Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 25.1.2017

Julkaistu 26.1.2017 klo 11.23Jäsenkuntalaskutusta 2016 oikaistaan 3,3 milj. euroa palautuksena 
jäsenkunnille

Hallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että jäsenkunta laskutusta 2016 oikaistaan 3,3 milj. euroa palautuksena jäsenkunnille.Tilinpäätös vuodelta 2016 on valmisteluvaiheessa, mutta merkittävimmät kirjaukset on jo tehty. Tässä vaiheessa on jo nähtävissä, että kuntayhtymän ylijäämä tulee olemaan yli 6 milj. euroa. Ylijäämän kertymä aiheutui ainoastaan omasta toiminnasta.

Ylijäämää on aiheuttanut mm. avohoitopalveluiden arvioitua merkittävämpi käyttö. Lisäksi vaikka hoitopäivien määrä on jäänyt alle arvioidun, ovat hoitopäivien myyntituotot toteutuneet arvioidusti todennäköisesti siitä syystä, että potilaita on ollut arvioitua enemmän kalliimmilla hintaluokilla eli potilaat ovat olleet arvioitua hoitoisempia.

Jäsenkunnille palautus esitetään maksettavaksi oman toiminnan jäsenkuntalaskutusten suhteessa laskutuksen oikaisuna. Tilanne tarkastellaan tammi-joulukuun 2016 välisen ajan laskutuksen perusteella. Palautus maksettaisiin viimeistään 30.6.2017.

Ensihoidon valmiusmuutos liittyen Rovaniemen yleistyöaikaan
Yhtymähallitus sai tiedoksi Rovaniemen ensihoitoa koskevat resurssisiirrot ja valmiusmuutokset. Toimenpiteiden tavoitteena on alentaa työaikoja koskevan kielteisen poikkeuslupapäätöksen aiheuttamaa kustannusten kasvua. Rovaniemen ensihoidon hylkypäätökseen on haettu muutosta.

Rovaniemen ensihoidon lisääntyvän henkilöstömäärän ja kustannusten vuoksi sairaanhoitopiirin ensihoidossa joudutaan toteuttamaan supistuksia toiminnassa talousarviossa pysymiseksi. Ensisijaisesti supistukset pyritään toteuttamaan yksiköillä, jolla operatiivinen merkitys on tilastollisesti osoitettavissa vähäisimmäksi ja valmius suhteessa kokonaiskuormitukseen suurimmaksi.  Muutoksia on selvitetty koskien Ranuan ja Utsjoen ensihoitoa sekä Rovaniemellä toimivaa, mutta koko aluetta palvelevaa siirtokuljetuspainotteista ELE021-yksikön toimintaa.

Potilasvahingot, muistutukset ja kantelut vuonna 2016
Potilasvakuutuskeskus teki sairaanhoitopiirin alueen julkisia organisaatioita koskevia ratkaisuja vuonna 2016 yhteensä 198, joista 70 johti korvaukseen (36 %). Vuonna 2015 korvaukseen johti 64 tapausta.

Lapin keskussairaalassa korvaukseen johtaneita vahinkoja oli 45, edellisenä vuonna niitä oli 39. Terveyskeskuksissa korvaukseen johtaneita vahinkoja oli 25, edellisenä vuonna niitä oli 24. Eniten korvattavia vahinkoja liittyi vammojen hoitoon (22) sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon (13). Korvatusta vahingoista 33 tapahtui kirurgian erikoisaloilla, 19 yleislääketieteessä ja 4 hammas- ja suusairauksien erikoisalalla.

Johtajaylilääkäri antoi vuonna 2016 kirjallisen vastauksen 84 muistutukseen. Lausuntoja selvityksineen annettiin Lapin aluehallintovirastolle neljä, Valviralle viisi ja Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan yksi.

Hoitohenkilökunnan henkilöstömitoitus
Hallitus merkitsi tiedoksi hoitohenkilökunnan työnjakohankkeen raportin. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan määrän tarpeita yksiköittäin sekä kehittää potilaiden hoitoon osallistuvien ja liittyvien henkilöstöryhmien työnjakoa. Hoito- ja tutkimushenkilökunnan osuus sairaanhoitopiirissä on noin 70 % koko henkilökunnasta.

Mitoituksen tulosten pohjalta ylihoitajat valmistelevat hallituksen käsiteltäväksi hoitohenkilökunnan henkilöstösuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteet yksikkökohtaisten mitoituserojen tasapainottamiseksi. Resurssien uudelleen suuntaaminen ja jakaminen edellyttää joko työntekijöiden tai vakanssipohjien siirtämistä yksiköstä toiseen. Pienempien mitoitusepäkohtien korjaamiseen vaikutetaan erityisesti ammatillista työnjakoa kehittämällä ja uudistamalla yksiköiden toimintaprosesseja.

Tulosaluerajat ylittävän ylihoitajien työnjaon jatkaminen
Hallitus päätti, että tulosaluerajat ylittävää ylihoitajien työnjakoa jatketaan edelleen kunnes organisaatiouudistus tulee voimaan tai kunnes hallitus asiasta erikseen toisin päättää.  Ylihoitajien työnjako rakentuu tulosaluerajojen sijaan prosessilähtöisemmin: mielenterveys- ja päihdepalveluihin, vuodeosastohoitoon, avohoito- ja tutkimustoimintaan sekä kuumaan sairaalan yksiköihin.  Tämän jaon katsotaan tukevan organisaatiouudistusta.


Yhtymähallituksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998

 

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998