Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 25.5.2016

Julkaistu 26.5.2016 klo 8.00

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistäminen etenee
Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi sairaanhoitopiirin psykiatrian toiminnan ja hallinnon yhdistämisen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa 1.1.2017 alkaen. Hallitus merkitsi tiedoksi yhdistymisvalmistelun tiivistelmän ja väliraportin.

Valmisteluhankkeen aikana on hahmoteltu palveluiden uudelleen organisointia, ottaen huomioon nykyisin toimivat käytännöt ja samaan aikaan sairaanhoitopiirin alueen sote-valmistelussa tehtävän asiakasprosessityöskentelyn. Yhdistetyn toiminnan palveluita on hahmoteltu seuraaviin neljään kokonaisuuteen: 1) nopeat palvelut, 2) tutkimushoito ja kuntoutuspalvelut, 3) konsultaatiopalvelut, 4) osallisuutta ja hyvinvointia tukevat palvelut. Hyvin toimivia nykykäytäntöjä sulautetaan osaksi uutta kokonaisuutta. Sote-valmistelun asiakasprosessityöskentelyn tulokset valmistuvat käytettäväksi kesäkuussa.

Yhdistymisellä tavoitellaan sekä parempia palveluja että kustannussäästöjä. Sairaanhoitopiireissä, joissa palvelut on nyt hahmotetulla tavalla yhdistetty, kokemukset ovat olleet hyviä. Palvelujen piiriin pääsee matalalla kynnyksellä, kaikki hoitavat sekä mielenterveys- että päihdeasiakkaita, jonot on poistettu ja kustannukset ovat laskeneet.

Kustannussäästöjä tavoitellaan laitoshoidon käytön vähentämisellä ja avohoidon toimintojen rationalisoinnilla ja tehostamisella. Yhden vuodeosaston vähentämisellä siten, että potilaat ja henkilöstö siirtyvät avohoitoon, on mahdollista päästä tuotantokustannusten osalta noin 270 000 € säästöihin vuositasolla. Vapautuvaan sairaalakerrokseen on mahdollista sijoittaa muuta toimintaa ja pyrkiä vuokratuottoihin. Käynnistettävällä mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivystyksellä ja selviämis- ja tarkkailupaikkatoiminnalla voidaan vähentää hoitovuorokausia sisätautien osastolla.

Tulevien palveluiden tuottajaorganisaatio olisi sairaanhoitopiiri. Yhdistyminen toteutetaan liikkeenluovutussopimuksella, jossa Rovaniemen kaupunki siirtää Lapin sairaanhoitopiirille mielenterveys- ja päihdepalvelut, niiden tuottamiseen kuuluvan henkilöstön, laitteet, erilaiset sopimukset ja palvelukokonaisuuteen kuuluvat muut toiminnat. Järjestämisvastuu perustason mielenterveys- ja päihdepalveluista säilyy Rovaniemen kaupungilla.

Yhdistymisen edellyttämät valmistelut käynnistetään heti, kun päätös yhdistymisestä on tehty kummankin organisaation toimivaltaisissa toimielimissä.

Sairaanhoitopiirin ICT-palvelut siirtymässä LapIT:lle
Hallitus päätti, että sairaanhoitopiirin ICT-palvelujen siirtoa LapIT:lle ryhdytään valmistelemaan siten, että valmistelutyö on valmis vuoden 2016 loppuun mennessä. Hallitus merkitsi tiedoksi LapIT Oy:n omistajapoliittisen työryhmän loppuraportin.

Tehtyjen selvityksen perusteella LSHP-IT:n ja LapIT:n voimien yhdistäminen näyttäisi perustellulta ja perustietotekniikassa olisi saavutettavissa merkittävä parannus nykytilanteeseen nähden. Tehdyn arvion mukaan yhdistäminen lisäisi kustannuksia ensimmäisten vuosien aikana, mutta panostuksen takaisinmaksu olisi mahdollinen 5-6 vuoden aikana.

ICT-palvelujen siirtämistä käsitellään yhteistoimintalainsäädännön mukaisesti henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa ja että yhteistoimintamenettely aloitetaan ennen asian muuta valmistelua.

Uusi omistajapolitiikka viedään touko-kesäkuussa 2016 omistajien käsiteltäväksi, minkä jälkeen yhtiökokous käsittelee yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset.

LapIT Oy on Lapin ja Koillismaan kuntien sekä kuntayhtymien omistama tietohallintoyhtiö. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa 10 osaketta (6,25 % osakepääomasta).

Silmäsairauksien palvelujen turvaaminen useammalla osa-aikalääkärillä
Hallitus päätti, että huhtikuussa 2015 alkanut silmäsairauksien lääkärityön palveluhankinta Coronaria Silmäklinikalta päättyy sopimuksen mukaisesti kesäkuun 2016 lopussa.

Kaira-raportoinnin mukaisesti palvelutuotanto on määrällisesti ollut huhtikuun alusta vuoden loppuun 2015 jokseenkin samalla tasolla (7 310 käyntiä) kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2014 (7 018). Hoitojen kohdentumisessa näyttäytyy joitain yksittäisiä eroja, suuren volyymin potilasryhmien käynnit toteutuivat jokseenkin samoin.

Ulkoiset toimintatuotot (1,801 M€) samalla ajanjaksolla 2015 olivat 4,8 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Toimintakulut (1,775 M€) vastaavasti 9,7 % suuremmat. Palvelujen ostot ylittivät noin 80 000 € lääkäripalkoista sivukuluineen saadut säästöt edellisvuoteen verrattuna.

Kesäsulun jälkeen keskussairaalaan silmätautien lääkäripalvelu toteutetaan osa-aikaisilla sairaanhoitopiiriin työsuhteeseen tulevilla virkalääkäreillä. Ratkaisuun on sitoutunut seitsemän lääkäriä, joiden kokonaistyöpanokseksi saadaan noin 2 htv. Ratkaisulla pystytään huolehtimaan pääosasta kaihileikkauksia ja muista leikkauksista sekä silmäsairauksien polikliinisesta hoidosta.

Laajennushankkeelle tekninen projektijohtaja
Hallitus päätti perustaa keskussairaalan laajennushanketta varten määräaikaisen projektijohtajan toimen ajalle 1.9.2016–31.12.2022. Projektinjohtajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja projektijohtamisen lisäksi valittavalta edellytetään rakennuttamisen, tekniikan ja logistiikan asiantuntemusta.

Hoidollinen potilashotelli
Hallitus päätti jatkaa hoidollisen potilashotellin toimintaa. Potilashotellin avohoitopalvelujen kehittämisen aloitusvaiheen tavoitteena oli vuodeosastohoitopäivien väheneminen noin 700 hoitopäivällä vuodessa.

Hoidollista potilashotellin toimintaa kehitetään edelleen. Nykyisissä tiloissa toiminnan volyymin kasvattaminen ei ole mahdollista, mutta prosessien hiomista jatketaan kohti avohoitolähtöisempää hoitoa. Jatkossa mahdollisten uusien tilojen myötä tulee mietittäväksi toiminnan laajentaminen ja henkilökuntarakenteen muuttaminen sairaanhoitajapainotteiseksi.

Omailmoitus sairauspoissaolosta laajenee viiteen päivään
Yhtymähallitus hyväksyi kuluvan vuoden loppuun saakka kestävän kokeilun, jossa sairausloman omailmoituspoissaolo laajennetaan enintään 5 päivään. Muutoksella toivotaan vähennettävän työterveyshuollon akuuttipalvelujen tarvetta.

Sairaanhoitopiirissä on jo vuosia noudatettu käytäntöä, jonka mukaan työntekijä voi omalla ilmoituksellaan ilman lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta jäädä sairauslomalle enintään 3 päiväksi kerrallaan. Omailmoituskäytännöllä tavoitellaan joustavuutta ja rationaalisuutta lyhytaikaisten sairauksien hoidossa ja poissaolojen ilmoittamisessa.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan omailmoituskäytännöllä hoidon kannalta turhia työterveyshuollon käyntejä on voitu vähentää ja kohdentaa toimintaa paremmin työhön paluun ja työkyvyn tukeen.

Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.

 

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998