Lapin sairaanhoitopiiri hakee myönteistä ilmapiiriä sairaaloiden työnjakoneuvottelulle

Julkaistu 3.5.2017 klo 15.42


- LKS:n laajennushanketta varaudutaan arvioimaan uudelleen, mikäli työnjakoneuvotteluissa edistytään

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus päätti kokouksessaan 26.4.2017 esittää yhtymävaltuustolle, että Lapin keskussairaalan (LKS) laajennuksen suunnittelua jatketaan. Hallitus esittää kuitenkin toukokuussa kokoontuvalle valtuustolle, että investoinnin laajuutta ja kustannustasoa arvioidaan vielä uudelleen, mikäli erikoissairaanhoidon työnjaon muutoksista aiheutuu olennaisia muutoksia valtuustolle valmisteltuun priorisoituun hankesuunnitelmaan. Nyt valtuuston käsittelyyn menevällä päätöksellä ei vielä sitouduta investoinnin toteuttamiseen, vaan toimivaltainen päätöksentekijä tekee mahdollisen investointipäätöksen erikseen.

Hallituksen valtuustolle esittämä priorisoitu hankesuunnitelma sisältää lähinnä laajan päivystyksen sairaalan toimintojen turvaamiseksi välttämättömiä tiloja, joiden tarpeeseen mahdollinen erikoissairaanhoidon työnjaon muutos Lapin maakunnan sisällä ei merkittävästi vaikuta.

Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela täydensi hallituksen esityslistalle tekemäänsä esittelyä kokouksessa toteamalla, että tässä vaiheessa tehtävä mittavaa investointia koskeva päätös voi vaikuttaa työnjakoneuvottelujen neuvotteluasetelmaan ja -ilmapiiriin.  Myönteisen ilmapiirin rakentamiseksi on Jokelan mukaan syytä erikseen nimenomaisesti todeta, että investoinnin laajuutta ja kustannustasoa arvioidaan uudelleen, mikäli erikoissairaanhoidon työnjaon muutoksista aiheutuu olennaisia muutoksia nyt esitettyyn priorisoituun hankesuunnitelmaan.

Mikäli Länsi-Pohjan keskussairaalan (LPKS) toiminnan yksityistäminen etenee Kemin, Tornion, Keminmaan ja Simon valtuustojen maanantaina hyväksymän kilpailutuksen pohjalta, Lapin ja Länsi-Pohjan keskussairaaloiden välille on syntymässä kilpailutilanne, joka ei mahdollista sopimista sairaaloiden välisestä työnjaosta. Mikäli LPKS:n toiminnan yksityistäminen etenee kuntien päättämän kilpailutuksen pohjalta, LKS:n laajennussuunnitelmissa ei Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen mielestä ole syytä viivytellä.

Hankesuunnitelmaa on priorisoitu nostamalla kärkeen jo aikaisemmin kiireellisimmäksi todetun sairaala-apteekin lisäksi laajan päivystyksen sairaalalle välttämättömät ns. kuuman sairaalan toiminnat. Näitä ovat mm. päivystyksen tilat sekä leikkaussalien uusiminen. Tilajärjestelyjen ja sairaalan toimintojen kannalta muutostöitä vaativat myös tehohoidon ja sydänpajan tilat. Ns. kuuman sairaalan tilojen yhteyteen on teknisesti järkevää toteuttaa pysäköintitalo ja mahdollinen vuokrattava pesulatila.

Ns. kuuman sairaalan osuudeksi muodostuu yli 50 M€, jota pienempi investointi ei ole riittävä. Kuumaan sairaalaan liittyvän pysäköintitalon kustannuksiksi muodostuu vähintään n. 15,5 M€ ja psykiatrian tilojen vähintään n. 8,5 M€. Toimintaa ja prosesseja kehittämällä kyetään merkittävästi alentamaan lisärakentamisesta aiheutuvaa kustannusten kasvua. Tätä koskevat perustellut euromääräiset tavoitteet laskelmineen esitetään sairaanhoitopiirin vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Liite: Priorisoitu hankesuunnitelma

Erikoissairaanhoidon työnjako Lapin maakunnan alueella
Erikoissairaanhoidon työnjakoa Lapin maakunnan alueella koskeva keskustelu jatkuu seuraavaksi Lapin sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän nimeämässä työryhmässä. Lapin sote-valmistelun (Koko Lapin Sote) poliittinen ohjausryhmä nimesi kokouksessaan 5.4. työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esitys erikoissairaanhoidon työnjaosta sote-järjestämissuunnitelmaan sekä kuvata mitä lainsäädännöstä ja rahoituksesta tulevia reunaehtoja erikoissairaanhoidon työnjaolle on tiedossa ja mitä avoimena.

19 henkilön ohjausryhmä koostuu sairaanhoitopiirien virkamiehistä, luottamusmiehistä sekä kahdesta asiantuntijasta, ohjausryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii Sakari Trög.

Hallintosäännön ja organisaatiouudistuksen jatkovalmistelu
Hallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi marraskuussa 2016 hyväksymään hallintosääntöön liitteen 1 mukaiset muutokset, jotka kokonaisuudessaan tulisi voimaan 1.6.2017.   Samalla hallitus päätti, että kyseisen hallintosäännön henkilöstöorganisaatio (luku 3) toimivalta henkilöstöasioissa (luku 6) eivät tule voimaan 1.5.2017.

Organisaatiouudistuksen jatkovalmistelussa keskeinen periaatekysymys on ollut johtajaylihoitajalle uudessa hallintosäännössä määrätyn hoitotyön johtamisen suhde terveyden- ja sairaanhoitoon, jota johtajaylilääkärin vastaavana lääkärinä on terveydenhuoltolain 57 § nojalla johdettava ja valvottava. Ratkaisuksi on päädytty esittämään hallintosäännön muuttamista siten, että johtajaylihoitajan virasta luovutaan ja palataan nykymuotoiseen tehtävään, jossa hallintoylihoitaja kehittää ja valvoo hoitotyötä.

Hallintosääntöä esitetään edelleen muutettavaksi siten, että kuntayhtymän toiminta jaetaan tulosalueisiin, jotka voivat olla vastuualueita tai palvelualueita. Vastuualueista ja palvelualueista käytetään yhteisnimitystä tulosalue, joka vastaa myös nykyisen organisaation tulosaluetta. Tulosaluejako esitetään muodostettavaksi nykyisen tulosaluejaon pohjalta. Mahdollinen sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle tuleva nykyisen Muonion-Enontekiön kuntayhtymän toiminta organisoidaan tulosalueeksi. 

Organisaatiomuutokselle asetettujen tuottavuustavoitteiden toteuttamiseksi tulosalueiden johdolle asetetaan tulosaluerajat ylittäviä koordinaatiovastuita. Näitä voivat olla mm. ns. elinkaariajattelu (lapset ja lapsiperheet, työikäiset, vanhukset), Inhimillisesti tehokas uusi sairaala (ITU) 2022-toimintakonseptin mukaiset prosessit (kuuma sairaala, sairaansijakokonaisuus, avopalvelut) tai erikoisalarajat ylittävät hoitokokonaisuudet (toimintakyvyn edistäminen, kivunhoito, palliatiivinen hoito.

Tulosalueiden sisällä tulosaluejohtajien ja ylihoitajien sekä ylilääkärien ja osastonhoitajien työn- ja vastuunjako pidetään nykyisellään kunnes sen mahdolliset muutokset on yhteisesti määritelty ja dokumentoitu erikseen päätettäviksi.  Nykyisin suoraan sairaanhoitopiirin johtajan alaisina olevat terveyden- ja sairaanhoitoa toteuttavien tulosalueiden johtajat tulevat johtajaylilääkärin alaisiksi. Johtajaylilääkärin tueksi muodostetaan sairaanhoidon johtoryhmä, johon kuuluvat terveyden- ja sairaanhoitoa toteuttavien tulosalueiden johtajat ja ylihoitajat.

Liite 1: Muutosehdotukset hallintosääntöön
Liite 2: Ehdotus organisaatiokaavioksi

Sairaanhoitopiirin ict-palvelut siirtyvät syyskuussa Lapit oy:lle
Hallitus päätti, että sairaanhoitopiirin ict-palvelut ulkoistetaan ja palvelut hankitaan syyskuusta 2017 LapIT Oy:ltä. Samalla noin 14 sairaanhoitopiirin työntekijää siirtyy liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä LapIT:n palvelukseen. Hallitus hyväksyi myös ict-menojen kasvun vuositasolla miljoonalla eurolla, tavoitteena tietojärjestelmien ja -laitteiden parempi toimintavarmuus.

LapIT Oy on Lapin ja Koillismaan kuntien sekä kuntayhtymien omistama tietohallintoyhtiö. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa 10 osaketta (6,25 % osakepääomasta). Ict-palvelujen siirtoa on käsitelty sairaanhoitopiirin yhteistyöryhmässä ja tietohallinnon henkilöstölle järjestetyissä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa.

Liite: LSHP: ICT-palveluiden ulkoistuksen loppuraportti

Perusterveydenhuollon järjestäminen Muonion ja Enontekiön alueella
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyisi sairaanhoitopiirin osalta Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen sairaanhoitopiirille, mikäli kunnat tekevät tätä koskevat päätökset.

Perusterveydenhuollon järjestämistä Muonion ja Enontekiön alueella koskevan selvitys on tehty Enontekiön ja Muonion kuntien, sairaanhoitopiirin ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhteistyönä.

Järjestämisvastuun siirtäminen merkitsee kokonaisvastuun siirtymistä jakamattomana sairaanhoitopiirille. Päätösvalta toteutuu sen jälkeen sairaanhoitopiirin päätöksentekoelinten kautta. Tarpeiden määrittely, ohjaus ja valvonta toteutuisivat sairaanhoitopiirin kautta terveydenhuoltolain 10 §:n rajoissa.

Selvityksen mukaan kuntien terveydenhuollon peruspalvelut tarjottaisiin samoissa toimipisteissä kuin tähänkin saakka. Asukkaille palveluiden saatavuus lähipalveluna voisi parantua ison organisaation rekrytointituen ja mahdollisten etävastaanotto- ja etäkonsultaatiopalveluiden kehittämisen myötä. Järjestämisvastuun siirtyessä asiakasmaksut alenisivat. Henkilöstö siirtyisi Lapin sairaanhoitopiirin henkilöstöksi liikkeenluovutuksena.

Toteutuessaan Tunturien sote-pilotti edistäisi Lapin maakunnan sote-uudistuksen toteuttamista. Mikäli sote-uudistus toteutuu nyt suunnitellussa aikataulussa, voitaisiin Muonion-Enontekiön toiminnan liikkeenluovutuksessa saatuja kokemuksia hyödyntää muiden kuntien liikkeenluovutuksessa.


Yhtymähallituksen kokouksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998