Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 14.12.2016

Julkaistu 14.12.2016 klo 16.23

 

Yhdistyneet mielenterveys- ja päihdepalvelut 1.2.2017 alkaen
Sairaanhoitopiriin psykiatrian toiminnan ja hallinnon sekä Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistämisen jatkovalmistelussa on päädytty siirtämään yhdistymisen ajankohtaa kuukaudella ja aloittamaan yhdistynyt toiminta 1.2.2017.

Yhtymähallituksen hyväksymän liikkeenluovutussopimuksen mukaan Rovaniemen kaupunki siirtää järjestämänsä erityistason mielenterveys- ja päihdepalvelut Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestettäväksi. Järjestämisvastuu perustason palveluista on edelleen Rovaniemen kaupungilla. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa erityistason palveluista sekä edelleen erikoissairaanhoidosta ja päihdeklinikasta.

Siirtyvillä erityistason mielenterveys- ja päihdepalveluilla tarkoitetaan Rovaniemen mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön tiimien, nuorten mielenterveyspalvelujen (Nuppi) ja A-klinikan palveluja, jotka sulautetaan kiinteäksi osaksi sairaanhoitopiirin psykiatrian, mielenterveystyön ja päihdepalvelujen uudelleen organisoitua toimintaa.

Kaupunki järjestää edelleen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavat asumispalvelut. Asumispalvelut sisältävät tuettua asumista, ryhmäkotiasumista, palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja jaksohoitoa.  Rovaniemen kaupunki järjestää mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää perustason hoitoa osana kaupungin perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa, kun potilas ei tarvitse laajempia diagnostisia selvittelyitä tai hoitoa erityistason ammattihenkilöiltä. Sairaanhoitopiiri antaa tarvittaessa konsultaatiotukea perustason hoidolle.

Sairaanhoitopiirin järjestää erityistason avohoitoa ja laitoshoitoa. Yhdistymistä valmistelevassa projektiryhmässä ja alatyöryhmissä valmistellaan hoitoketjut ja toimintaohjeet sujuvien hoitopolkujen ja yhteistyön varmistamiseksi ja työtä jatketaan yhdistymisen jälkeen.

Erityistason palveluiden järjestämiseen liittyvä toiminta siirretään liikkeen luovutuksena sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja työntekijät/viranhaltijat siirtyvät luovutuksensaajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Määräaikaiset työntekijät siirtyvät virka-/työsuhteen loppuun saakka.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistymiseen liittyen yhtymähallitus päätti perustaa 49 virkaa/tointa 1.2.2017 alkaen: 1 ylilääkärin viran, 3 erikoislääkärin virkaa, 1 palveluesimiehen viran, 4 psykologin tointa, 5 sosiaalityöntekijän tointa, 1 kuntoutusohjaajan toimen, 29 sairaanhoitajan tointa, 2 lähihoitajan tointa, 1 mielenterveyshoitajan toimen, 1 osastonsihteerin toimen ja 1 toimistosihteerin toimen.

Yhtymähallitus hyväksyi myös sopimuksen toimitilojen vuokraamisesta Kemijoki Oy:tä kiinteistöstä psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalveluille. Sopimus alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2026. Vuokrakohteen hallinta luovutetaan vaiheittain siten, että 3. kerroksen tilat luovutetaan huhtikuun ja 2.kerroksen tilat kesäkuun alussa.

Alustavien suunnitelmien mukaan tarkoituksena on sijoittaa Kemijoki Oy:n tilojen 2. kerrokseen matalan kynnyksen vastaanotto sekä lasten ja nuorisopsykiatrian poliklinikkatoiminta.  Tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluiden polikliininen toiminta sijoittuisi 3.kerrokseen.

Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksen (ILKK) kiinteistön ostaminen
Hallitus päätti, että Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ostaa Invalidiliitolta keskussairaalan vieressä olevan Invalidiliiton omistaman ILKK:n rakennuksen ja tontinvuokraoikeuden (ILKK, Porokatu 32). Kauppahinta on esisopimuksen mukaisesti 6.6 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiiri on vuodesta 2009 lähtien vuokrannut ILKK:n rakennuksesta tiloja mm. silmäpoliklinikkaa, ensihoitokeskusta, psykiatrian poliklinikkaa ja tietohallintoa varten sekä väistötiloiksi LKS:n päärakennuksessa toteutettujen peruskorjausten ajaksi.

Keskussairaalan laajennusta on suunniteltu jo useita vuosia ja suunnittelu jatkuu edelleen ja ILKK:n rakennus kattaa osan LKS:n laajennustarpeesta.  Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä on mahdollista ja tarkoituksenmukaista toteuttaa muutokset, jota rakennuksen tuleva käyttö uudessa sote-palvelurakenteessa edellyttää.

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman lausunnon mukaan ILKK:n rakennuksen ja tontinvuokraoikeuden ostoon ei sovelleta kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettua lakia, koska ennen lain voimaan tuloa tehty esisopimus on laillisesti sitova.

inhimillisesti tehokas uusi sairaala 2022 -toimintakonsepti
Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi sairaalan laajennushankkeen toiminnan muutoksen suunnitteluhankkeessa tuotetun uuden sairaalan toimintamallikokonaisuuden. Esityksessä tukeudutaan alueen yhteiseen sote-valmisteluun ja järjestämissuunnitelmatyöhön sekä erillisiin työpajoihin, alatyöryhmiin ja konsulttiselvityksiin.

Toimintakonseptissa kuvataan uudistuvan sairaalan toimintaprosessit ylätasolla sekä tärkeimmät kehittämiskohteet. Keskeiset ehdotetut muutokset, joilla tavoitellaan kustannusten hillintää sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamista, ovat:
- Palveluiden ensilinjan osaamisen vahvistaminen
- Päivystysalkuisen hoitoprosessin pullonkaulojen vähentäminen
- Sairaansijakokonaisuuden uudistaminen ja sairaansijamäärän vähentäminen
- Toimintakyky- ja kuntoutusnäkökulman vahvistaminen
- Avohoidon mallien kehittäminen
- Ikäihmisten akuuttisairaanhoidon tarpeiden ennaltaehkäisy ja hoito kotiin
- Nykyisten tilojen ja laitteiden käyttöasteen optimoiminen
- Päällekkäisten rakenteiden yhdistäminen tukipalveluissa ja Rovaniemen toiminnoissa

Johtopäätökset laajennushankkeen jatkosuunnittelun näkökulmasta:
- Toiminnan muutoksilla saadaan katettua tilainvestointien kustannuksia
- Tilojen muuntojoustavuudella tulee kompensoida tulevaisuuden epävarmuutta
- Tarvitaan pitkän tähtäimen tontin käytön kokonaissuunnitelma (ns. master plan) ja investointitarpeiden (uudisrakentaminen ja olemassa olevien tilojen muutokset) priorisointi ja vaiheistus. Uusia tilaratkaisuja tarvitsevia toimintoja ovat mm. päivystysosasto, päivystyskuvantaminen, sairaala-apteekki, leikkaussalit, sydänpaja sekä psykiatriset vuodeosastot
- Toiminnan muutosten toimeenpano voidaan jo aloittaa. Toimintaprosessien kuvaus tarkentuu hankesuunnittelu- ja tilasuunnitteluvaiheessa niiden toimintojen osalta, joille suunnitellaan

Liitteet
Inhimillisesti tehoka suusi sairaala 2022-toimintakonsepti
Lapin keskussairaala – Toiminnallisten hyötyjen arviointi_Nordic Healthcare Group

Lapin keskussairaala – Toiminnallisten hyötyjen arviointi, Nordic Healthcare Group

Asiakasmaksut vuodelle 2017
Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymässä perittävät asiakasmaksut liitteenä olevan taulukon mukaisesti 1.1.2017 lukien.

Liite:  Asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen

 

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998