Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 27.1.2016

Julkaistu 28.1.2016 klo 12.58


Potilasvahingot, muistutukset ja kantelut vuonna 2015
Korvauspäätösten määrä Lapin sairaanhoitopiirin alueen potilasvahinkoilmoituksista väheni vuoden 2014 tasosta jälleen aiempien vuosien paremmalle tasolle. Potilasvakuutuskeskus teki sairaanhoitopiirin alueen julkisia organisaatioita koskevia ratkaisuja vuonna 2015 yhteensä 208, joista 63 (30 %) johti korvaukseen. Vuonna 2014 korvaukseen johti 76 tapausta.

Lapin keskussairaalassa korvaukseen johtaneita vahinkoja oli 39, vuonna 2014 niitä oli 52. Terveyskeskuksissa korvaukseen johtaneita vahinkojen määrä pysyi edellisvuoden luvuissa ollen 24. Eniten korvattavia vahinkoja liittyi vammojen hoitoon (17) ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon (13). Korvatusta vahingoista 34 tapahtui kirurgian erikoisaloilla, 18 yleislääketieteessä ja kaksi hammas- ja suusairauksien erikoisalalla.

Johtajaylilääkäri antoi vuonna 2015 kirjallisen vastauksen 85 muistutukseen. Lausuntoja selvityksineen annettiin Lapin aluehallintovirastolle 16, Valviralle 18 ja Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan yksi.
 

Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi
Hallitus antoi sairaanhoitopiirin lausunnon hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Lausunnossa vastataan muun muassa itsehallintoalueiden määrään, tehtäviin, alue- ja rahoituslinjauksiin.

Liite: Lapin sairaanhoitopiirin vastaukset lausuntopyyntökyselyyn
 

Yhteispäivystyksen muutosten vaikutukset päivystävien lääkäreiden työrasitukseen yöaikana
Hallitus sai tilannekatsauksen yhteispäivystyksen muutosten vaikutuksista henkilökunnan työkuormitukseen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi tilanteen helpottamiseksi. Hallitus päätti, että keskussairaalassa aletaan valmistella yöaikaista yleislääkäripäivystystä.

Valmistelu toteutetaan yhteispäivystyssopimuksen mukaisesti yhdessä alueen terveyskeskusten kanssa. Valmistelutyö aloitettaisiin siten, että yöaikaista yleislääkäripäivystystä päästäisin toteuttamaan ennakoidusti kiireisimpien öiden osalta jo tämän vuoden aikana. Vakinaisesti yöaikainen yleislääkäripäivystys alkaisi vuoden 2017 alusta.

Yöaikaisesta yleislääkäripäivystäjän tarpeesta on esitetty vaatimuksia jo vuosien ajan. Perustelu yleislääkäritarpeelle yöaikaan on vuosien mittaan tasaisesti lisääntynyt päivystyksen käyttö. Suuri osa yöaikaan päivystykseen tulevista sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on yleislääkärin parhaiten hoidettavia yleistilaltaan heikentyneitä ikääntyneitä ihmisiä, joiden hoidon ja kuntoutumisen kannalta keskussairaalaa parempi hoitopaikka löytyy kotihoidosta, kotisairaalasta tai terveyskeskussairaalasta.
 

Raportoinnin kehittäminen yhteistyössä Länsi-Pohjan kanssa
Lapin sairaanhoitopiirissä on meneillään monivuotinen raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämishanke (KURSuT-projektin), jonka tehtävänä ja tavoitteena on ollut mm. toteuttaa kokonaan uusi raportointiratkaisu, jolla korvataan entinen johdon tietojärjestelmä. Tämä tavoite on toteutunut suunnitellusti.

KURSuT-projektin projektisuunnitelman mukaan tulevina vuosina keskitytään toimenpiteisiin, jotka edellyttävät mm. yhteisten määritysten toteuttamista (yhteneväiset käsite- ja tietomallit), tieto- ja järjestelmäarkkitehtuurisien kysymysten ratkaisemista, yhtenäisten tai yhteensopivien tiedontuotantokäytäntöjen luomista ja käyttöönottoa alueella. Tämän vuoksi Lapin sairaanhoitopiiri on yhdessä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa jättänyt Sitralle yhteisen hankehakemuksen TiViSoTe-hankkeesta (Tietoa Viisaasti SoTe:sta).

TiViSoTe -hankkeessa määritellään, kehitetään ja käyttöönotetaan raportoinnin sekä tiedolla johtamisen mallit, jotka mahdollistavat sote-tietojen yhdistämisen yhdeksi hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisten palvelu- ja hoitoketjujen johtamiseen ja kehittämiseen tarvittavaa tietosisältöä ja mallia sote-tiedon yhdistämisestä.

Sairaanhoitopiirien yhteishankkeen kokonaisbudjetti on noin 660 000 euroa, josta Sitran osuus on 60 % ja loppu jakaantuisi toteuttajaorganisaatioiden kesken väestömäärän suhteessa. Lapin sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi on määritelty enintään 200 000 euroa.
 

Kehittämisyksikön ja perusterveydenhuollon yksikköjen yhdistäminen
Hallitus päätti, että kehittämisyksikkö ja perusterveydenhuollon yksikkö yhdistetään hallinnollisesti 1.2.2016 alkaen. Perusterveydenhuollon yksikön tehtäviä ohjaa edelleen perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä.

Yksiköiden yhdistämisellä tavoitellaan olemassa olevien kehittämisresurssien joustavampaa, tehokkaampaa ja vaikuttavampaa käyttöä ja kehittämistyön parempaa vaikuttavuutta. Yksiköiden yhdistäminen mahdollistaa osaltaan henkilöstön tiimimäisemmän käytön, mikä puolestaan mahdollistaa kokonaisvaltaisemman, kustannustehokkaamman ja vaikuttavamman kehittämistyön.

Yhdistymisprosessissa on erityisesti huomioitava perusterveydenhuollon yksikön erityisluonne ns. rajapintayksikkönä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Perusterveydenhuollon yksikön tehtävät perustuvat Terveydenhuoltolakiin ja yksi sen keskeisistä tehtävistä on alueellinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadinta.

Yhdistäminen on osa sairaala sote-kuntoon valmistelua, jonka toimenpiteillä tavoitellaan mm. sairaanhoitopiirin organisaation ja johtamisjärjestelmän kehittämistä entistä joustavammaksi ja potilaslähtöisemmäksi siten, että kaikessa kehittämisessä huomioidaan tuleva sote-integraatio ja tulevat organisaatiomuutokset.
 

Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja
Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998