Kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2016

Julkaistu 23.11.2016 klo 16.27


Kokouksen alkajaisiksi valtuutetut, virkakunta ja muut paikalle saapuneet lakitettiin lähestyvän Joulun kunniaksi.

Valtuuston kokous 23_11_2016_a.jpg
Valtuuston kokous_23_11_2016_b.jpg


Organisaatiouudistus ja hallintosääntö
Yhtymävaltuusto hyväksyi organisaatiouudistuksen ja hallintosäännön.  Hallintosääntö ja uusi organisaatio on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain vuoden 2017 aikana. Toimielimiä ja luottamushenkilöitä sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat osat on tarkoitettu tulemaan voimaan valtuustokauden vaihteessa 1.6.2017.

Organisaatiouudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2017. Organisaatiouudistuksen keskeinen sisältö on kuvattu, mutta organisaatiouudistuksen yksityiskohdat vaativat vielä jatkovalmistelua. Liitteenä oleva organisaatiokaavio on esimerkinomainen, ei lopullinen. Valtuuston päätettäväksi tulee pysyvämpi vastuualue- ja palvelualuerakenne vuoden 2018 talousarvion yhteydessä syksyllä 2017. Uuden organisaatiomallin mukaiset johtajavalinnat on tarkoitus tehdä alkuvuodesta.

Organisaatiouudistuksen keskeinen sisältö on, että kuntayhtymän toiminta jaetaan nykyisen tulosaluejaon sijasta vastuualueisiin ja palvelualueisiin sekä niiden alayksiköihin sen mukaan kuin yhtymävaltuusto vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmaa vahvistaessaan tai muuten erikseen päättää.

Vastuualueet jaetaan klinikoihin lääketieteen erikoisaloihin pohjautuen. Vastuualueilla johdetaan hoitoprosesseja ja vastataan potilaiden hoidosta erikoisalojen mukaisesti. Vastuualueen johtaja on ylilääkäri, jonka esimies on johtajaylilääkäri. Lääkärit ja muut erikseen määritellyt erityistyöntekijät (mm. psykologit ja sosiaalityöntekijät) muodostavat vastuualueiden yhteisen henkilöstöresurssin. Vastuualueet vastaavat tämän henkilöstöresurssin ja muiden vastuullaan olevien resurssien tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä hoitoprosessien ja hoidon tarpeen mukaisesti.

Palvelualueet jaetaan palveluyksiköihin. Palvelualueet vastaavat muiden kuin vastuualueiden henkilöstöresurssien sekä tilojen ja muiden vastuullaan olevien resurssien tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä hoitoprosessien ja hoidon tarpeen mukaisesti. Hoidollisen palvelualueen johtaja on ylihoitaja, jonka esimies on johtajaylihoitaja.

Tukipalvelut ovat palvelualueilla ja niiden organisaatio määritellään jatkovalmistelussa.

Hallintosääntö

Hallintosäännössä on pohjana Kuntaliiton hallintosääntömalli, joiden lisäksi esitys pohjautuu nykyiseen hallintosääntöön, valtuuston työjärjestykseen, taloussääntöön ja tarkastussääntöön sekä kuntayhtymän perussopimukseen. Hallintosääntö on esitetyn uuden organisaation mukainen.

Liite 1  Organisaatiokaavio
Liite 2  Esitys hallintosäännöksi

Ensihoitopalvelun kustannustenjako vuonna 2017
Yhtymävaltuusto päätti, että ensihoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvat nettokustannukset jaetaan vuonna 2017 jäsenkuntien kesken aikaisemman käytännön mukaisesti seuraavasti:

1. Yhteiset kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti, yhteisiä kustannuksia ovat:
• FH 51 (lääkintähelikopterin ensihoitajat, lääkintälaitteet, lääkkeet – valtio vastaa lentotoiminnan kustannuksista)
• ensivastetoiminta
• LSHP:n ensihoitokeskus
• kenttäjohtoyksikkö
• muu ensihoidon johtamis- ja viestijärjestelmä
• erva-ensihoitokeskus
• koko LSHP:n aluetta palvelevat siirtokuljetusyksiköt

2. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sijoitettujen ensihoitoyksikköjen tuotantokustannuksista 40 % jaetaan kunnan väkiluvun suhteessa sairaanhoitopiirin väkilukuun ja 60 % jaetaan kuntaan sijoitetun ensihoidon bruttotuotantokustannusten suhteessa koko sairaanhoitopiirin ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin.

Kohdissa 1-2 tarkoitetut kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Mikäli jäsenkunnalle kohdan 2 mukaisesti aiheutuvat tuotantokustannukset ylittävät 135 €/asukas, jaetaan yli menevä osa muiden jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019 ja talousarvio 2017
Yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017–2019 ja talousarvion vuodelle 2017.

Talousarvion tulostavoitteena kuntayhtymä ei suunnittele ylijäämää eikä alijäämää talousarviovuodelle 2017 eikä suunnittelukaudelle. Kuntayhtymällä on taseessa ylijäämää 2,46 milj. €.

Talousarvion 2017 tuloslaskelmassa
-­ tulot ovat 197,10 milj. €,
-­ käyttötalousmenot ovat 189,15 milj. €
-­ toimintakate on 7,94 milj. €
-­ vuosikate on 7,56 milj. €
-  tulos on -0,60milj.€
- ­ yli-/alijäämä on 0 €

Talousarviossa 2017 toimintatuottojen kasvu verrattuna vuoden 2016 talousarvioon on 9,51 milj. euroa.

Jäsenkuntien laskutus nykytoiminnan osalta arvioidaan vähentyvän vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 0,5 %. Kun mukaan huomioidaan uutena toimintana Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa sekä varautuminen päivystysvelvoitteen laajenemiseen ja tulevaan sote-uudistukseen, on kasvua 3,5 milj. euroa eli 2,9 %.  Oman toiminnan osalta avohoidon laskutuksen arvioidaan kasvavan 9,5 milj. euroa eli 17,2 % (sis. Rovaniemen mielenterveys- ja päihdepalvelut) ja vuodeosastohoito-laskutuksen pienentyvän -5,8 milj. eli -9,6 %.

Ensihoidon nettolaskutus kunnilta kasvaa hieman verrattuna vuoden 2016 talousarvioon ollen 11,5 milj. €, mikä on 300 000 euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

Vuoden 2016 alusta valtioneuvoston asetuksella tehtiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin erillis- ja indeksikorotukset, joiden yhteisvaikutus oli noin 30 %. Yhtymähallitus päätti kuitenkin kokouksessaan joulukuussa 2015, että asiakasmaksuja ei koroteta täysimääräisesti, vaan niihin tehtiin 9 %: n korotus. Vaikka talousarviossa 2016 oli varauduttu suurempaan korotukseen, vuoden 2016 toteumaennusteen perusteella asiakasmaksukertymä on toteutumassa lähes talousarvion suuruisena. Vuoden 2017 talousarvioon maksutuottoihin arvellaan kasvua nykytoiminnan osalta 0,24 milj. euroa, joka on 3,7 %. Kun huomioon otetaan myös Rovaniemen kaupungilta siirtyvä toiminta, arvioidaan maksutuottojen kasvavan yhteensä 0,55 milj. euroa eli 8,3 %.

Lapin sairaanhoitopiirin nykytoiminnan toimintakulujen kasvu on 470 000 euroa verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Kun huomioidaan Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa, laajeneva päivystys sekä varautuminen sote-muutokseen, toimintakulujen kasvu on 9,4 milj. euroa eli 5,2 %.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen vaikutukset nykytoiminnan henkilöstökuluihin ovat noin -2,0 milj. euroa. Silmäklinikan ja päivystyksen yksiköissä on varauduttu tuottamaan lääkäripalvelut vuonna 2017 omana toimintana palvelujen oston sijaan. Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen huomioinen osana sairaanhoitopiirin toimintaa sekä päivystyksen laajentumiseen varautuminen, kasvattavat henkilöstökuluja vuoden 2016 talousarvioon nähden 2,23 milj. euroa eli 2,3 %. Talousarvioon ei sisälly muita uusia virkoja tai toimia kuin Rovaniemen kaupungilta siirtyvät 55 vakanssia sekä päivystyksen laajenemista varten perustettavat neljä uutta lääkärin virkaa.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa kasvua edelliseen vuoteen on noin 2,0 milj. euroa, josta suurin osa aiheutuu varautumisesta kulutustavaroiden myyntiin Pohjois-Suomen laboratoriokeskus Nordlabille, joka on uutta toimintaa.

Investointien suuruus talousarviossa on 11,35 milj. euroa. Investointien toteuttamiseen täysimääräisenä tarvitaan lainarahoitusta noin 3,2 milj. euroa.

Valtuuston päätöksellä on Invalidiliiton kanssa tehty esisopimus osoitteessa Porokatu 32 sijaitsevan nk. ILKK-kiinteistön ostamisesta. Sote-investointeja rajoittavaan lakiin perustuen haetaan lopulliseen ostoon STM:n lupa. Ostolle on investointivaraus 6,9 milj. euroa vuoden 2016 talousarviossa. Mikäli luvan saamiseen liittyen osto siirtyisi vuoden 2017 puolelle, on siinä tapauksessa perusteltua tehdä talousarvio muutos kesken vuoden oston toteuttamiseksi.

Liite:  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019 ja talousarvio 2017


Yhtymävaltuuston kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.
 

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998