8,5 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat 176,4 miljoonaa euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 %. Toimintatuotot olivat 190,5 miljoonaa euroa ja niiden kasvu 4,7 %. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien maksamat erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 1.230 euroa /asukas (ei sisällä ensihoitoa). Niiden kasvu oli 16 €/as eli 1,2 %. Kasvua voidaan pitää kuntien talouden kehitykseen verrattuna kohtuullisena.

Avohoitokäytien määrä oli 167 707, kasvua edellisvuodesta 8,3 % (oma toiminta ilman ostopalveluja). Hoitopäivien määrä oli 84 934, joka poikkeuksellisesti kasvoi edellisvuodesta 2,5 %. Hoitojaksojen määrä oli 18 158 ja kasvoi edellisvuodesta 0,3 %.
 

Rovaniemen mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtymässä sairaanhoitopiirille 1.1.2017
Yhtymävaltuusto hyväksyi osaltaan sairaanhoitopiirin psykiatrian toiminnan ja hallinnon yhdistämisen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa 1.1.2017 alkaen.

Yhdistetyn toiminnan palveluita on hahmoteltu seuraaviin neljään kokonaisuuteen:
1) nopeat palvelut
2) tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut
3) konsultaatiopalvelut
4) osallisuutta ja hyvinvointia tukevat palvelut.
Hyvin toimivia nykykäytäntöjä sulautetaan osaksi uutta kokonaisuutta.

Yhdistymisellä tavoitellaan sekä parempia palveluja että kustannussäästöjä. Kustannussäästöjä tavoitellaan laitoshoidon käytön vähentämisellä ja avohoidon toimintojen rationalisoinnilla ja tehostamisella. Yhden vuodeosaston vähentämisellä siten, että potilaat ja henkilöstö siirtyvät avohoitoon, on mahdollista päästä tuotantokustannusten osalta noin 270 000 € säästöihin vuositasolla. Vapautuvaan sairaalakerrokseen on mahdollista sijoittaa muuta toimintaa ja pyrkiä vuokratuottoihin. Käynnistettävällä mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivystyksellä ja selviämis- ja tarkkailupaikkatoiminnalla voidaan vähentää hoitovuorokausia sisätautien osastolla.

Tulevien palveluiden tuottajaorganisaatio olisi sairaanhoitopiiri. Yhdistyminen toteutetaan liikkeenluovutussopimuksella, jossa Rovaniemen kaupunki siirtää Lapin sairaanhoitopiirille mielenterveys- ja päihdepalvelut, niiden tuottamiseen kuuluvan henkilöstön, laitteet, erilaiset sopimukset ja palvelukokonaisuuteen kuuluvat muut toiminnat.

Liite1: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellisen yhdistymisen valmistelu – tiivistelmä
Liite2: MPH ohjausryhmän väliraportti 13.5.2016

Asian käsittelyn yhteydessä yhtymävaltuusto hyväksyi toivomusponnen: ”Muiden jäsenkuntien osalta yhtymävaltuustolle tuodaan syyskokouksessa 2016 selvitys siitä, miten mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluita aiotaan niiden osalta sairaanhoitopiirin toimesta kehittää ja edistää.”
 

Keskussairaalan laajennushankkeen toiminnan muutoksen suunnitteluprojektin väliraportti 2/2016
Hallitus merkitsi tiedoksi keskussairaalan laajennushankkeen toiminnan muutoksen suunnittelun väliraportin 2/2016.

Kevään 2016 aikana toiminnan muutoksen suunnitteluprojektissa (jatkossa ITU, inhimillisesti tehokas uusi sairaala) on ollut kohteina välinehuolto, lääkehuolto, kuuma sairaala sekä Rovaniemellä sijaitsevien sairaansijojen tulevaisuuden malli. Lasten somaattisen erikoissairaanhoidon kokonaisuus on noussut kuuman sairaalan suunnittelukokonaisuuteen.

Alueellista yhteistyötä on tehty välinehuollon ja lääkehuollon osalta. Myös keskitettyjen palveluiden sairaansijaselvityksessä on ollut mukana alueellinen näkökulma ja asiassa toimitaan yhteistyössä Sote-savotan terveyskeskussairaalaa koskevan selvityksen kanssa. Sote-savotan asiakasprosessityön työryhmien loppuraporttien on määrä valmistua kesäkuussa 2016 ja nämä huomioidaan projektin jatkotyössä.

Toiminnan muutoksen suunnittelussa on huomioitu rajapinnat kuntien palveluihin ja sisällytetty tarkasteluun Rovaniemen kaupungin palveluita etenkin siltä osin kuin ne tulevaisuudessa ovat todennäköisesti osa yhteistä palvelutuotantoa.

Projektin onnistumisen edellytyksenä on organisaatioiden johdon, päättäjien, eri tason esimiesten, henkilöstön, palveluiden käyttäjien ja sidosryhmien sitoutuminen. Projektille onkin laadittu viestintä- ja osallisuussuunnitelma. Ohjausryhmä on korostanut yhteistyön ja laajan osallisuuden ja vuoropuhelun tärkeyttä suunnittelussa.

Lomien jälkeen käynnistetään tiivis työskentelyjakso, jossa työstetään tulevaisuuden sairaalan palvelumallia. Malli on laatimisajankohtansa käsitys tulevaisuuden palveluista ja sitä voidaan käyttää hankesuunnittelun pohjana vaikka se ajassa eläisikin.

Toiminnan muutoksen suunnittelu Väliraportti II 2016

Yhteispäivystyksen tilannekatsaus ja yleislääkäripäivystyksen toteuttaminen vuodesta 2017 eteenpäin
Yhtymähallitus sai yhteispäivystyksen tilannekatsauksen. Maan hallitus julkisti luonnoksen terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen muutoksista 20.5. Lapin keskussairaala on yksi 12 laajan päivystyksen sairaaloista, joiden päivystystä ohjataan yksityiskohtaisemmin erikoisaloittaisilla edellytyksillä. LKS yhteispäivystyksen osalta näyttää siltä, että yleislääkärin ympärivuorokautista päivystystä tullaan jatkossa edellyttämään asetuksella. Asetusluonnoksessa edellytetään myös hammaslääkäripäivystyksen sijoittamista yöpäivystystä lukuun ottamatta yhteispäivystykseen.

Yhteispäivystyksen tulevaa yleislääkäripäivystystä päivä ja ilta-aikaan on valmisteltu siirrettäväksi oman alueen terveyskeskuslääkäreiden hoidettavaksi. Asiaa on käsitelty päivystys ja ensihoito työryhmässä sekä Rovaniemen terveyskeskuksen johdon kanssa. Terveyskeskuslääkäreiden päivystysvalmiuden vahvistamiseksi on suunniteltu koulutusohjelmaa ja Rovaniemen terveyskeskus on omassa resursoinnissaan valmistautunut päiväaikaisen yleislääkäripäivystyksen toteuttamiseen omin lääkärein. Ilta-aikaisen päivystyksen yleislääkärivastuiden jakautumisesta terveyskeskusten kesken on kirjattu yhteispäivystyssopimukseen, että lääkärityöpanos osoitetaan päivystyksen käytön perusteella. Näin ollen iltapäivystyksen vuorot kohdistuisivat pääosin niin ikään Rovaniemen terveyskeskukselle.

Asetuksen mahdollisten velvoitteiden mukaisen yleislääkäripäivystyksen laajentaminen ympärivuorokautiseksi edellyttää sopimuksen mukaisesti työpanosten jaon periaatteiden päättämistä uudelleen. Jotta yhteispäivystyksen toimintaa pystytään kehittämään, otetaan yleislääkäripäivystyksen osalta toiminta omien terveyskeskusten lääkäreiden hoitamaksi vuodenvaihteessa 2017.


Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.

 

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998