Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 24.2.2016

Julkaistu 24.2.2016 klo 15.14


Sairaanhoitopiirin psykiatrian toiminnan ja hallinnon yhdistäminen Rovaniemen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa

Yhtymähallitus päätti käynnistää sairaanhoitopiirin psykiatrian ja Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden toiminnan ja hallinnon yhdistymisen valmistelut Rovaniemen kanssa. Tavoitteena on aloittaa toiminta uudella mallilla vuoden 2017 alusta, mahdollisuuksien mukaan jo aiemmin.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toiminnan ja hallinnon yhdistämisellä tavoitellaan päällekkäisyyksien karsimista, avohoidon vahvistamista ja painopisteen siirtämistä avohoitoon, laitoshoidon vähentämistä, hoitoprosessien tehostamista sekä kustannusten kasvun taittamista ja pidemmällä aikavälillä kustannusten laskua. Yhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian ja Rovaniemen kaupungin mielenterveystyön välillä on pyritty vuosien ajan tiivistämään ja luomaan toimivia käytäntöjä.

Valtakunnallinen SOTE-uudistus etenee hitaasti ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa toimii uudistuksen tarkoituksen mukaisena alueellisena valmisteluna ja helpottaa myöhemmin toteutettavaa muutosta.

Valmisteltavassa yhdistämisessä huomioidaan myös muiden sairaanhoitopiirin jäsenkuntien tarvitsemat psykiatrian palvelut ja ratkaisulla tuetaan muiden mielenterveyspalvelujen mahdollisuuksia yhdistyä samaan kokonaisuuteen myöhemmin.

Raportti valmistelutyöstä saadaan hallitukselle toukokuun kokoukseen.
 

Kolarin kunnan aloite ensihoidon organisoinnin ja toiminnan taloudellisuuden kehittämisestä

Kolarin kunta on tehnyt aloitteen sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Lapin sairaanhoitopiirille ensihoidon organisoinnin ja toiminnan taloudellisuuden kehittämisestä, jonka tavoitteena ensihoidon kokonaiskustannustason merkittävä alentaminen. Hallitus päätti, että sairaanhoitopiiri osallistuu ensihoidon arviointi- ja kehittämistyöhön ja sen toteutuksesta vastaa yhtymähallituksen maaliskuussa 2014 perustama ensihoitopalvelun seurantaryhmä. Seurantaryhmän tehtävänä on raportoida valmiuden toteutumisesta, ensihoitopalvelun kustannuksista ja kustannustenjaon toteutumisesta sekä valmistella ehdotuksia mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja tarvittavista muutoksista.

Arvioinnissa tulee huomioida kansallisten velvoitteiden mukaisen ensihoidon kustannustehokkaan toteuttamisen lisäksi ensihoidon ratkaisun vaikutukset muihin terveydenhuollon kustannuksiin. Yhtenäisin perustein toimiva ensihoito, aiemman kunnittain vaihtelevan sairaankuljetuksen sijaan, on ollut edellytys mm. päivystysten keskittämisvelvoitteen toteuttamiseen ja turvannut väestön kiireellisen avun toteuttamisen.

Keskittämällä valtaosa perusterveydenhuollon päivystyksestä yhteispäivystykseen on mahdollistettu terveyskeskusten oman varautumisen kustannusten merkittävä keventäminen. Arvioinnissa on myös huomioitava ensihoidon velvoite ja kyky vastata suuronnettomuustilanteisiin osana erityisvastuualueen ja kansallista suuronnettomuusvalmiusjärjestelmää. Kehittämisehdotuksissa on huomioitava velvoitteiden toteuttaminen, yhdenvertainen potilasturvallisuus ja taloudellisuus.
 

Investointivaraus ILKK:n kiinteistön ostoon vuoden 2015 tilinpäätöksessä

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen tuloksesta 4,7 milj. euron investointivarauksen ILKK:n kiinteistön ostoon.

Lapin sairaanhoitopiirin talousarviovuosi 2015 toteutui menojen osalta hyvin talousarvion mukaisesti tulojen ylittäessä merkittävästi arvioidun. Yhtymävaltuusto päätti marraskuussa 2015, että jäsenkunnille palautetaan yhteensä 6,7 milj. euroa vuoden 2015 lopussa.

Jäsenkunnille palautuksesta huolimatta on Lapin sairaanhoitopiirin vuoden 2015 tilinpäätös ylijäämäinen. Ilman erityisiä toimenpiteitä ylijäämäksi muodostuisi noin 5,4 milj. euroa. ILKK:n kiinteistön investointivarauksen ja muiden tuloksen käsittelyyn tehtävien kirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin ylijäämäksi muodostuu 0,69 milj. euroa, mikä antaa tuleville vuosille pienen puskurilisän tulevien vuosien yhä tiukkeneville taloustilanteille.

Investointivaraus ILKK:n kiinteistön ostoon on kuluvan vuoden 2016 talousarviossa investointihankkeena 6,9 milj. euroa.

Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.
 

Lisätietoja
Elisa Kusmin
sairaanhoitopiirin johtajan sijainen
talousjohtaja
040 758 2762