Lapin sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuden yhteisten käytäntöjen toimintamallin esitys voittoon Potilas- ja asiakasturvallisuuspäivillä

Julkaistu 1.11.2019 klo 13.20


Lapin sairaanhoitopiirin Yhteisten käytäntöjen toimintamalli herätti runsaasti kiinnostusta ja positiivista keskustelua lokakuun lopulla pidetyillä Potilas- ja asiakasturvallisuuspäivillä. Päivillä oli kymmenkunta potilasturvallisuuteen liittyvää esitysposteria, joista yleisöäänestyksellä pidetyssä kilpailussa sairaanhoitopiirin toimintamallin esitys vei voiton ylivoimaisella äänimäärällä. Mallia hyödyntämällä on sairaalassa lisätty potilasturvallisuutta mm. parantamalla lääkkeen annon turvallisuutta, potilaan tunnistamiseen ja kirjaamiseen liittyviä käytäntöjä.

Liite:  ePOSTERI_potilasturvallisuus / LSHP yhteisten käytäntöjen toimintamalli

Yhteisten käytäntöjen toimintamallilla potilasturvallisia toimintatapoja koko organisaatioon

Lapin sairaanhoitopiirissä käynnistettiin keväällä 2016 rekrytointiyksikön, ylihoitajien ja potilasturvallisuus- ja laatutiimin kehittämä ja johtoryhmän hyväksymä Yhteisten käytäntöjen toimintamalli keinona levittää organisaatiossa yhtenäisiä ja potilasturvallisia toimintatapoja.

Mallin avulla kehitetään toimintaa

Mallin tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja potilasturvallisuuden parantaminen, sujuvien prosessien varmistaminen ja resurssien kustannustehokkaan käytön mahdollistaminen. Yhteisen toimintatapojen tarkastelulla ja sopimisella tavoitellaan lisääntyvää työnhallinnan tunnetta ja sitoutumista sovittuihin käytäntöihin. Tavoitteena on yhdessä kehittämällä löytää paras tapa toimia, oppia toisilta ja lisätä yhteisöllisyyttä.

Yhteisten käytäntöjen työryhmä muodostuu yksiköissä nimetyistä muutosagenteista. Työryhmän työpajoja organisoi ja fasilitoi potilasturvallisuus- ja laatusuunnittelija. Tarkoituksen mukaisesti työpajaan kutsutaan muutosagenttien lisäksi myös asiakasraatilaisia ja asiantuntijoita. Aiheet työpajoihin nousevat henkilöstön ja johdon esiintuomista tarpeista sekä palautekanavista, aiheita työstetään organisaation Leaniin ja palvelumuotoiluun pohjautuvan kehittämismallin mukaisesti. 

Työstämisessä huomioidaan nykytila, juurisyyn analysointi, sidosryhmät, hukan poisto, potilaslähtöinen innovointi, priorisointi, juurruttaminen ja jatkuva seuranta. Muutosagentti toimii työryhmän ja yksikön ”äänenä” niin, että yksikön näkemykset ja innovaatiot käytännöistä tulevat esille ja että yksikön esimies ja henkilöstö ovat tietoisia työstämisen vaiheista. Muutosagentti jalkauttaa kehitettyjä käytänteitä yhdessä esimiehen kanssa yksikköön.

Mallilla saatuja käytännön hyötyjä

Yhteisten käytäntöjen mallilla on saavutettu sille asetettuja tavoitteita. Mallin avulla on lisätty potilasturvallisuutta mm. parantamalla lääkkeen annon turvallisuutta ja potilaan tunnistamiseen sekä kirjaamiseen liittyviä käytäntöjä. Kotiuttamisprosessin potilaslähtöisyyttä ja tasalaatuisuutta on lisätty. Palautteen perusteella prosessien virheiden määrä on vähentynyt ja prosessien sujuvuus on lisääntynyt.

Käytäntöjen yhtenäistäminen on mahdollistanut resurssien tarpeenmukaisen käytön aiempaa potilasturvallisemmin, mielekkäämmin ja kustannustehokkaammin.  Malli on lisännyt yhteisöllistä kehittämistä ja sitoutumista muutoksiin. Yhteisten käytäntöjen malli on juurtunut vakiintuneeksi tavaksi yhtenäistää eri yksiköissä olevia käytäntöjä, mallin avulla yksiköiden kehittämiä hyötyjä voidaan viedä ketterästi koko organisaatioon. Lapin yliopistossa tehdyt Progradu tutkielmat (Kangas 2016, Mattila 2018) tukevat mallin käytön hyödyllisyyttä ja merkityksellisyyttä muutoksen johtamisessa.


Lisätietoja

Heli Niskala
Suunnittelija / Kehittäminen
Lapin sairaanhoitopiiri
p. 040 484 2676
Sanna-Leena Välikangas
Projektisuunnittelija / Kehittäminen
Lapin sairaanhoitopiiri
p. 040 829 1135